Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Aktuell information om Covid-19

Svenska Innebandyförbundet samlar här information om covid-19 och hur det påverkar Svensk Innebandys verksamhet. Vi uppmanar alla att hålla sig välinformerade genom att även ta del av information från myndigheter och andra samhällsinstanser.


Svenska Innebandyförbundets tävlingsreglementen, rekommendationer och riktlinjer under covid-19
I dokumenten nedan hittar du vad som gäller för dig som arrangör, ledare eller spelare i Svensk Innebandys tävlingsverksamhet under covid-19.

SIBF:s riktlinjer och rekommendationer under covid-19
Senaste uppdatering 2021-12-01. Större uppdatering efter skärpning av smittskyddsåtgärder och införande av vaccinationsbevis. 


SIBFs reglemente avseende uppskjuten match i Svenska Cupen under covid-19 2021-22


Länk: SIBF:s reglemente avseende uppskjuten match i förbundsserier under covid-19 2021/22


Vanliga frågor om Corona och innebandy

Vad innebär pandemilagen för idrotten?

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021. Regeringen har beslutat om förändringar från den 1 juni i förordningen kopplad till pandemilagen och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas. Här följer de delar av pandemilagen som har med idrotten att göra:

Maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

- Enligt pandemilagens förordning tillåts olika maxantal vid olika typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställning, såsom idrottsevenemang.

Vid idrottstävlingar inomhus där publik tillåts får antalet deltagare högst uppgå till 50 deltagare, om deltagarna anvisas en sittplats (max åtta deltagare tillåts fortsatt för publik utan anvisad sittplats). Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

Vid idrottstävlingar utomhus på en avgränsad arena och där publik tillåts för antalet deltagare högst uppgå till 500 deltagare, om deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer. Antalet deltagare som samtidigt besöker tillställningen får uppgå till högst 10 procent av den publikkapacitet som ryms på permanenta sittplatser, dock maximalt 500. Antalet deltagare får alltid uppgå till 100 under förutsättning att anordnare kan säkerställa avståndet mellan sällskapen. Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare.

Vid motionslopp eller liknande som anordnas utomhus får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150. En arrangör av ett motionslopp eller liknande ska dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider, tydligt avgränsa start- och målområde samt säkerställa att enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområdet.

Med motionslopp eller liknande avses sådana idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena och där såväl publik som idrottsutövare inkluderats i begreppet deltagare i ordningslagens mening.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Särskilda villkor för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ska också

- informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas

- erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion

- säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta

- skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten vidtagit

- följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och

- hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och badhus

- I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten.

Den första frågan att ställa sig är om pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) gäller för föreningens verksamhet?

Pandemilagen utgår från lokalen eller anläggningen och om lokalen eller anläggningen normalt är öppen för allmänheten.

Om lokalen eller anläggningen används för idrottsverksamhet är det en plats som omfattas av lagen. Om föreningen i dessa lokaler eller anläggningar erbjuder verksamhet för sina medlemmar, om än uppdelade i fasta träningsgrupper, är lokalen eller anläggningen att anse som öppen för allmänheten. Det gäller oavsett om lokalen eller anläggningen är offentligt ägd eller privatägd. Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten omfattas av pandemilagen.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Om pandemilagen gäller för föreningens verksamhet – vem är då ansvarig?

I pandemilagen och i förordningen anges att ansvaret enligt pandemilagen vilar på den som bedriver verksamhet på gym- och sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet öppna för allmänheten.

Idrottsföreningar som varaktigt och på heltid äger eller hyr en lokal eller sportanläggning ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med pandemilagen, dess förordning och föreskrifter.

Idrottsföreningar som hyr en lokal, en sportanläggning eller en del av en sportanläggning för en mycket avgränsad tid, till exempel någon eller några timmar per vecka, bär som utgångspunkt inte ansvaret. Detta ansvar vilar istället på den som äger sportanläggningen. Föreningen ska i sin verksamhet följa de regler som anläggningsägaren meddelar för lokalen eller anläggningen.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Beräkning av max antal besökare inomhus

- I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme inomhus ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Verksamheter vars totala maxantal överstiger 500 besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.

Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare?

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån lokalens totala yta. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.

Fortsättning följer, se nedan.

fortsättning på frågan ovan

Verksamheterna som träffas av pandemilagen ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter

- beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet)

- skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts

- tydligt anslå maxantalet

- säkerställa att maxantalet inte överskrids

- informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas

- erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion

- skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit

- följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna

- säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta

- hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande besökare.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Tillsyn av pandemilagen

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Verksamheter som inte följer pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) kan straffas med böter.

Läs mer i Länsstyrelsens informationsblad ”Minska smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten”

Lättnader i olika steg

Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lätta på begränsningarna i olika steg från och med den 1 juni.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Folkhälsomyndighetens anpassning av smittskyddsåtgärder

Är en idrottstävling alltid en offentlig tillställning?

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning. Vid en idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena ska åskådarna räknas som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer.

En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. Här räknas idrottsutövarna in i antalet deltagare. Men för dessa tävlingar finns sedan den 1 juni en särreglering, se faq-frågan om pandemilagen.

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är generellt inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte heller maxgränsen på antal deltagare. Tävlingen måste dock genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala. Det är polismyndigheten som i slutändan avgör om en tillställning är offentlig eller inte. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska du, istället för att ansöka om tillstånd, göra en kostnadsfri anmälan till polisen. Mer info på polismyndighetens webbplats.

Vid arenor kan det finnas bostäder eller kontorslokaler som har direkt insyn på arenan. Om personer befinner sig i dessa utrymmen vid en tävling räknas de inte som publik vid en offentlig tillställning. Däremot kan besökare vid restaurang, sportbar eller liknande med direkt insyn på arenan, eller med möjlighet att ta sig in på publikområdet, räknas som publik vid offentlig tillställning. Det avgörande i den frågan är bedömningen i normalfallet, det vill säga om restaurangen vanligtvis är en del av den offentliga tillställningen eller inte. Om restaurangen i normalfallet är en del av den offentliga tillställningen räknas restaurangens besökare som publik vid den offentliga tillställningen och då gäller begränsningen om antal deltagare.

Enligt de nationella råden bör personer födda 2001 och tidigare när det är möjligt träna utomhus. Vad innebär det?

Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Hur ska idrottsrörelsen förhålla sig till eventuella regionala smittskyddsrekommendationer?

I denna fråga har Folkhälsomyndigheten uttalat följande:

”Smittskyddsläkaren i relevant region kan rekommendera att en match bör skjutas upp vid ett utbrott som kan utgöra en påtaglig risk för ökad smittspridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten har inte mandat att förbjuda matcher från att spelas, men ser kontinuerligt över verksamheter som kan innebära spridning av smitta. Om Folkhälsomyndigheten identifierar sådana kan myndigheten utfärda föreskrifter och allmänna råd för att minska riskerna.”

RF menar att uttalandet bör förstås på så sätt att både match och tävling omfattas och att det avgörande är att berörd förening följer gällande rekommendationer så länge påtaglig risk för smittspridning finns. Huruvida matchen eller tävlingen bör genomföras vid ett senare tillfälle, ställas in helt eller hanteras på annat sätt blir en fråga för respektive specialidrottsförbund att hantera i samråd med berörda föreningar.

RF:s tolkning är att det är föreningens ansvar att se till så att regionens smittskyddsläkares rekommendationer följs. Samtidigt bör specialidrottsförbunden, så långt det är möjligt, underlätta för enskilda föreningar att följa regionala rekommendationer utan att det drabbar föreningen och/eller idrottsutövaren hårdare än nödvändigt. Till exempel kan specialidrottsförbund överväga att tillfälligt ändra tävlingsbestämmelserna så att följderna av en, utifrån smittskyddsläkares rekommendation, flyttad eller inställd match eller tävling inte innebär degradering i seriesystem eller liknande långtgående sanktioner.

Folkhälsomyndigheten kan besluta om allmänna råd för en region eller en regiondel – vad innebär det för idrotten?

Folkhälsomyndigheten får, efter samråd med smittskyddsläkaren, besluta om ett eller flera lokala allmänna råd för en region eller en del av en region. För närvarande har samtliga landets regioner lokala allmänna råd som gäller till och med den 13 december.  Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande vad som gäller kring de lokala allmänna råden region för region.

Uppdatering 8 december: Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd som från den 14 december ersätter de lokala allmänna råden i hela landet.

För idrottens del handlar lokala allmänna råd exempelvis om att:
• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som badhus och gym.
• Avstå från att delta i idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag: Barn och ungdomar födda 2005 eller senare får träna. Professionella idrottare, på nationell eller internationell seniorelitnivå, som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning får träna och tävla. Läs definition av yrkesmässig idrott här.
• Om möjligt undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Andra exempel på lokala allmänna råd kan vara att personer i det berörda området bör undvika att resa med kollektivtrafik, avstå från onödiga resor eller avstå från att besöka personer i riskgrupper. Mer om vilka lokala allmänna råd som är möjliga att använda.

De lokala allmänna råden är främst riktade till allmänheten. Men verksamheter som idrottsföreningar eller förbund ska underlätta för allmänheten att följa råden. Detta genom att exempelvis minimera antalet besökare under aktuell period, anpassa öppettiderna och att erbjuda digitala alternativ.

Mer info finns i Folkhälsomyndighetens Ändring i föreskrifterna och allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m..

Vår förening vill söka stöd för insatser som underlättar fortsatt barn- och ungdomsverksamhet under coronakrisen. Hur gör vi?

Stödet söks inom det ordinarie Projektstödet till barn- och ungdomsidrotten. Istället för att idrottsföreningen har tre områden att söka för tillkommer ett fjärde, för insatser som underlättar fortsatt barn-och ungdomsverksamhet under coronakrisen. SF och RF-SISU distrikt fördelar stödet och avgör själva hur mycket av den totala potten Projektstöd som används för detta ändamål.

Det är bara föreningar som kan söka stödet. Ansökan görs i Idrottsmedel i IdrottOnline, antingen hos SF eller distrikt. När föreningen kan få del av pengarna i Projektstödet varierar beroende på hur respektive SF och distrikt väljer att lägga upp sin bidragsgivning.

Kommer LOK-stödet till föreningar påverkas av inställda aktiviteter?

Nej, det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Föreningar kan därmed räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade pågått som vanligt.

Exakt hur modellen ska se ut är inte klart. Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om föreningen beslutat att man inte kan träna med hänsyn till att minska smittspridningen, eller har möjlighet att bedriva träning under denna tid. Men vi kan idag inte svara på exakt hur det kommer bli.

Måste föreningar och förbund genomföra årsmöte under 2021?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.

RF menar att en förening eller ett förbund som utgångspunkt ska genomföra sitt årsmöte senast vid den tidpunkt som anges i föreningens stadgar.

Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas allmänna råd. RF anser att det inte är godtagbart att 2021 års årsmöte ställs in eller i sin helhet flyttas till 2022, även om det råder en pandemi.

Om årsmötet inte går att genomföra i tid enligt stadgarna ska styrelsen, senast den dagen som anges i stadgarna, meddela medlemmarna att årsmötet blivit försenat. Styrelsen ska samtidigt också meddela när och hur årsmötet istället kommer att genomföras. Det är bra om styrelsen också upplyser om varför årsmötet blivit försenat. Den medlem som är missnöjd med styrelsens beslut får begära ett årsmöte enligt föreningens stadgar.

Ett årsmöte måste vara demokratiskt godtagbart. Inom idrottsrörelsen innebär det att alla röstberättigade ska ges möjlighet att delta i årsmötet i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt avge sin röst i beslutsfrågor. Detta innebär i sin tur att varje förening eller förbund i rådande läge har att välja mellan i princip tre former för genomförandet av årsmötet:

1. Digitalt årsmöte
2. Hybridårsmöte
3. Fysiskt traditionellt årsmöte

Ett digitalt årsmöte bör kunna genomföras i de flesta föreningar och förbund. RF rekommenderar att ett för digitala årsmöten lämpligt mötessystem används, att mötet leds av en kunnig mötesledning och att det finns en god arbetsordning för mötet. Mer info om digitala årsmöten

Ett hybridårsmöte, där mötesledning och eventuellt vissa ombud närvarar fysiskt medan andra deltar digitalt, kan också genomföras och då utifrån samma villkor som gäller för de digitala årsmötena.

Ett fysiskt traditionellt årsmöte där både mötesledning och ombud träffas på samma plats är svårt att genomföra utifrån gällande föreskrifter och allmänna råd. Möjligen kan ett sådant årsmöte genomföras utomhus i små föreningar och förbund, men digitalt årsmöte är att föredra även här.

Våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet kan vara ett stöd till de föreningar och förbund som vill genomföra årsmötet 2021 digitalt eller i form av ett hybridårsmöte. Se även mer info om digitala årsmöten

Hur ska man tänka och agera som arbetsgivare utifrån regeringens åtgärder?

RF får många frågor om hur arbetsgivare inom idrotten ska agera med anledning av coronakrisen. På den här sidan har vi listat några av de viktigaste frågorna för arbetsgivare.

På sidan finns info om:
• Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
• Anstånd med skatter och avgifter
• Ändra den debiterade preliminärskatten
• Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
• Karensavdrag vid sjukdom
• Sjukintyg
• Korttidsarbete (tidigare Korttidspermittering)
• Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda


Vid frågor om hur specialidrottsförbund ska agera som arbetsgivare ber vi er kontakta Arbetsgivaralliansen. Här finns en samlingssida med frågor för arbetsgivare. Arbetsgivaralliansen är vår arbetsgivarorganisation och som medlem kan ni vända er till deras arbetsgivarjour på telefon 010-288 15 00 eller e-post svar@arbetsgivaralliansen.se.

Om ni är en förening som har frågor som arbetsgivare kan ni alltid kontakta det specialidrottsförbund ni tillhör. Hitta specialidrottsförbund. Om föreningen är medlem i Arbetsgivaralliansen kan ni även höra av er dit.

 

Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning?

Under mars och april kunde företag och organisationer söka om stöd för inkomstbortfall på grund av corona. Regeringen föreslår att det ska gå att söka omställningsstöd även för maj, juni och juli 2020. Det är ett förslag som även kommer att gälla för föreningar och förbund. Stödet går inte att söka än, men regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. Ansökan om stöd ska lämnas till Skatteverket senast den 15 december 2020 och reglerna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Förutsättningar för att stöd ska kunna beviljas:
• Föreningen måste ha tappat 30 procent eller mer av sin omsättning.
• Föreningen måste ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor det senaste räkenskapsåret.

Omsättningstappet beräknas på maj, juni och juli 2020 jämfört med samma månader förra året. Maximalt stöd som kan ges är 150 miljoner kronor. Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av de fasta kostnaderna exklusive lönekostnader för de tre aktuella månaderna.

Notera särskilt att omställningsstödet ska minskas med belopp som föreningen fått eller kommer att få i annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på. Detta innebära att förening som beviljas kompensationsstöd från RF för förlorade intäkter under perioden inte kommer att kunna få omställningsstöd för samma intäktsbortfall.

Hur ska föreningen agera vid bekräftad coronasmitta?

RF rekommenderar följande vid bekräftad smitta i förening:

 

  • Informera laget/gruppen om att ni fått bekräftad smitta.
  • Övriga i laget/gruppen ska, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).
  • Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller.
  • I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19.
  • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i.
  • Följ de regionala rekommendationerna.

Rekommendationerna ovan grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vad gäller för läger och cuper sommaren 2021?

Folkhälsomyndigheten ger klartecken för att öppna upp lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni. Under maj månad kvarstår det allmänna rådet att läger och cuper inte bör genomföras.

Läger kan, från den 1 juni, anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag.

Det är bra om läger och cuper riskbedöms utifrån de förebyggande åtgärder som listas här nedan, och planeras för att minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar. Till exempel om den är inomhus eller utomhus, lokalernas storlek och antal deltagare.

Förebyggande åtgärder

Lägerverksamheter kan genom att följa de allmänt förebyggande åtgärderna minska riskerna för spridning av coronavirus:

- Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret.

- Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.

- Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.

- Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.

- Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.

- Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.

- Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret.

- Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.

- Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.

- Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

- Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.

- Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.

Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.

 

Vad innebär Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för idrotten?

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Personer födda 2001 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet

hålla avstånd till varandra

inte dela utrustning med varandra

när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus

undvika gemensamma omklädningsrum

resa till och från aktiviteten individuellt

utföra aktiviteten i mindre grupper.

Råden ovan gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till föreningar till och med 31 maj 

För att undvika smittspridning bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus

minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Undantag för barn födda 2002 eller senare

För barn födda 2002 eller senare gäller från den 28 april 2021 att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. 

Folkhälsomyndighetens definition av enstaka match eller tävling:

För lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

För individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Lokala restriktioner kan förekomma beroende på smittspridningsläge och gäller i sådana fall före de nationella allmänna råden.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till föreningar från och med 1 juni

För att undvika smittspridning bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus

minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning

endast genomföra mindre läger och cuper.

Det här gäller för läger och cuper i sommar

Folkhälsomyndigheten om cuper, tävlingar och matcher i mindre omfattning:

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Lokala restriktioner kan förekomma beroende på smittspridningsläge och gäller i sådana fall före de nationella allmänna råden.

***

Den 1 juni kommer även ändringar kring pandemilagen att börja gälla, som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar:

Maxgränsen för antal åskådare kommer att variera från 8 till 500 personer beroende på om evenemanget är inomhus eller utomhus, och med eller utan anvisade sittplatser.

För idrotter som tävlar i skog, på väg och vatten kommer gränsen för antal utövare höjas till 150 personer.

Närmare den 1 juni kommer RF publicera ändringarna kring pandemilagen mera i detalj i faq-frågan om pandemilagen.

Vad innebär Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för idrotten?

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Personer födda 2001 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet

- hålla avstånd till varandra

- inte dela utrustning med varandra

- när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus

- undvika gemensamma omklädningsrum

- resa till och från aktiviteten individuellt

- utföra aktiviteten i mindre grupper.

Råden ovan gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till föreningar till och med 31 maj 

För att undvika smittspridning bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

- när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus

- minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

- avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Undantag för barn födda 2002 eller senare

För barn födda 2002 eller senare gäller från den 28 april 2021 att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. 

Folkhälsomyndighetens definition av enstaka match eller tävling:

- För lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

- För individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Lokala restriktioner kan förekomma beroende på smittspridningsläge och gäller i sådana fall före de nationella allmänna råden.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till föreningar från och med 1 juni

För att undvika smittspridning bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

- när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus

- minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

- endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning

- endast genomföra mindre läger och cuper.

Det här gäller för läger och cuper i sommar

Folkhälsomyndigheten om cuper, tävlingar och matcher i mindre omfattning:

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Lokala restriktioner kan förekomma beroende på smittspridningsläge och gäller i sådana fall före de nationella allmänna råden.

***

Den 1 juni kommer även ändringar kring pandemilagen att börja gälla, som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar:

- Maxgränsen för antal åskådare kommer att variera från 8 till 500 personer beroende på om evenemanget är inomhus eller utomhus, och med eller utan anvisade sittplatser.

- För idrotter som tävlar i skog, på väg och vatten kommer gränsen för antal utövare höjas till 150 personer.

Närmare den 1 juni kommer RF publicera ändringarna kring pandemilagen.

Kontaktvägar

Akuta tävlingsfrågor om att skjuta upp match: 

Kontorstid mån-fre 09.00-17.00:
Kundtjänst 08- 514 274 00 

Kvällar och helger:
Tävlingsjour 08- 514 274 10