Stadgar för Hallands Innebandyförbund bildat 26 november 1986. Stadgarna senast reviderade vid årsmötet 2018.

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift
Hallands Innebandyförbund har till uppgift att, enligt dessa stadgar, Svenska Innebandyförbundets stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, handha för innebandyns gemensamma angelägenheter inom Halland. Hallands Innebandyförbund ska också arbeta i enlighet med ovanliggande organs beslut.

2 § Sammansättning
Hallands Innebandyförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Innebandyförbundet och har sin hemort inom SDF:ets verksamhetsområde.

3 § Verksamhetsområde
Hallands Innebandyförbunds verksamhet utövas inom Halland.

4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av årsmötet. För beslut om stadgeändring krävs bifall av årsmötet och därpå nästkommande extra årsmöte.

5 § Beslutande organ
Hallands Innebandyförbunds beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte, extra föreningsmöte och styrelsen. Styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom styrelsens arbetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Hallands Innebandyförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 april.

7 § Sammansättning av kommittéer m.m.
Hallands Innebandyförbund skall verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet ska också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person ska ingå.

8 § Firmateckning
Hallands Innebandyförbunds firma tecknas av styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

9 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan förening och SDF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

2 Kap Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är Hallands Innebandyförbunds högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av juni månad på dag, som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse på hemsidan och via kallelse till föreningar inom SDF:et. Kallelse jämte förslag till föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för föreningarna senast en vecka före årsmötet.

2 § Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 april. Rätt att inge förslag tillkommer förening inom Halland.

3 § Sammansättning och beslutsförhet
Årsmötet består av ombud för föreningar utsedda genom beslut av respektive förening. Ombud får representera endast en förening och får inte ha mer än en röst samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen.

4 § Rösträtt
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats av SIBF årligen. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd erhållits .

5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma 
1. Årsmötets öppnade
2. Godkännande av dagordningen
3. Upprop och godkännande av röstlängd för årsmötet
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Val av ordförande för årsmötet
6. Val av sekreterare för årsmötet
7. Val av två protokollsjusterare samt erforderligt antal rösträknare  
8. Verksamhetsberättelse
9. Bokslut
10. Revisorernas berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
12. Behandling av förslag från SDF
13. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap 2 § samt av styrelsens förslag. 
14. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av två (2) verksamhetsår 
15. Val av 2 ledamöter för en tid av två (2) verksamhetsår 
16. Beslut om att på̊ ett (1) år utse ett revisionsbolag med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF. 
17. Val av ordförande och två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) verksamhetsår
18. Serieavgifter
19. Budget
20. Övriga frågor 
21. Årsmötets avslutande

6 § Valbarhet
Valbar är varje i Halland, eller dess närhet, permanent bosatt person.  Revisionsbolagets utsedda revisorer enligt kap 2 § 15 punkt 16 skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. Ledamot av styrelsen får inte vara revisor eller ersättaren för revisor.

7 § Extra årsmötet
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när det begärs av en revisor eller av minst fem föreningar som tillsammans representerar minst en tiondel av totala antalet röster enligt upprättad röstlängd.

Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra stämma skall tillställas föreningar senast sju dagar före extra årsmötet. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

8 § Yttrande- och förslagsrätt m m
Yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer, förutom ombuden, styrelsens ledamöter och motionär i vad avser egen motion samt, i ärenden de berett, SDF:ets revisorer och valberedningens ledamöter. Yttranderätt tillkommer arbetstagare inom SDF:et enligt styrelsens bestämmande, samt med stämmans samtycke annan närvarande. Vid stämman får representanter för föreningar inom Halland närvara.

9 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid stämman, om hen är röstberättigad. Är hen inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

10 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmötet gäller från årsmötets avslutande om inte annat bestäms.


3 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning m.m. n
Valberedningen består av ordförande samt två (2) övriga ledamöter, valda enligt 2 kap. 5 § 17 punkten. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när behov föreligger och ordföranden kallar.

2 § Åligganden
Valberedningen ska senast den 15 januari samma år som årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.

Senast den 15 februari ska valberedningen meddela styrelsen vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen skriftligen delge föreningar inom Halland sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 14-16 punkterna, samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.

Valberedningen ska fortlöpande följa arbetet inom de organ som den har att föreslå kandidater till. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad hen i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut ska protokollföras och efter stämman ska protokollet överlämnas till styrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid årsmötet
Förening inom distriktet får senast den 1 mars till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 14 - 16 punkterna. Innan kandidatnomineringen börjar vid stämman, ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som ska förekomma enligt 2 kap. 5 § 14-16 punkterna.

Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid årsmötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid stämman, ska ha försäkrat sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

4 Kap Revisorer och revision

1 § Revisorer och revision
Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av årsmötet utsett revisionsbolag. Styrelsens räkenskaper och handlingar ska, om SF:s stadgar inte anger annan tid, överlämnas till revisionsbolaget senast en månad före årsmötet och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

5 Kap Styrelsen

1 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, samt fyra (4) övriga ledamöter.

Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig de befattningar som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Åligganden
Styrelsen är SDF:ets beslutande organ när årsmötet inte är samlat.

Styrelsen ska
1. verka för att den av årsmötet antagna verksamhetsidén efterlevs, 
2. verkställa årsmötets beslut, 
3. vara ett sammanhållande organ för innebandyn och hålla sig väl underrättad om den verksamhet som bedrivs inom SF och RF, 
4. företräda innebandyn inom distriktet gentemot bl.a. kommuner, landsting och organisationer, 
5. stimulera föreningsarbetet, framför allt ungdoms-, motions och utbildningsverksamheten, 
6. handha och ansvara för SDF:ets medel, 
7. senast fyra veckor före årsmötet ställa verksamhetsberättelsen, räkenskaperna och övriga för revision erforderliga handlingar avseende föregående räkenskapsår till förfogande för de enligt 2 kap. 5 § 16 punkten valda revisorerna, 
8. bereda ärenden, som ska föreläggas årsmötet, 
9. förelägga årsmötet förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan, 
10. verkställa en rättvis och för idrottens stöd och utveckling lämplig fördelning av medel, som står till styrelsens förfogande och kan disponeras för detta ändamål, 
11. vid behov kalla föreningsföreträdare till överläggningar, 
12. övervaka den idrottsliga och administrativa ordningen inom distriktets innebandyföreningar, 
13. bestämma om organisationen av och befattningar vid SDF:ets kansli, samt i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa och RF:s stadgar och SIBF:s stadgar ankommer på styrelsen.


3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS