Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Beslut från Juridiska nämnden 23/12

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning.

FC Helsingborgs Jonathan Nilsson frias efter att tidigare ha anmälts till bestraffning.

JN skriver bland annat i beslutet:
"Den anmälde går enligt nämndens mening primärt in med klubban för att stöta bort bollen. Den kollision som uppstår med motspelaren blir oundviklig och JN noterar att den anmälde inte förstärker sina rörelser i något moment. Således är det inte tal om vare sig en medveten handling som sker i syfte att skada motspelaren eller sådan handling som är att anse som grovt oaktsam. Anmälan ska därför lämnas utan åtgärd och spelaren är därmed fri från ansvar avseende vad han anmälts för.”

Läs hela beslutet.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-12-23, kl 18:03