Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Motionerna inför Tävlingskongressen

Här är Förbundsstyrelsens yttranden och förslag kopplat till inkomna motioner inför Tävlingskongressen, som genomförs 2 december.

Distriktslags-SM
Skåne och Värmland vill höja åldern från 16 till 17 år och Småland vill se över tävlingsformen.

Förbundsstyrelsen föreslår att båda motionerna avslås. Avseende den föreslagna höjningen av ålder ser Förbundsstyrelsen utmaningar kring hur den nuvarande åldersstrukturen ser ut, och bedömer risken som alltför stor i nuläget att färre distrikt (framför allt de mindre i storlek) skulle kunna delta i turneringen.

Vidare har Uppland inkommit med ett antal motioner:

Dubbel spelrätt
Uppland har motionerat om att alla ungdomsspelare med dubbel bosättning ska ges dispens för spel i två föreningar. I nuvarande bestämmelser ges dispens för det endast om avståndet mellan bostäderna bedöms vara för långt.

Förbundsstyrelsen ser här vikten av att barnrättsperspektivet ska råda och att barn i de åldrarna behöver den trygghet och den förutsägbarhet som nuvarande regelverk borgar för.

Regelverket, med nuvarande dispensmöjlighet, är till för de som inte har möjlighet att välja. Därav föreslår Förbundsstyrelsen att motionen avslås.

Samma upplägg killar och tjejer i JSM/USM
Uppland har även motionerat om att USM och JSM/Juniorallsvenskan för tjejer respektive killar ska arrangeras i samma åldersklasser, det vill säga för 16- respektive 18-åringar. Förbundsstyrelsen menar att nuvarande tävlingsstruktur (åldersindelning), som framtogs inför säsongen 2015/16, är anpassad utifrån att omfattningen på verksamheten skiljer sig åt mellan F/DJ och P/HJ. Antalet deltagande lag i JAS för DJ17 har också ökat från 2015/16 till 2018/19 genom den strukturen. Fortsatt är dock andelen juniorer på damsidan stor som samtidigt spelar i SSL eller i Allsvenskan (över 10% av det totala antalet licensierade spelare 16-18 år). Motsvarande andel på herrsidan är 1%.

Förbundsstyrelsen ser därigenom betydelsen av att fortsätta arbeta för att bibehålla fler spelare längre och har sett att den nuvarande strukturen börjar bidra till detsamma, och vill därför fortsatt arbeta vidare utifrån den nuvarande åldersindelningen i de här nationella tävlingarna.


Vidare har Uppland motionerat om seriesammansättning på distriktsnivå kopplat till sammanslagningar och för nya föreningar (även föreningen Örsundsbro har inkommit med liknande motion i den frågan) samt om upplägget för kvalet till Allsvenskan på damsidan.

Motionerna och Förbundsstyrelsens yttranden finns i sin helhet här.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55