Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Årsmöte

Årsmöte 2021

Årsmötet hålls den 9 juni 2021

Kallelse till årsmötet utfärdas senast 21 kalenderdagar före mötet (19/5).

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, förslag samt inkomna motioner senast 7 kalenderdagar före mötet (2/6)

Förslag till ärende att behandlas vid Årsmötet ska vara Styrelsen tillhanda senast 30/4 aktuellt år.

Valberedningen
Valberedningen ska senast 28/2 aktuellt år tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid Årsmötets slut, om de avser att kandidera för den kommande mandatperioden. De tillfrågade har 14 kalenderdagar på sig att meddela valberedningen sin kandidatur (14/3)

Senast 1/4 aktuellt år ska valberedningen meddela samtliga röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

Anmälan

Anmälan till årsmötet samt inspirationsföreläsningen Starkt ledarskap