Bestämmelser för Stockholms IBF´s utmärkelser:

1. StIBF:s utmärkelser utgörs av:
- Förtjänstmärke i guld
- Förtjänsttecken i brons, silver och guld
- Förtjänsttecken för domare
- Förtjänstplakett i brons, silver och guld
- Standar och vimpel
- Debutanttecken
- Förbundsnål

2. Grunder för utdelning:
Förtjänstmärke i guld + legitimationskort

(förbundets högsta utmärkelse). Kan tilldelas person som under minst 20 år tillhört förbundsstyrelsen eller under minst 30 år nedlagt ett förtjänstfullt arbete för Stockholms Innebandyförbund eller för innebandyn i allmänhet.

Förtjänsttecknet i brons
Kan tilldelas person som under minst 5 år nedlagt ett förtjänstfullt arbete för Stockholms Innebandyförbund.

Förtjänsttecknet i silver
Kan tilldelas person som under minst 10 år nedlagt ett förtjänstfullt arbete för Stockholms Innebandyförbund.

Förtjänsttecknet i guld + legitimationskort
Kan tilldelas person som under minst 12 år tillhört förbundsstyrelsen eller under minst 20 år nedlagt ett förtjänstfullt arbete för Stockholms Innebandyförbund eller för innebandyn i allmänhet.

Förtjänsttecknet för domare + legitimationskort
Kan tilldelas domare som under minst 20 år på ett aktivt och förtjänstfullt sätt dömt inom Stockholms Innebandyförbund.

Förtjänstplakett i brons, silver och guld
Kan tilldelas förening vid jubileumstillfälle och förutsätter minst 15, 20 resp.25 års aktiv innebandyinsats.

Standar och vimpel
Kan tilldelas person, förening och förbund vid speciella tillfällen såsom jubileum, stadsmatcher etc.

Debutanttecken
Tilldelas varje spelare i debutmatch i Stockholms stadslag, äldsta åldersklass.

Förbundsnål
Kan tilldelas person för förtjänstfulla insatser för innebandyn i Stockholm. Utdelas vid speciella tillfällen, jubileum och stadslagsmatcher etc.

3. Med anledning av ovanstående kan enskilda personer, föreningar, och förbund vara berättigade till följande utmärkelsetecken graderade efter förtjänst.

Enskilda personer:
- Förtjänstmärke i guld
- Förtjänsttecken i brons, silver och guld
- Förtjänsttecken för domare
- Standar/vimpel
- Förbundsnål

Föreningar:
- Förtjänstplakett i brons, silver och guld
- Standar/vimpel

Förbund:
- Standar och Vimpel

4. Förslagsrätt till utdelning av utmärkelsetecken tillkommer förbundsstyrelsen.

5. Ansökan om utmärkelser görs skriftligt på fastställt formulär minst 3 månader före den dag utmärkelsen skall utdelas. Formuläret rekvireras från kansliet.

6. Beslutande myndighet är förbundsstyrelsen (StIBF). För utdelning av förtjänstmärket erfordras enhälligt styrelsebeslut.

7. Utdelning av utmärkelser sker vid förenings jubileumshögtid av förbundet delegerad person eller vid förbundets årsmöte.

8. Förtjänstmärke/tecken samt förtjänsttecken till domare åtföljs av numrerat legitimationskort som berättigar till inträde vid alla tävlingar i innebandy inom distriktet anordnade av StIBF eller förening ansluten till distriktet.

9. Avsteg från de i kriterierna fastlagda tidsramarna kan göras om särskilda skäl därför föreligger. Beslut härom fattas av styrelsen, beslutet ska vara enhälligt.

10. För samtliga utmärkelser gäller att hänsyn tas inte blott till det arbete vederbörande nedlagt utan även till resultatet av detsamma och på vilket sätt vederbörande varit idrottens
representant.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS