Nedan kapitel och paragrafindelning åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser.

Kapitel 3
Tävlingens genomförande

§3. Distriktsserier m.m.
Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att vid extremt synnerliga skäl genomföra förändringar i tävlingar och bestämmelser som kan påverka distriktets verksamhet utifrån rådande omständigheter. Anmälan till samtliga aktiviteter så som kurser, spelarutveckling, uttagningar, träffar, seriespel och distriktsmästerskap är bindande. Finns fordringar på föreningen vid anmälan till seriespel ska en, av Hallands Innebandyförbunds styrelse, godkänd avbetalningsplan vara framtagen. Förening som inte betalt skulder och avgifter äger inte rätt att deltaga i distriktets verksamhet. Samtliga avgifter fastställs av Hallands Innebandyförbunds styrelse.

Samtliga föreningar ska närvara vid de obligatoriska föreningsträffar som arrangeras av Hallands Innebandyförbund, vid frånvaro åläggs föreningen en administrativ merkostnad enligt gällande tariffer.

§3b. Barn- och ungdomsinnebandy
Dispenser och tävlingars förutsättningar finns publicerade på hemsidan under ”Seriekrav röd nivå 2022/2023” och under ”Sammandrag” för blå och grön nivå.

§3c. Könsdispens
Damspelare kan ansöka om dispens för spel i herrserier. Flickor, födda 2006 eller senare, äger fritt rätt att deltaga i pojkserier i samma åldersklass inom sin förening.  Spelare 15 år och yngre kan anmäla sin vilja att få tävla i annan tävlingsklass, än den som följer det juridiska könet. Ingen prövning av sakförhållanden som åberopas görs av SDF.


§4. Mästerskapstävlingar

4b. Distriktsmästerskap
Hallands Innebandyförbund bjuder in till distriktsmästerskap i klasserna senior, junior, 07/08 och 09/10. Erforderligt antal lag ska ha anmält sig till respektive klass för att arrangemang ska genomföras. Segraren i seniorklass tilldelas Hallands plats i Svenska cupen, samt pokal och prischeck. Om vinnande lag redan säkrat en plats i Svenska Cupen via serieplacering i förbundsserie tillfaller platsen i Svenska Cupen till det förlorande finallaget i DM. Om även detta lag är direktkvalificerat tillfaller platsen i Svenska Cupen vinnaren av lottning mellan de båda semifinalförlorande lagen.

Segraren och tvåan i ungdomsklasser erhåller pokal och 20 individuella priser vardera. I samtliga DM klasser äger förening rätt att deltaga med valfritt antal lag. Spelare får endast representera ett lag i samma åldersklass under DM. Inga dispenser tillåts i DM.

Speltid i seniorklasserna är, om inget annat anges i inbjudan, 3 x 20 minuter effektiv speltid. Vid oavgjort tillämpas straffslag enligt regelhandboken. Speltid i ungdomsklasserna är, om inget annat anges i inbjudan, 2 x 15 minuter. Vid oavgjort i finalspel tillämpas 5 minuter sudden death, är matchen därefter inte avgjord tillämpas straffslag enligt regelhandboken. Reservation för att matchtiderna och spelschema kan ändras av Tävlingskommittén beroende på antal anmälda lag. Spelplats och spelordning fastställs av Tävlingskommittén.

§8. Sammansättning distriktsserierna
Seriesammansättning och spelordningen fastställs av Tävlingskommittén.

§9. Anmälan till tävling
Det åligger föreningen att efter spelordningen fastställts lägga sina hemmamatchtider i IBIS enligt gällande direktiv. Den av Hallands Innebandyförbund fastställd, och på hemsidan publicerad, spelordning gäller som kallelse till match från Hallands Innebandyförbund.

Reservlag får deltaga i seriestrukturen upp till och med Damer Division 1 och Herrar Division 2. Förening har rätt att deltaga med ett eller flera reservlag, dock endast ett reservlag per serie, undantaget lägsta serien där det är tillåtet med fler än ett lag. Har förening flera reservlag kommer dessa benämnas som lag 2 och lag 3 enligt fallande divisionstillhörighet. Ett lag kan aldrig passera eller spela i samma serie som föreningens övriga lag, undantaget lägsta serien. Reservlag äger inte rätt att deltaga i slutspel i Damer Division 1 och Herrar Division 2 eller i kvalspel till förbundsserie.

Förening ansvarar för administration av sina föreningsuppgifter, kontaktuppgifter, ledare, dräktfärger mm i IBIS. Senast den 15 september ska uppdatering av uppgifterna vara gjorda i IBIS. Förening som inte fullgör detta kan åläggas en administrativ merkostnad.

Seriepriser/Slutspelspriser delas ut vid årsmöte eller avhämtas på Hallands Innebandyförbunds kansli efter överenskommelse. Seriepriser/Slutspelspriser erhålls för slutserier/slutspel och inte för de kvalserier som genomförs under hösten. Segraren erhåller pokal/platta i samtliga serier, i ungdomsserier erhåller segraren, tvåan och trean 20 individuella priser vardera.

§12. Kombinerade lag
I kombinerade lag deltager spelare från två föreningar. Kombinerade lag tillåts i samtliga serier i distriktet. Ansökan om spel med kombinerade lag sker skriftligt till Tävlingskommittén i samband med anmälan till seriespel eller DM. Kombinerat lag får omvandlas till enskilt lag och behålla sin seriestatus. Kombinerade lag får ej delta i förbundsserie eller i kval till förbundsserie.

§14. Matchändring
När spelprogram fastställts av Tävlingskommittén åligger det förening att ansöka om matchändring. Bekräftelse på matchändring skickas till berörda föreningar/lag och publiceras på Hallands Innebandyförbunds hemsida. Det åligger alltid både hemma- och bortalag att kontrollera att matchflytt genomförts på ett korrekt sätt.

Tävlingskommittén äger rätt att ändra matchdag, matchstarts tid och spelplan om skäl föreligger över vilka inblandade lag ej råder. Det är alltid hemmalaget som står för eventuella hallkostnader i samband med matchflyttning.

Förening som skriftligt framfört önskan om matchflytt till motståndare inom tio dagar (efter fastställd och publicerad spelordning) har rätt till matchflytt. Lagen ska komma överens om nytt datum och speltid för matchen och skicka in begäran om matchflytt till Hallands Innebandyförbund. När förening kan påvisa att önskan om matchflytt framställts och inte genomförts av motståndarna förbehåller sig Hallands Innebandyförbund rätten att datum- och tidsätta matchen.

Matchändring där Hallands Innebandyförbund tillsätter domare
Flytt av tävlingsmatch får endast göras av berörda föreningar i samråd med Hallands Innebandyförbund. Ansökan om matchflytt görs via hemsidan. Genomförda matchflyttningar faktureras vid tre tillfällen per säsong. Ansökan om matchflytt måste vara Hallands Innebandyförbunds kansli tillhanda senast en (1) arbetsdag innan fastställt matchdatum för att ansökan ska behandlas (vid helg, senast 08.00 på fredagen). Vid matchflytt måste båda de inblandade lagen vara överens och giltiga skäl föreligga, samt att nytt speldatum och ny speltid ska inkomma i samband med ansökan.

Om lagen inte skickat in nytt speldatum och ny speltid, men är överens om en matchflytt, gäller följande:
Hemmaföreningen ska presentera två rimliga spelalternativ för motståndarna.

Om hemmalaget inte presenterar två alternativ kommer hemmalaget att kunna förlora matchen på WO.

Om bortalaget inte accepterar något av de givna alternativen kommer bortalaget att kunna förlora på WO.

Lag som flyttar match utan samråd med Hallands Innebandyförbund åläggs fastställd administrativ merkostnad (gäller båda de inblandade lagen).

Ansökan om matchflytt samma dag medför att föreningen debiteras matchflyttningsavgift, samt det domararvode som skulle utbetalts vid matchen.

Matchändring där förening själv tillsätter domare
Match, där föreningen själv tillsätter domare, får flyttas fram till tre (3) timmar innan matchstart förutsatt att föreningarna är överens. Vid denna typ av matchflytt ska ny speltid inkomma, från det lag som begärt flytten, till Hallands Innebandyförbund senast 1 vecka efter matchens ordinarie speldatum. Lagen ska vara överens om matchtid och matchdatum.

Om lagen inte kommer överens gäller följande:
Hemmaföreningen ska presentera två rimliga spelalternativ för motståndarna. Om hemmalaget inte presenterar två alternativ kommer hemmalaget att kunna förlora matchen på WO.

Om bortalaget inte accepterar något av de givna alternativen kommer bortalaget att kunna förlora på WO.

Matchen måste spelas senast en vecka innan den aktuella seriens sista omgång.

Avgift för matchflytt utgår enligt gällande tariffer.

Flytt av match som berörs av SM/Distriktslagsverksamhet
Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att flytta matcher i samband med Distriktslagsverksamhet eller vid förenings avancemang i SM.

Inställd match vid otjänlig väderlek
Om något lag anser att väglaget är olämpligt (orange eller röd) ska kontakt tas med motståndarlaget, samt Hallands Innebandyförbund. Kontakten tas tidigast 6 timmar före matchstart och senast 3 timmar före matchstart. Skulle match bli inställd åligger det hemmalaget att kontakta domarjourtelefonen. Inställd match meddelas av hemmalaget till Hallands Innebandyförbunds kansli. Ny matchtid meddelas första vardagen efter inställd match till kansliet. Matchen ska, om möjlighet finns, genomföras inom en vecka.

§15. Förening som utgår ur tävling
Förening vars lag på egen begäran avstår direktuppflyttning alternativt att delta i kval till förbundsserie ska meddela detta enligt gällande bestämmelser. Föreningen ska vid beslut om sammansättningen av nästkommande spelårs serier behålla sin plats i den serie föreningen senast var kvalificerad för. Förening i distriktets serier har ej rätt att tacka nej till uppflyttning (inom distriktet) vid serieseger. Skulle förening tacka nej till uppflyttning, placeras laget i lägsta serien kommande säsong.

§16. Förening som utesluts ur tävling
Förening vars lag utesluts från tävling nedflyttas till distriktets lägsta serie. Undantag kan göras med lag som utesluts från förbundsserier.  

 

Kapitel 4
Matchens genomförande


§4 Matchstart
Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid och/eller inte har tillräckligt antal spelare ska matchen ställas in och administrerande myndighet informeras.

Innan beslut tas om att ställa in matchen ska minst 20 minuter ha förflutit. Om lag hinner infinna sig till match inom denna tid, samt fyllt i matchprotokollet och har tillräckligt med spelare (fem utespelare och en målvakt) på planen ska matchen spelas, annars ska matchen ställas in. Det är endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in match.

Domarna ska omedelbart efter match rapportera händelsen till administrerande myndighet.  

§10 Matchfunktionärer

10a. Domare I alla av Hallands Innebandyförbunds administrerade matcher, cup-och seriespel, tillämpas tvådomarsystem med utbildade och godkända domare.

Vid sammandrag på blå nivå, administrerade av Hallands Innebandyförbund, tillämpas tvådomarsystem. På blå nivå ska minst en av de två domarna vara utbildad och licensierad domare. Förening har möjlighet att söka om dispens hos Tävlingskommittén när det gäller domare för blå nivå. Denna dispens kan beviljas domare med lång domarerfarenhet, som inte genomgått utbildning under aktuell säsong.

Vid sammandrag på grön nivå, administrerade av Hallands Innebandyförbund, räcker det med en utbildad och godkänd domare, alternativt en vuxen med god regelkunskap.

Klassificering av domare görs genom ranking kontinuerligt under säsongen. Hallands Innebandyförbunds domare bjuds årligen in till fortbildning; Licensdomare, Distriktsdomare fortbildning lokal, Distriktsdomare 2 udda/jämn, Distriktsdomare 1 och Matchledare.

Efter att domare genomgått utbildning godkänns och licensieras domaren av Hallands Innebandyförbund, enligt dokumentet ”Domare i Halland”. Domare licenseras genom godkänd utbildning för ett år i taget. Godkända och licensierade domare finns under aktuell förteckning i IBIS.

10b.Tillsättning av domare
Hallands Innebandyförbund tillsätter domare till samtliga senior- och juniormatcher i distriktet. Hallands Innebandyförbund tillsätter domare till vissa, av förbundet angivna, matcher på röd nivå.

Övriga matcher tillsätts av hemmaförening med utbildade och licensierade domare utifrån givna förutsättningar. Hemmaförening tillsätter domare till de matcher som anges. Hemmaförening äger vid dessa matcher rätt att använda föreningens egna domare, vilka ska vara godkända och licensierade av Hallands Innebandyförbund för innevarande säsong.

Domare till övriga tränings-, cup- och seriematcher tillsätts av Hallands Innebandyförbund efter överenskommelse. Samtliga matcher (ej gröna sammandrag) ska dömas av två (2) domare. Om tillsatt domare inte infinner sig till match, kan match spelas med en godkänd och licenserad domare, förutsatt att båda lagen och domaren skriftligt godkänner detta på baksidan av matchprotokollet. Ordinarie arvode till ensam domare gäller.  Domare som är tillsatt att döma match ska alltid vara på plats minst 30 minuter innan matchstart. Är detta inte möjligt ska domare i god tid anmäla sen ankomst till arrangerande förening.

10c. Utrustning för domare
Hallands Innebandyförbunds domare ska använda av förbundet anvisad utrustning. Domarutrustningen består av domartröja, domarshorts och svarta strumpor av idrottsmodell. I domares utrustning ska även regelbok, tävlingsbestämmelser, lokala förutsättningar, visselpipa, rött kort, mätutrustning och eventuell övrig utrustning enligt Hallands Innebandyförbunds rekommendationer finnas. Domare får inte bära reklam på någon utrustning utan särskilt godkännande från Hallands Innebandyförbund. Domare får inte heller bära pannband, keps eller annan huvudbonad. 

10d. Matchprotokoll
Hallands Innebandyförbunds matchprotokoll ska användas vid samtliga matcher, även tränings- och vänskapsmatcher. Dessa protokoll skapas och skrivs ut från IBIS. Samtliga lag i distriktet ska koppla sina spelare till sitt lag inför varje match och därefter registrera spelarna till match via sidan ”Matchtrupp” i IBIS. Matchprotokollet som skrivs ut, på vitt papper, från IBIS ska godkännas av respektive ansvarig ledare och därefter användas för händelserapportering av hemmalaget.

Före match
Domarna ska före match kontrollera att laguppställningar är korrekt ifyllda samt bekräftade med respektive lagledares underskrift. Protokollet får innehålla maximalt 20 spelare, samt 5 ledare. Lagkapten och målvakt/er ska vara markerade. Domare ska kontrollera eventuella dispenser, samt gällande åldersstruktur i ungdomsserier och för de deltagande lagen.

Misstänker domare felaktigheter ska detta noteras på protokollets baksida. Samtliga ledare i båset ska inneha ledarlicens. Domare kan aldrig stoppa match, ledare eller spelare när ledarlicens eller spelarlicens saknas.

Under match
Domare ska under match meddela sekretariatet vilka händelser som ska noteras på matchprotokollet samt försäkra sig, med hjälp av protokollföraren, om att aktuell spelare finns noterad på matchprotokollet. 

Alla senior- och juniorserier, Pojkar Röd 1-3 och Flickor 1-2 ska liverapporteras i IBIS. I övriga ungdomsserier är matcherna låsta för händelserapportering i IBIS. 

Det åligger domare att kontrollera att samtliga ovan nämnda matcher liverapporteras i IBIS. Om föreningen inte liverapporterar, ska domaren notera detta på protokollets baksida som anmärkningsvärda förhållanden.

Efter match
Domare ska efter match invänta att sekretariatet har fyllt i alla uppgifter. Därefter kontrollera noteringar för samtliga händelser under matchen är korrekta och att protokollet är korrekt ifyllt, samt att protokollföraren har signerat protokollet och skrivit sitt telefonnummer. Därefter ska domarna signera protokollet samt texta sitt namnförtydligande. Domare ska efter match dokumentera eventuella anmärkningsvärda förhållanden, matchstraff eller liknande. 

Domare som tillsätts av Hallands Innebandyförbund ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund senast tre dagar efter genomförd match.

Vid matcher där domare tillsätts av föreningen, är det föreningen som ansvarar för att matchprotokoll och eventuella rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund senast tre dagar efter genomförd match.

Domare är skyldig att rapportera/anmäla alla händelser som bryter mot Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser och mot Hallands Innebandyförbunds Lokala förutsättningar. Matchstraff 2, rapport och anmärkningsvärda förhållanden ska i brådskande fall anmälas omgående till halland@innebandy.se, eller senast första vardagen efter spelad match till Hallands Innebandyförbunds kansli, 0340-192 55.

10e. Utbetalning av domararvode
Hemmalaget ska utbetala domararvode, reseersättning, samt eventuell restidsersättning i samband med match. Betalningen kan ske kontant i direkt anslutning till matchen, via Swish eller genom bankkonto enligt nedan gällande direktiv.

Direktiv för betalning via bankkonto
Förening ansöker på fastställd blankett om att domares ersättning ska få utbetalas via bankkonto. 

Hallands Innebandyförbund behandlar ansökan och godkänner/publicerar de föreningar som har rätt till betalning via bankkonto på förbundets hemsida. Hela arvodet och övrig ersättning ska betalas vid ett och samma tillfälle.

Senast tio (10) dagar efter match (matchdagen räknas ej) ska hela beloppet vara utbetalt till domarens bankkonto. Om dagen för betalning infaller på en helgdag ska beloppet vara insatt på domarens bankkonto närmast följande bankdag. (T.ex. måndag är matchdag, tisdag är dag 1, onsdag är dag 2 osv.)

Vid betalning via bankkonto ska ENDAST matchnummer vara referens för betalningen. Om utbetalning ej skett inom korrekt tid, ska detta rapporteras av domaren till förbundet. Förening åläggas att betala fastställd administrativ kostnad. Föreningen kan förlora sin rätt att använda domarbetalning via bankkonto då betalning missköts vid upprepade tillfällen.

Betalning vid inställd match, alternativ 1
Om match ställs in samma dag, innan domare är på väg till match, utgår halvt arvode.

Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att ansökan inkommit till förbundet. Hallands Innebandyförbund debiterar sedan förening som förorsakat den inställda matchen.

Betalning vid inställd match, alternativ 2
Om match ställs in när domare är på väg till match, eller på plats för match, utgår ersättning för resa och arvode enligt gällande tariffer. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att ansökan inkommit till förbundet. Hallands Innebandyförbund debiterar sedan förening som förorsakat den inställda matchen.

Betalning vid inställd match, alternativ 3
Om lag lämnar WO till match utgår ersättning med halvt arvode. Lämnas WO samma dag som matchen skulle spelats ersätts domarna med helt arvode. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att ansökan inkommit till förbundet.  

10f. Reseersättning
Domare ska vid kollektiv resa till match välja det billigaste resealternativet. Vid bilresa ska samåkning till match ske. Om domare inte har några kostnader för att ta sig till match utgår ingen reseersättning.

Då domare har två eller flera matcher efter varandra ska detta räknas som ett uppdrag. Om en domare dömer dubbelmatcher med två olika arrangerande föreningar ska antal mil och eventuell restid fördelas mellan de båda föreningarna.

Maximal sträcka som kan ersättas; Domares hemadress, via eventuell upphämtning av kollega på hemadress, till hallens adress (den väg som är mest tidseffektiv gäller vid beräkningen).


Anmälningsavgifter
Administrativ avgift, 5 500 kr
Administrativ lagavgift per deltagande lag 1-7 lag, 500 kr
Administrativ lagavgift 8 lag eller fler, 4 000 kr

Damsenior Div 1, 12 750 kr
Damsenior Div 2, 5 500 kr
Flickor Röd, 2 800 kr
Flickor Blå, 2 000 kr
Flickor Grön, 850 kr

Herrsenior Div 2, 16 500kr
Herrsenior Div 3, 12 750 kr
Herrsenior Div 4, 5 500 kr
Pojkar Röd, 2 800 kr
Pojkar Blå Nivå, 2 000 kr
Pojkar Grön Nivå, 850 kr  

 

Tävlingsavgifter  
Utdragningsavgift seniorserie innan seriestart (D1, H2), 6 000 kr Utdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D1, H2), 12 000 kr Utdragningsavgift seniorserie innan seriestart (D2, H3), 4 000 kr Utdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D2, H3), 8 000 kr Utdragningsavgift övriga serier, 6 000 kr
Utdragningsavgift DM, 5 000 kr

WO avgift seriespel senior (per match), 3 000 kr + kostnader
WO avgift seriespel röd nivå, 1 500 kr + kostnader
Ej deltagande vid Sammandrag (blå och grön nivå), 500 kr 

Matchflytt efter 1 oktober, 100 kr

Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare:
4 arbetsdagar eller senare, 1 000 kr
1 arbetsdag eller senare, 3 000 kr (halva domararvodet faktureras) 
1 arbetsdag eller senare (Röd nivå), 1 000 kr (halva domararvodet faktureras)  

Sen matchflytt där förening tillsätter domare:
4 arbetsdagar eller senare, 500 kr

Flytt av match utan ansökan (per förening), 2 000 kr        


Administrativa merkostnader  
Domare
Domare som inte fullgör uppdrag/tillfälle, 500 kr
Förening som missköter domarutbetalning (per tillfälle), 1000 kr

Övrigt
Ansökan om dispens (per spelare), 500 kr
Ej inlagd laguppställning i IBIS (bortalag), 500 kr
Ej inlagda föreningsuppgifter i IBIS, 1000 kr + per lag, 500 kr
Ej liverapporterad match, 500 kr
Ej närvarande vid obligatorisk föreningsträff, 1000 kr
Ej resultatrapporterad match (per missat resultat), 500 kr
Nonchalerande av licensförfarandet, 3 000 kr
Nonchalerande av tävlingsbestämmelser (tex domartillsättning), 3 000 kr Saknad ledarlicens/tillfälle, 1 000 kr
Okvalificerad spelare/tillfälle, 1 000 kr
Protestavgift (per match), 2 000 kr        Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS