Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Tjejsatsning för en jämlik idrott

Gävleborgs Innebandyförbund satsar för att nå en jämlik idrott och få fler tjejer att stanna kvar inom idrotten.

Tjejverksamheten i Gävleborg innehar färre utövare och ännu färre ledare sett till målen i idédokumentet svensk Innebandy vill där vi tillsammans strävar efter att uppnå en jämställd idrott 2030. Gävleborgs Innebandyförbund vill att tjejer skall ha samma möjligheter och förutsättningar att vara kvar i idrotten och inom det livslånga idrottande oavsett kön och etnicitet. Ett av strategimålen i Innebandyn Vill är att vara inkluderande och nå nya målgrupper, något vi idag inte lyckas med. Det är färre tjejer som spelar Innebandy än pojkar men det betydligt färre tjejer med utländsk bakgrund som spelar Innebandy.

För att nå svensk Idrotts strategimål (strategi 2025) och RF:s jämställdhetsmål behövs en satsning på att rekrytera och behålla fler tjejer. 

Strategin bygger på att etablera en handlingsplan mellan den lokala skolverksamheten, fritidsaktiviteter och lokala idrottsföreningen. Innebandyförbundet planerar och genomför prova-på insatser, uppsökande besök i befintliga skolverksamheter, fritidsverksamheter samt lag/föreningar. I det rekryterande perspektivet undersöker förening och förbund förutsättningarna för att få fler tjejer till föreningen, och här kommer situationerna att skilja sig, i vissa fall kommer nya lag behöva skapas och i vissa fall befintliga lag stöttas och fyllas på. På äldre nivå per genomförs sedan centrala förbundsträningar med verksamhet för samtliga tjejer i distrikten. För att lyckas behålla så många av alla tjejer som möjligt, i en så bra som miljö som möjligt behövs stöttning och utbildning av befintliga ledare. Forum där ledare, både innanför och utanför sargen får utbyta erfarenheter.

Med detta projekt vill Innebandyn i Gävleborg ta ett krafttag när det gäller att rekrytera och behålla fler tjejer i idrotten. Syftet med satsningen är att få fler tjejer att röra på sig, finna en glädje till idrotten, frodas genom den hela livet och bidra till en god folkhälsa hos barn-och ungdomar. Att inkludera fler individer från fler målgrupper och med olika fall av bakgrund tror vi leder till en bättre verksamhet.

Tillsammans med RF SISU Gävleborgs genomför vi ett samprojekt för att få fler tjejer i rörelse. 

Gävleborgs Innebandyförbund vill arbeta med att stötta och inspirera föreningarna att utveckla sin tjejverksamhet.

Det betyder konkreta insatser:

 • Samtala om hur tjejverksamheten ser ut idag och lyssna in behov och önskemål från föreningar.
 • Genomföra prova på träningar för att rekrytera nya lag och fylla på i befintliga lag.
 • Bygga lokala nätverk för fler kvinnliga ledare.
 • Etablera kontakter med lokal samverkan så som skola och övriga idrottsinitiativ.
 • Marknadsföra tjejer och profiler för att skapa fler starka förebilder i distriktet.
 • Arbeta med utbildning inom jämställdhet och bildning inom styrande organ, både inom förbund och förening.

Dessa projektområden innefattar projektet:

Grön (6–9 år) - 

Genomföra "Prova-på-verksamheter", fritids/skolbesök, föreningsbesök samt utbildningar av ledare och föräldrar i föreningen.
Blå (9–12 år) -

Genomföra "Prova-på-verksamheter", fritids/skolbesök, föreningsbesök samt utbildningar av ledare och föräldrar i föreningen.

Röd (12–16 år) –

Genomföra centrala förbundsträningar för samtliga tjejer i regionen. Detta går idag under namnet spelarutbildningsprogrammet.

Jun/Sen (16-år och uppåt) –

Stötta föreningen i deras arbete att behålla befintliga tjejer igenom ledarutbildningar, både för organisationsledare och aktivitetsledare.

Mål med projektet är:

 • Öka antalet tjejer på grön och blå nivå
 • Öka antalet lag i seriespel
 • Öka antalet tjej- och damledare
 • Öka antalet utbildade ledare
 • Öka antalet tjej Innebandyspelare med utländsk härkomst
 • Närma oss 50% andel av tjejer i verksamheten som spelare

Faser:

1. Handlingsplan med alla föreningar

2. Genomföra besöken i alla föreningar och starta prova-på-verksamheter eller

inspirerande besök på skolverksamheter/föreningsverksamheter

3. Centrala förbundsträningar och ledarträffar/nätverk

För kontakt - mejla: gavleborg@innebandy.se