Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Att finna och utveckla talang/-er.

Hejsan
Här kommer en intressant rapport kring talanger.


Att finna och att utveckla talang.
- en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet.

Förord:

Selektion och talangidentifiering är ett ständigt återkommande diskussionsämne inom idrottsrörelsen. Diskussionen om talangutveckling och utslagning lever ständigt såväl inom specialidrottsförbunden (SF) och idrottsföreningarna som i externa kanaler. I media framförs olika synsätt och värderingar där den ena ytterligheten säger att det krävs en tidig idrottsdebut och att verksamheten ska bygga på tidig och intensiv träning. Den andra ytterligheten dömer ut det synsättet och menar istället att det handlar om att behålla så många som möjligt och så länge som möjligt.

Trots att frågan ständigt är aktuell finns ingen klar bild och överblick av hur talangverksamheten organiseras inom SF, vid vilka åldrar olika aktiviteter för talangidentifiering och talangutveckling introduceras. Vi vet att det finns många olika utgångspunkter och perspektiv när det gäller talang och med stor sannolikhet även många olika synsätt inom både lagidrotter och individuella idrotter.

För att få frågorna belysta och skaffa mer kunskap för vidare diskussion och åtgärder, gav RF P G Fahlström, Fil.dr. och universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Växjö, i uppdrag att genomföra den här studien. Syftet med studien är att kartlägga SF:s selektionsstrategier och selektionsnivåer. Antalet SF som medverkat i studien har, i samråd mellan forskaren och RF, begränsats till 16 stycken.

Det är vår förhoppning att rapporten bidrar till ökad förståelse för hur SF ser på begreppen talang, talangidentifikation och talangutveckling och att den stimulerar till en bred och initierad debatt men framför allt att både förbund och föreningar ska ha nytta av den i den fortsatta diskussionen och det fortsatta arbetet med att utveckla sina talanger.
  
Maja Uebel
Chef Idrottsutveckling
Riksidrottsförbundet

short_text    Skrivet av Stefan Karlsson 19 november 2019