Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Föredragningslista

Föredragningslista

1. Upprop och fullmakts registrering samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Innebandyförbundets styrelse har upprättat för distriktet,

2. Fastställande av föredragningslista för mötet,

3. Fråga om mötets behöriga utlysande,

4. Val av ordförande för mötet,

5. Val av sekreterare för mötet,

6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare,

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 maj - 30 april

b. Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 maj - 30 april

c. Revisorernas berättelse för tiden 1 maj - 30 april

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,

9. Behandling av förslag till Västsvenska Innebandyförbundets verksamhetsplan samt fastställande av årsavgiften (administrationsavgiften) till Västsvenska Innebandyförbundets

10. Behandling av förslag (motioner) som getts i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av distriktsstyrelsen angivna förslag. Beslut i fråga av större ekonomisk natur för Västsvenska Innebandyförbundets eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet,

11. Val av ordförande i Västsvenska Innebandyförbundets tillika ordförande i Västsvenska Innebandyförbundets styrelse för en tid av två år, Väljs EJ i år då ordförande valdes 2018 på två år.

12. Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år,

13. Val av revisor och revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Västsvenska Innebandyförbundets för en tid av ett verksamhetsår,

14. Val av ordförande och erforderligt antal ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,

15. Beslut om val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöten (kan delegeras till distriktsstyrelsen),

16.Beslut om val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till Vg Idrottens årsmöten (kan delegeras till distriktsstyrelsen),

17. Avslutning