SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET REKOMMENDERAR

 
 

...att registerutdrag inhämtas för samtliga uppdragstagare, förtroendevalda, ledare och domare, vartannat år om de har direkt eller regelbunden kontakt med barn även i framtiden.

...att registerutdrag inhämtas för samtliga uppdragstagare, förtroendevalda eller ledare som oftare än en gång per månad kommer i direkt kontakt med barn.

Med direkt kontakt ska förstås att situationer kan uppkomma där ledaren, utan att vårdnadshavare är närvarande, har en sådan nära kontakt med barn att fysisk beröring är möjlig och där varaktiga relationer och förtroenden skapas.

 
     

Svenska Innebandyförbundet har tagit fram en lista på nio punkter som går att följa för att ha en säker och trygg rutin kring dessa delar. 

Läs dessa här nedanför:

Rekommenderad rutinlista kring registerutdrag

1. Utse minst två personer som ska ansvara för förbundets kontroll av utdrag

Dessa bör vara personer som åtnjuter högt förtroende i föreningen och bör inte ha andra uppdrag som kan påverka deras objektivitet. Bestäm också vilka uppgifter dessa ska ha.

-  ska de bedöma vilka ledare som ska kontrolleras?

-  ska de bara genomföra kontrollen och rapportera avvikelser till styrelsen?

-  ska de också ha beslutanderätt i fråga om en ledare inte ska tilldelas uppdrag pga. innehållet i registerutdraget eller pga. uteblivet registerutdrag?

-  ska de prata med personer som kanske vill föra någon form av diskussion innan uppdrag uppvisas?

2. Upprätta någon form av dokument om tystnadsplikt för de inblandade

Hur ser era rutiner ut kring detta idag? Fundera vad som för dokumentform som är säkrast och mest fungerande för er.

3. Använd ett befintligt register över vilka som är anställda, uppdragstagare, förtroendevalda eller ledare i föreningen

Markera de som enligt föreningens bedömning har kontakt med barn på ett sådant sätt att registerkontroll är nödvändig.

Alternativt upprätta ett särskilt register som bara innehåller dessa personer. I registret ska det finnas möjlighet att anteckna när registerutdrag har uppvisats. Detta bör hanteras så att bara de ansvariga i föreningen har tillgång till det.

4. Vad sker vid påträffad belastning?

Bestäm i förväg (styrelsebeslut) hur föreningen fattar beslut avseende ledare med någon form av belastning eller som inte uppvisar utdrag ur registret. Detta för att minimera att olika ledare hanteras olika.

Här bör också diskuteras på vilket sätt en bedömning ska göras om ett eventuellt brott ska innebära hinder mot att ha uppdrag i föreningen.

Här kan faktorer som tid, ålder, omfattning och omständigheterna kring just det specifika brottet ha betydelse. Ett brott i närtid som riktar sig mot barn bör självklart alltid vara diskvalificerande medan ett misshandelsbrott för tio år sedan då ledare var 17 år, kanske inte har samma betydelse.

5. Vem kommunicerar beslutet?

Bestäm i förväg vem som kommunicerar beslutet till ledaren och hur föreningen i övrigt hanterar en sådan situation, särskilt i fall där ledaren redan har ett uppdrag. Det kan vara lämpligt att i första hand komma överens med ledaren om att avgå frivilligt.

6. Samanställ hur kommunikation och hantering ser ut

Sammanställ ett dokument som beskriver hur ni i föreningen kommer att hantera registerutdragen och kommunicera detta i föreningen.

Beskriv också att de ansvariga har tystnadsplikt och hur bedömningen kommer att gå till om det finns avsnitt i belastningsregistret.

7. Påminn de som behöver nya utdrag i tid

Be de som ska omfattas av registerkontrollen att beställa utdrag hos polisen – tryck här.

För den som är mellan 15–18 år behöver vårdnadshavaren hjälpa till.

8. När ska utdraget visas upp för er?

Bestäm ett antal tillfällen då möjlighet finns att visa upp utdraget för de ansvariga i föreningen.

9. Dokumentera att kontroll är gjort

Genomför kontrollerna och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt.

Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

Bakgrund till beslut
Vilka personer omfattas?
Vad innebär direkt och regelbunden kontakt?
Registerutdrag hos Polisen – barn i annan verksamhet

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS