Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Aktuell information om Covid-19

Svenska Innebandyförbundet samlar här information om covid-19 och hur det påverkar Svensk Innebandys verksamhet. Vi uppmanar alla att hålla sig välinformerade genom att även ta del av information från myndigheter och andra samhällsinstanser.

Texten uppdaterad/granskad 23 november kl 17.00.

Senaste information
Information om Svenska Innebandyförbundets tävlingsverksamhet i förbundsserierna (12/11)

Svenska Innebandyförbundets tävlingsreglementen, rekommendationer och riktlinjer under covid-19
I dokumenten nedan hittar du vad som gäller för dig som arrangör, ledare eller spelare i Svensk Innebandys tävlingsverksamhet under covid-19.


Tävlingsreglemente för tävlingsverksamheten på förbundsnivå

Senaste uppdateringar: 
2020-10-30
Uppdatering avseende införande av lokala skärpta allmänna råd samt förändringar i ordningslagen som tillåter 300 i publik from 1 november.

2020-09-29
Nya direktiv att sidbyte ej ska genomföras i förbundsserierna.

2020-09-22
Nya riktlinjer för kontakt med polis och eventuell anmälan om idrottsevenemang, samt kompletterande reglemente för uppskjutna matcher under covid-19.

 

Riktlinjer och rekommendationer för tävlingsverksamheten på distriktsnivå

Senaste uppdateringar:
2020-10-30

Uppdatering avseende införande av lokala skärpta allmänna råd samt förändringar i ordningslagen som tillåter 300 i publik from 1 november.

2020-09-18
Nya riktlinjer för kontakt med polis och eventuell anmälan om idrottsarrangemang.

 

Riktlinjer och rekommendationer för cuper

Senaste uppdateringar:
2020-09-18

Nya riktlinjer för kontakt med polis och eventuell anmälan om idrottsarrangemang.

 

Vanliga frågor om Corona och innebandy

Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Vad innebär det för idrotten?

Regeringens beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare är förbjudna enligt lag – det är alltså inte enbart ett allmänt råd att de bör undvikas. Förbudet är en skärpning av den tidigare maxgränsen på 50 deltagare och gäller från den 24 november.

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning och får därmed inte samla fler än åtta deltagare. Här krävs dock en något längre förklaring för att förstå hela bilden.

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte förbudet för offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare för dessa tävlingar. Däremot måste tävlingen genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

 

Vid arenor kan det finns bostäder eller kontorslokaler som har direkt insyn på arenan. Om personer befinner sig i dessa utrymmen vid en tävling räknas de inte som publik vid en offentlig tillställning. Däremot kan besökare vid restaurang, sportbar eller liknande med direkt insyn på arenan, eller med möjlighet att ta sig in på publikområdet, räknas som publik vid offentlig tillställning. Det avgörande i den frågan är bedömningen i normalfallet, det vill säga om restaurangen vanligtvis är en del av den offentliga tillställningen eller inte. Om restaurangen i normalfallet är en del av den offentliga tillställningen räknas restaurangens besökare som publik vid den offentliga tillställningen och då gäller begränsningen om maximalt åtta deltagare.

En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. För dessa tävlingar gäller förbudet för offentlig tillställning med fler än åtta deltagare. Här räknas idrottsutövarna in i begreppet deltagare.

 

RF har i dialog med Polisen fått klargjort att antalet deltagare ska räknas som de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet.

- För idrotter som vid tävling har gemensam start innebär det att en arrangör på samma bana kan anordna flera tävlingar för åtta deltagare samma dag eller helg – så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp med deltagare kommer dit.
- För idrotter som vid tävling har individuell start innebär principen att om starttiderna kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt åtta deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler än åtta startande över en dag eller en helg.

Mer information om offentliga tillställningar och om hur antalet deltagare ska räknas hittar du på Polismyndighetens webbplats.

Regeringen har beslutat att höja publikgränsen till 300 personer vid arrangemang med sittande publik. Vad innebär det?

Gränsen på åtta (tidigare 50) deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller som huvudregel från den 24 november.

 

Regeringen har sedan tidigare beslutat om ett undantag för vissa idrottsevenemang. Från och med den 1 november tillåts idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken, under förutsättning att personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig.

 

Uppdatering 23 november: Samtliga länsstyrelser har beslutat att införa en gräns på åtta sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 24 november. Det innebär att undantaget för upp till 300 i sittande publik i praktiken inte kan genomföras tills vidare.

 

Anvisad sittplats innebär inte att det måste vara fast monterade stolar utan arrangören kan även markera sittplats på annat vis (tillfälliga stolar, markeringar på ståplats etcetera) under förutsättning att publiken sitter ner under hela idrottsevenemanget och att man håller ett avstånd på minst en meter mellan stolarna. Avståndet på minst en meter ska hållas även när man anländer och lämnar evenemanget, rör sig i de publika områdena samt vid eventuella köer eller liknande.

 

Regeringens beslut om en gräns på 300 i publiken och avstånd på en meter grundar sig på en rekommendation från Folkhälsomyndigheten och gäller förutsatt att smittläget så tillåter. Länsstyrelserna har möjlighet att begränsa antalet till under 300, vilket de den 23 november samlat beslutade att göra.

Mer info om undantaget hittar du på regeringens webbplats

Folkhälsomyndigheten har ändrat de allmänna råden för idrotten. Vad innebär det?

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att tre av de fem allmänna råd som gäller idrott lyfts bort från och med den 14 juni, vilket öppnar för tävling och matcher för seniorer oavsett nivå.

Uppdatering 4 november 2020: Observera att Folkhälsomyndigheten sedan den 19 oktober kan besluta om lokala allmänna råd – med skärpta restriktioner – för en region eller del av region. Läs mer om lokala allmänna råd här.

De sammantagna förbud, allmänna råd, rekommendationer från Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten som idrottsrörelsen ska följa från den 14 juni är fortsatt:
Förbud efter beslut från regeringen att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller hela det svenska samhället där det gäller att hålla avstånd från varandra.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten specifikt för idrottsrörelsen där två av tidigare fem allmänna råd gäller fortsatt efter den 14 juni:
1. Om möjligt vara utomhus
2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel
Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang av tävlingar och matcher:
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
Genomför en riskbedömning
• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
• Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
• Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)

Vad gäller för inomhusidrotter?

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten står att idrottsföreningar när det är möjligt bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus. Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF förtydligat att detta ska förstås som att när det inte är möjligt att bedriva idrottsverksamhet utomhus får verksamheten bedrivas inomhus.

För träningar och andra idrottsaktiviteter som inte kan bedrivas utomhus gäller de allmänna råden för inomhusaktiviteter, liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer i övrigt. Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

Uppdatering 4 november 2020: Observera att Folkhälsomyndigheten sedan den 19 oktober kan besluta om lokala allmänna råd – med skärpta restriktioner – för en region eller del av region. Läs mer om lokala allmänna råd här.

Vad gäller för idrotter med närkontakt?

Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att myndighetens föreskrifter och allmänna råd ändras från den 14 juni. Bland annat kommer rådet om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare att tas bort.

RF:s tolkning är därmed att även idrott där mycket närkontakt förekommer kan genomföras efter den 14 juni, så länge Folkhälsomyndighetens råd följs i övrigt.

RF menar samtidigt att idrotter där mycket närkontakt förekommer har ett särskilt stort ansvar i att utarbeta detaljerade riktlinjer för att minska risken för smittspridning.

Uppdatering 4 november 2020: Observera att Folkhälsomyndigheten sedan den 19 oktober kan besluta om lokala allmänna råd – med skärpta restriktioner – för en region eller del av region. Läs mer om lokala allmänna råd här.

Hur ska idrottsrörelsen förhålla sig till eventuella regionala smittskyddsrekommendationer?

I denna fråga har Folkhälsomyndigheten uttalat följande:

”Smittskyddsläkaren i relevant region kan rekommendera att en match bör skjutas upp vid ett utbrott som kan utgöra en påtaglig risk för ökad smittspridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten har inte mandat att förbjuda matcher från att spelas, men ser kontinuerligt över verksamheter som kan innebära spridning av smitta. Om Folkhälsomyndigheten identifierar sådana kan myndigheten utfärda föreskrifter och allmänna råd för att minska riskerna.”

RF menar att uttalandet bör förstås på så sätt att både match och tävling omfattas och att det avgörande är att berörd förening följer gällande rekommendationer så länge påtaglig risk för smittspridning finns. Huruvida matchen eller tävlingen bör genomföras vid ett senare tillfälle, ställas in helt eller hanteras på annat sätt blir en fråga för respektive specialidrottsförbund att hantera i samråd med berörda föreningar.

RF:s tolkning är att det är föreningens ansvar att se till så att regionens smittskyddsläkares rekommendationer följs. Samtidigt bör specialidrottsförbunden, så långt det är möjligt, underlätta för enskilda föreningar att följa regionala rekommendationer utan att det drabbar föreningen och/eller idrottsutövaren hårdare än nödvändigt. Till exempel kan specialidrottsförbund överväga att tillfälligt ändra tävlingsbestämmelserna så att följderna av en, utifrån smittskyddsläkares rekommendation, flyttad eller inställd match eller tävling inte innebär degradering i seriesystem eller liknande långtgående sanktioner.

Folkhälsomyndigheten kan besluta om allmänna råd för en region eller en regiondel – vad innebär det för idrotten?

Folkhälsomyndigheten får, efter samråd med smittskyddsläkaren, besluta om ett eller flera allmänna råd för en region eller en del av en region. Exempel på lokala allmänna råd kan vara att personer i det berörda området bör undvika att resa med kollektivtrafik eller avstå från att besöka personer i riskgrupper.
För idrottens del handlar det exempelvis om att:
• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som badhus och gym.
• Avstå från att delta i exempelvis idrottsträningar, matcher och tävlingar. (Barn födda 2005 eller senare får undantas från rådet att inte träna.)
• Om möjligt undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

De nya allmänna råden är, om de införs i region eller i regiondel, främst riktade till allmänheten. Men verksamheter som idrottsföreningar eller förbund ska underlätta för allmänheten att följa de allmänna råden. Detta genom att exempelvis minimera antalet besökare under aktuell period, anpassa öppettiderna och att erbjuda digitala alternativ.

Mer info finns i Folkhälsomyndighetens Ändring i föreskrifterna och allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. som gäller från den 19 oktober.
Läs också om aktuellt exempel: Skärpta restriktioner i Uppsala – vad gäller för idrotten?

Regeringen har beslutat om ett förlängt krisstöd för andra halvåret 2020. När kan idrottsföreningar och specialidrottsförbund ansöka om stödet?

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.
Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020. Ansökan kommer att ske i två omgångar:
• Ansökningsomgång 1 är öppen 15 oktober till 26 oktober kl 12.00
• Ansökningsomgång 2 från mitten av januari (datum ej satt)

Uppdaterad info om respektive stöd hittar ni här:
Kompensationsstöd till idrottsföreningar hösten 2020
Kompensationsstöd till specialidrottsförbund hösten 2020

Vad kan en förening göra i den här situationen?

Fokus ligger på att begränsa smittspridningen och varje enskilt beslut måste fattas utifrån det. Om föreningen har planerat evenemang som cup eller liknande med mer än 50 deltagare så behöver evenemanget ställas in eller skjutas upp, i enlighet med regeringens förbud. Det behöver varje arrangör och varje förening besluta i samråd med sitt SF och den kommun som står värd för evenemanget. Det går också bra att kontakta polisen för vägledning, då de har rätt att upplösa eller förbjuda sammankomster.

För träningsverksamhet eller sammankomster med färre än 50 deltagare rekommenderar vi föreningar att göra en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning och följa de punkter som gäller för idrott i Folkhälsomyndighetens allmänna råd:
1. Om möjligt vara utomhus
2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Vår förening vill söka stöd för insatser som underlättar fortsatt barn- och ungdomsverksamhet under coronakrisen. Hur gör vi?

Stödet söks inom det ordinarie Projektstödet till barn- och ungdomsidrotten. Istället för att idrottsföreningen har tre områden att söka för tillkommer ett fjärde, för insatser som underlättar fortsatt barn-och ungdomsverksamhet under coronakrisen. SF och RF-SISU distrikt fördelar stödet och avgör själva hur mycket av den totala potten Projektstöd som används för detta ändamål.

Det är bara föreningar som kan söka stödet. Ansökan görs i Idrottsmedel i IdrottOnline, antingen hos SF eller distrikt. När föreningen kan få del av pengarna i Projektstödet varierar beroende på hur respektive SF och distrikt väljer att lägga upp sin bidragsgivning.

Kommer LOK-stödet till föreningar påverkas av inställda aktiviteter?

Nej, det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Föreningar kan därmed räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade pågått som vanligt.

Exakt hur modellen ska se ut är inte klart. Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om föreningen beslutat att man inte kan träna med hänsyn till att minska smittspridningen, eller har möjlighet att bedriva träning under denna tid. Men vi kan idag inte svara på exakt hur det kommer bli.

Måste föreningar och förbund genomföra årsmöte under 2020?

I mars 2020 förbjöd regeringen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för fler än 50 deltagare. I början av april beslutade Folkhälsomyndigheten om ett allmänt råd som innebär att föreningar, om det är möjligt, bör skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt. I samma tidsperiod rekommenderade även RF föreningar och förbund att genomföra årsmöten digitalt eller att skjuta fram dem i tid.

Även nu efter sommaren kvarstår såväl regeringens förbud som Folkhälsomyndighetens allmänna råd till föreningar. Därför finns det anledning för RF att revidera rekommendationen gällande 2020 års årsmöte.

RF menar att en förening eller ett förbund med kalenderår som verksamhetsår om möjligt ska genomföra sitt årsmöte senast under det tredje kvartalet, men absolut senast den 31 december 2020. Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas allmänna råd. RF anser att det inte är godtagbart att 2020 års årsmöte ställs in eller i sin helhet flyttas till 2021, även om det råder en pandemi.

Ett årsmöte måste vara demokratiskt godtagbart. Inom idrottsrörelsen innebär det att alla röstberättigade ska ges möjlighet att delta i årsmötet i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt avge sin röst i beslutsfrågor. Detta innebär i sin tur att varje förening eller förbund i rådande läge har att välja mellan i princip tre former för genomförandet av årsmötet:
1. Fysiskt traditionellt årsmöte
2. Digitalt årsmöte
3. Hybridårsmöte

Ett fysiskt traditionellt årsmöte bör kunna genomföras i små föreningar och i några mindre förbund där antalet deltagare inte överstiger 50 och detta även om alla röstberättigade deltar vid årsmötet.


Ett digitalt årsmöte bör kunna genomföras i de flesta föreningar och förbund. RF rekommenderar att ett för digitala årsmöten lämpligt mötessystem används, att mötet leds av en kunnig mötesledning och att det finns en god arbetsordning för mötet.

Ett hybridårsmöte, där mötesledning och eventuellt vissa ombud närvarar fysiskt medan andra deltar digitalt, kan också genomföras och då utifrån samma villkor som gäller för de digitala årsmötena.

Våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet kan vara ett stöd till de föreningar och förbund som vill genomföra årsmötet 2020 digitalt eller i form av ett hybridårsmöte.

Hur ska man tänka och agera som arbetsgivare utifrån regeringens åtgärder?

RF får många frågor om hur arbetsgivare inom idrotten ska agera med anledning av coronakrisen. På den här sidan har vi listat några av de viktigaste frågorna för arbetsgivare.

På sidan finns info om:
• Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
• Anstånd med skatter och avgifter
• Ändra den debiterade preliminärskatten
• Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
• Karensavdrag vid sjukdom
• Sjukintyg
• Korttidsarbete (tidigare Korttidspermittering)
• Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda


Vid frågor om hur specialidrottsförbund ska agera som arbetsgivare ber vi er kontakta Arbetsgivaralliansen. Här finns en samlingssida med frågor för arbetsgivare. Arbetsgivaralliansen är vår arbetsgivarorganisation och som medlem kan ni vända er till deras arbetsgivarjour på telefon 010-288 15 00 eller e-post svar@arbetsgivaralliansen.se.

Om ni är en förening som har frågor som arbetsgivare kan ni alltid kontakta det specialidrottsförbund ni tillhör. Hitta specialidrottsförbund. Om föreningen är medlem i Arbetsgivaralliansen kan ni även höra av er dit.

 

Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning?

Under mars och april kunde företag och organisationer söka om stöd för inkomstbortfall på grund av corona. Regeringen föreslår att det ska gå att söka omställningsstöd även för maj, juni och juli 2020. Det är ett förslag som även kommer att gälla för föreningar och förbund. Stödet går inte att söka än, men regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. Ansökan om stöd ska lämnas till Skatteverket senast den 15 december 2020 och reglerna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Förutsättningar för att stöd ska kunna beviljas:
• Föreningen måste ha tappat 30 procent eller mer av sin omsättning.
• Föreningen måste ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor det senaste räkenskapsåret.

Omsättningstappet beräknas på maj, juni och juli 2020 jämfört med samma månader förra året. Maximalt stöd som kan ges är 150 miljoner kronor. Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av de fasta kostnaderna exklusive lönekostnader för de tre aktuella månaderna.

Notera särskilt att omställningsstödet ska minskas med belopp som föreningen fått eller kommer att få i annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på. Detta innebära att förening som beviljas kompensationsstöd från RF för förlorade intäkter under perioden inte kommer att kunna få omställningsstöd för samma intäktsbortfall.

Hur ska föreningen agera vid bekräftad coronasmitta?

RF rekommenderar följande vid bekräftad smitta i förening:

 

  • Informera laget/gruppen om att ni fått bekräftad smitta.
  • Övriga i laget/gruppen ska, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).
  • Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller.
  • I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19.
  • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i.
  • Följ de regionala rekommendationerna.

Rekommendationerna ovan grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

 

 

Kontaktvägar

Akuta tävlingsfrågor om att skjuta upp match: 

Kontorstid mån-fre 09.00-17.00:
Kundtjänst 08- 514 274 00 

Kvällar och helger:
Tävlingsjour 08- 514 274 10