Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Kommuniké om Gävleborgs IBF

Till alla föreningar i Gävleborg

Med anledning av det rådande Corona-läget är två planerade årsmöten för SDF- Gästrikland och Hälsingland inte sannolikt inte möjliga att genomföras enligt den storskalighet frågan om ett Gävleborgs IBF dignitet. Det beror dels på att det fysiska mötet inte går att genomföra så som planerat men också på grund av att viktiga delar i processen inte kan fortlöpa så som planerat.

Tyvärr fick ordförandekonferensen i Gävle i Mars ställas in med kort varsel, däremot genomfördes konferensen i Hälsingland vilket gjorde att en del frågor som besvarades där kan vara inaktuella på grund av rådande världsläge med Covid-19.

Bakgrund
En översyn av verksamheten, att se över organisationen för att antingen samgå till ett SDF eller ett ökat reglerat samarbete ur organisatorisk synvinkel har varit SDF-uppdraget av distriktens extra utlysta årsmöten 2018 (Hälsingland) resp 2019 (Gästrikland). 

Syftet med organisationsutvecklingen ska enbart vara att bidra till en effektivare organisation både ur ett personellt, ekonomiskt och strategiskt perspektiv där den stora vinsten ska ligga i föreningsverksamheten. Med en effektivare organisation kan man tänka regionalt, med ett starkare varumärke, och därefter agera lokalt med samma styrka som tidigare. Båda SDF följer principen att man ska ”spela och verka där man handlar” och att vi ska vara ett nära stöd till föreningarna i deras vardag. För att kunna fortsätta bedriva den verksamheten måste organisationen bli mer modern vilket har utretts under pågående verksamhetsår. 

En motion till SIBFs Förbundsmöte 20190616 med avsikt att verka för en stadgeändring till ett SDF blev bifallen. SIBF uppdrog distrikten att se över en konsekvensanalys av verksamheten vilket har varit respektive SDF:s uppdrag under verksamhetsåret 2019-2020.
Lägeskonstaterande 

Ställningstagande
Den tävlingstekniska frågan, låsningen till Norrland för spel i Allsvenskan damer och herrar division 1 för lag med hemvist i Hälsinglands IBF, är av avgörande betydelse för våra föreningar. Denna indelning som Tävlingskongressen råder över kommer därför föreligga ända till nästa kongress 2020.

De alternativ SDF- har stått inför är följande:
a) Genomföra sammanslagningen (under förutsättning att årsmöte beslutar) till kommande verksamhetsår (2020-2021) under de osäkerhet avseende tävlingsaspekterna som råder. 
b) Avvakta tävlingskongressen för att frågan om tävlingstillhörighet är så väsentlig, motionera dit om önskade låsningar, och avvakta till årsmötet 2021 med att rapportera om vidtagna åtgärder och genomföra sammanslagningen till verksamhetsåret 2021-2022.

SIBFs grundinställning utifrån ett tävlingstekniskt perspektiv är att man har behöver utreda konsekvenserna av detsamma djupare (då det kan påverka flera SDF och föreningar i andra SDF). Besked är att eventuellt beslut om förändring är aktuellt först till Tävlingskongressen i dec 2020 med säsongen 21/22 som kvalificerande, dvs. att samgåendet kring detsamma borde kunna implementeras inför säsongen 22/23.

Framtid med tillvägagångssätt
Gästriklands och Hälsinglands IBF:s styrelser har under rådande omständigheter fattat beslut att avvakta processen om sammanslagning till verksamhetsåret 2020-2021. Ett beslut om grundar sig att frågan om önskade låsningar gällande rådande tävlingsaspekterna inte är önskat utredda och förankrade. Vi anser att en större konsekvensanalys behöver genomföras och att ett samgående innan väntade konsekvenser och effekter är utredda är uteslutet. I proceduren är det även önskvärt att tävlingskongressen 2020 fattar ett beslut som av föreningarna i respektive SDF har stöd för. Det är av avgörande betydelse för båda SDF styrelser. 

Processen för denna konsekvensanalys påverkas också av rådande situation där mötesbegränsningar p g a rådande pandemi gör det svårt att genomföra viktiga informationsmöten för att förankra beslut eftersom vi gärna ser att de hålls vid gemensamma sammankomster. Båda SDF är av åsikten att det fysiska samtalet och forumet med möten över föreningsgränser är av stor betydelse. I dagsläget är det fortfarande ovisst om årsmöten går att genomföra fysiskt. 

Detta medför att arbetet fortlöper där den tävlingsetiskafrågan blir mer aktuell och separata mötesplatser och forum kommer att lysas för den frågan.

Mer information om Gävleborg finns att tillgå i här där kommunikén kan läsas mer i sin helhet. 

Vi kommer också att ytterligare presentera nuläget när respektive årsmöte genomförs.

E u - kontakta vid frågor:
Jakob.Westerlund@innebandy.se

 

short_text    Publicerat av Jakob Westerlund 2020-05-11, kl 23:39