Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

FAQ om elitlicensen

Varför infördes en elitlicens, och vad är syftet?
Syftet med införandet av en elitlicens var att behandla alla föreningar och lag i förbundsserierna lika, och verka för att alla spelar under samma förutsättningar. Den syftar till att motverka ekonomisk doping och att få starka och stabila elitföreningar.

Hur har processen sett ut kring införandet av en elitlicens?
Svenska Innebandyförbundets styrelse och Föreningen Svenska Superligan beslöt i februari 2014 om införandet av en elitlicens. Då tittade man på de andra idrotternas motsvarande regelverk, och tog i princip fram samma regelverk för elitlicens som fotbollen har i dag.

Vilka är kriterierna för att erhålla elitlicens?
Svenska Innebandyförbundet har en enkel elitlicens:
- Räkenskapsåret ska ha avslut 30 april
- Vid avslut ska eget kapital vara positivt
- Auktoriserad eller av Revisorsinspektionen godkänd revisor ska finnas i föreningen

Hur har licensnämnden arbetat under 2019/20 med de föreningar som varit under handlingsplan?
Ett normalår följer elitlicensnämnden föreningar med handlingsplan, där de bland annat ska inkomma med en kontrollbalansräkning under säsongen. Det har varit löpande avstämningar via telefon och mejl med föreningar, samt fysiska möten i syfte att stötta föreningar i arbetet att återställa eget kapital.

Vad händer om en förening/ett lag inte erhåller elitlicens?
En förening som nekas elitlicens efter att varit ett år under handlingsplan anmäls till Tävlingsutskottet, som i sin tur beslutar om degradering en serie.

Vem beslutar vad?
Licensnämnden bedömer de ekonomiska delar och beslutar om elitlicens ska erhållas.
Svenska Innebandyförbundets tävlingsutskott beslutar därefter om ny seriesammansättning utifrån licensnämndens beslut.

Går besluten att överklaga?
Licensnämndens beslut kan överklagas till Juridiska nämnden. Juridiska nämndens beslut kan inte överklagas.

Har covid-19 haft någon påverkan på elitlicensen?
I reglementet för elitlicensen finns så kallade särskilda skäl. En förening har möjlighet att yrka så kallade särskilda skäl om föreningen anser sig ha haft en situation som innebär att särskilda skäl har funnits för att inte ha haft möjlighet uppfylla kriterierna för elitlicens.

Vad händer med spelarna i en förening som inte får elitlicens/degraderas?
Tävlingsreglernas representationsbestämmelser gör ingen skillnad på spelare i en förening som degraderas med anledning av tävlingsmässiga skäl eller som det sker för att föreningen inte medges elitlicens.
Spelare utan avtal kan under perioden 1 maj-15 augusti göra en övergång till annan förening. Spelare som har ett avtal som gäller över sommarens fria övergångsperiod är bunden till föreningen under avtalstiden.
Spelaren och föreningen kan komma överens om att spelaren har rätt att bryta sitt avtal om föreningen inte beviljas elitlicens och degraderas. En sådan överenskommelse kan regleras i ett kontrakt mellan spelaren och föreningen.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56