6

Anmälningsformulär

Anmäl er senast måndag 12 juni

Årsmötet hålls den 14 juni 2023

Kallelse till årsmötet utfärdas senast 21 kalenderdagar före mötet (24 maj).

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, förslag samt inkomna motioner senast 7 kalenderdagar före mötet (7 juni)

Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet ska vara Styrelsen tillhanda senast 30 april aktuellt år.

Valberedningen

Valberedningen ska senast 28 februari aktuellt år tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de avser att kandidera för den kommande mandatperioden. De tillfrågade har 14 kalenderdagar på sig att meddela valberedningen sin kandidatur (14 mars)

Senast 1 april aktuellt år ska valberedningen meddela samtliga röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS