Årsmöte

Årsmöte 2018

Årsmötet hålls den 7 juni 2018.

Kallelse till årsmötet utfärdas senast 21 kalenderdagar före mötet (17/5).

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, förslag samt inkomna motioner senast 7 kalenderdagar före mötet (1/6)

Förslag till ärende att behandlas vid Årsmötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 30/4 aktuellt år.

Valberedningen
Valberedningen skall senast 28/2 aktuellt år tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid Årsmötets slut, om de avser att kandidera för den kommande mandatperioden. De tillfrågade har 14 kalenderdagar på sig att meddela valberedningen sin kandidatur (14/3)

Senast 1/4 aktuellt år skall valberedningen meddela samtliga röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.


Dokumnet till årsmöte 2018:
Kallelse årsmöte 2018 (PDF)
Slutgiltig kallelse årsmöte 2018 (PDF)
Fullmakt (PDF)
Dagordning 2018 (PDF)
Valberedningens förslag till styrelse 2018-2019 (PDF)
Styrelsens förslag till valberedning 2018-2019 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2017-2018 & verksamhetsplan 2018-2019 (PDF)