Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Föreningens Muskler

Föreningens Muskler

Föreningens Muskler

Människans muskler, av latinets musculus och betyder liten mus, är trots sitt latinska namn varken litet eller har karaktärsdragen av en mus. Tvärtom är människans muskler grundläggande för oss och ser till att kroppen får rörelseförmåga. Muskler är en färskvara och måste hållas aktiv hela tiden för att den ska hålla sig i form.

Precis likadant är det med föreningens muskler, som är de som får föreningen att ta sig framåt. Och i detta program har vi valt att fokusera på föreningens ledare, valberedning, ungdomsdelaktighet samt vår generella organisationsstruktur med dess olika arbetsgrupper, som de viktigaste musklerna utöver styrelsen.

- Under Föreningens Muskler erbjuds föreningen bland annat att:

- Skapa eller revidera föreningens ledarfilosofi

- Se över föreningens nuvarande och framtida organisationsstruktur utifrån SIU.

- Ta ett helhetsgrepp kring rekrytering, arbetssätt och syfte med valberedningen.

- Skapa eller utveckla ungdomsråd/ungdomsgrupp/ungdomsdelaktigheten i föreningen.

 

Valbara pass:

Ledarfilosofi

Det finns svårigheter, framförallt som ny ledare, att veta på vilket sätt man förväntas bedriva sitt uppdrag. Därför är det otroligt viktigt att föreningen är tydlig och aktivt arbetar med att guida ledarna i något som vi väljer att kalla för ledarfilosofi.

Under detta pass är syftet att vi tillsammans skapar ramarna för föreningens ledare, i allt från praktiska rutiner till mer mjuka förhållningssätt som vi vill att ledarna ska efterleva. Vi avslutar med att skapa en plan för hur vi aktivt arbetar med frågan och får ner ledarfilosofin på skrift (eller film, bok, illustrering, ljud etc). 

Tidsåtgång: Minst 3 timmar plus framtagande och implementering

Organisationsstruktur

En av de mest spännande föreskrifterna som finns inom svensk idrott är att det inte finns så många, när det gäller hur en förening ska organiseras och vilka arbetssätt man ska ha, mer än att föreningen behöver en styrelse. Detta öppnar upp för kreativitet och möjlighet att anpassa sin organisation utifrån uppdrag, mål och resurser. 

Under detta pass försöker vi vara kreativa och tittar på föreningens organisation utifrån tankesättet att gå från nuläge till nyläge, i allt från styrelserummet, fiket, ledargruppen till hur vi strukturerar upp lagen.

Tidsåtkomst: Ca 3 timmar

Valberedning

En stark valberedning kan vara skillnaden mellan att lyckas eller inte med föreningens målsättningar. 

Passet inleds med en kortare presentation där valberedningens uppdrag, arbetssätt och tips presenteras. Därefter går vi, genom diskussion, igenom valberedningen nuvarande arbetssätt och vilka utvecklingsområden som finns. 

Målgrupp: Valberedningen

Tidsåtgång: 2 timmar

Ungdomsråd

Detta pass är skapat för de föreningar som ännu inte har en ungdomsgrupp/ungdomsråd, men som vill ha och kan rekrytera personer till en sådan grupp.

Själva passet bygger på att gruppen, tillsammans med förbundet, skapar ramar för uppdraget, riktlinjer för hur man praktiskt ska arbeta samt hur samarbetet mellan gruppen och styrelsen ska fungera.

Tidsåtgång: 3 timmar