Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Kallelse till årsmöte tisdag 22 juni kl.18.30 (Digitalt)

Kallelse till Årsmöte för Västsvenska Innebandyförbundet

Tisdag 22 juni kl. 18.30
Mötet genomförs digitalt i Teams (med länk som skickas till föreningsadresser)
Fullmakt skall mejlas innan mötet till ulf.widell@innebandy.se

Länk till Årsmöteshandlingarna

 1. Upprop och fullmakts registrering samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Innebandyförbundets styrelse har upprättat för distriktet,
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet,
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande,
 4. Val av ordförande för mötet,
 5. Val av sekreterare för mötet,
 6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare,
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 maj - 30 april
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 maj - 30 april
 10. Revisorernas berättelse för tiden 1 maj - 30 april
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
 12. Behandling av förslag till Västsvenska Innebandyförbundets verksamhetsplan samt fastställande av årsavgiften (administrationsavgiften) till Västsvenska Innebandyförbundets
 13. Behandling av förslag (motioner) som getts i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av distriktsstyrelsen angivna förslag. Beslut i fråga av större ekonomisk natur för Västsvenska Innebandyförbundets eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet,
 14. Val av ordförande i Västsvenska Innebandyförbundets tillika ordförande i Västsvenska Innebandyförbundets styrelse för en tid av två år utgår valdes på två år 2020
 15. Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år,
 16. Val av revisor och revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Västsvenska Innebandyförbundets för en tid av ett verksamhetsår,
 17. Val av ordförande och erforderligt antal ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
 18. Beslut om val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöten (kan delegeras till distriktsstyrelsen),
 19. Beslut om val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till RF SISU Västra Götalands DF årsmöten (kan delegeras till distriktsstyrelsen),
 20. Avslutning.

short_text    Publicerat av Joel Ottgård 2021-06-08, kl 13:36