Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Nominera personer till vår valberedning

Det är dags att nominera personer till vår valberedning.

Idag består valberedningen av följande personer
Andreas Holm, Ordförande
Linda Södergren
Anders Johansson

5 KAP. VALBEREDNING
24 § Sammansättning mm Valberedningen består av ordförande samt 2-4 övriga ledamöter valda av SDF-mötet.

Valberedningen ska bestå av kvinnor och män.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter bestämmer.

Nomineringen sker vi länken.
Nominera här!

short_text    Publicerat av Pernilla Johansson 2020-06-01, kl 08:00