Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Stadgar

STADGAR

FÖR ÖSTERGÖTLANDS INNEBANDYFÖRBUND

 

Antagna 1986 och justerade vid

ÖIBF:s årsmöte 1999, 2002, 2012,2017 samt 2019.

 

 

 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Uppgift/Ändamål

Östergötlands Innebandyförbund (ÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom SIBF:s regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

 

2 § Sammansättning

Östergötlands Innebandyförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Innebandyförbundet och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

 

3 § Verksamhetsområde

Östergötlands Innebandyförbunds verksamhet utövas inom Östergötland.

 

4 § Stadgeändring

Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av ÖIBF-möte och skall godkännas av Svenska Innebandyförbundet.

 

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid mötet.

 

5 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är

förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande ÖIBF-möte. I brådskande fall får frågan avgöras av ÖIBF-styrelsen.

 

6 § Beslutande organ

Östergötlands Innebandyförbunds beslutande organ är ÖIBF-mötet, Tävlingskonferensen, extra ÖIBF-möte och ÖIBF-styrelsen.

 

ÖIBF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom ÖIBF-styrelsens arbetsområde.

 

7 § Verksamhets- och räkenskapsår

Östergötlands Innebandyförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 maj till och med den 30 april.

 

ÖIBF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från ÖIBF-mötet till och med påföljande ordinarie möte.

 

8 § Sammansättning av styrelsen m.m.

Östergötlands Innebandyförbund skall verka för att ÖIBF-styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

 

9 § Firmateckning

Östergötlands Innebandyförbunds firma tecknas av ÖIBF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilda utsedda personer.

 

10 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, Östergötlands Innebandyförbund eller förbund får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

 

11 § Hedersordförande och hedersledamot

Förutvarande förbundsordförande som på ett synnerligt förtjänstfullt sätt gagnat förbundet kan, på ÖIBF-styrelsens enhälliga förslag, av ÖIBF-mötet utses till hedersordförande av förbundet.

 

Förutvarande ledamot av ÖIBF-styrelsen eller annan person kan på samma grunder utses till hedersledamot i förbundet.

 

 1. KAP. ÖIBF-MÖTET

 

1 § Tidpunkt och kallelse

ÖIBF-mötet, som är Östergötlands Innebandyförbunds högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av augusti månad på dag som ÖIBF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när Svenska Innebandyförbundet eller Östergötlands Idrottsförbund (ÖIF) har årsmöte.

 

Kungörelse om ÖIBF-mötets genomförandetidpunkt skall tillkännages av ÖIBF-styrelsen på Östergötlands Innebandyförbunds officiella hemsida senast sex veckor innan mötet.

 

Kallelse till ÖIBF-mötet jämte förslag till föredragningslista skall av ÖIBF-styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas föreningarna. Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för Östergötlands Innebandyförbund eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med kallelsen.

 

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt ÖIBF-styrelsens förslag och inkomna motioner med ÖIBF-styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för föreningarna senast en vecka före ÖIBF-mötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

 

 

 

2 § Förslag till ärenden att behandlas på ÖIBF-möte

Förslag till ärende att behandlas vid ÖIBF-möte skall vara ÖIBF-styrelsen tillhanda senast 15 april. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening, ÖIBF- styrelsen eller enskild ÖIBF-styrelseledamot.

 

3 § Sammansättning och beslutsmässighet

ÖIBF-mötet består av ombud för ÖIBF:s föreningar. Föreningen får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

 

Ombud ska fylla lägst 18 år under mötesåret, får representera endast en förening och får inte vara ledamot av ÖIBF-styrelsen. ÖIBF-mötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

 

Föreningen skall inge fullmakt för sina ombud. Om förening deltar i mötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

 

4 § Rösträtt.

Rösträtten vid ÖIBF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SIBF:s förbundsstyrelse att gälla för tiden från ÖIBF-mötet fram till nästa påföljande ordinarie ÖIBF-möte.

 

Röstlängden upptar de föreningar som har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Innebandyförbundet samt de förpliktelser mot Östergötlands Innebandyförbund som kan ha beslutats av ÖIBF-mötet. Röstlängden gäller oförändrat till dess ny röstlängd har tillställts Östergötlands Innebandyförbund.

 

Varje röstberättigad förening har en röst.

 

5 § Ärende vid ÖIBF-möte.

Vid ÖIBF-möte skall följande ärende förekomma.

 

 • Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av röstlängd som Svenska Innebandyförbundet har upprättat för Östergötlands Innebandyförbund.

 

 • Fastställande av föredragningslista för mötet.

 

 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Val av ordförande för mötet.

 

 • Val av sekreterare för mötet.

 

 • Val av två protokolljusterare samt tillika rösträknare.

 

 • Behandling av verksamhets. och förvaltningsberättelse:
 1. A) ÖIBF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 maj - 30 april
 2. B) ÖIBF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 maj - 30 april
 3. C) ÖIBF:s revisorers revisionsberättelse för tiden 1 maj - 30 april

 

 • Fråga om ansvarsfrihet för ÖIBF-styrelsens förvaltning.

 

 • Behandling av förslag (motioner) som givits in i den ordning som anges i 2 Kap. 2 § samt av ÖIBF-styrelsens avgivna förslag.

 

 • Behandling av förslag till ÖIBF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan.

 

 • Val av ordförande i Östergötlands Innebandyförbund, tillika ordförande i ÖIBF-styrelsen för en tid av 2 år.

 

 • Val av ordinarie ledamöter för en tid av 2 år och eventuella fyllnadsval för en tid av 1 år.

 

 • Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Östergötlands Innebandyförbund för en tid av 1 år.

 

 • Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.

 

 • Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till SIBF-möte. Kan delegeras till ÖIBF-styrelse.

 

 • Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till ÖIF-möte. Kan delegeras till ÖIBF-styrelsen.

 

Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.

 

6 § Valbarhet

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till Svenska Innebandyförbundet ansluten förening.

Ledamot av ÖIBF-styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i Östergötlands Innebandyförbund.

 

Arbetstagare hos Östergötlands Innebandyförbund eller hos Svenska Innebandyförbundet får inte väljas till ledamot av ÖIBF-styrelsen eller valberedningen.

 

7 § Extra ÖIBF-möte.

ÖIBF-styrelsen får sammankalla extra ÖIBF-möte. Vidare är ÖIBF-styrelsen skyldig att kalla till extra ÖIBF-möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av föreningar som tillsammans representerar minst 2/3  av antalet röster i upprättad röstlängd i frågor som kräver 2/3 majoritet för beslut enligt stadgarna. I övriga frågor krävs begäran av 1/2 av antalet röster i upprättad röstlängd. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När ÖIBF-styrelsen mottagit en begäran om extra ÖIBF-möte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelse. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra ÖIBF-möte skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.

 

Underlåter ÖIBF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

 

Vid extra ÖIBF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

 

Sådant möte får inte äga rum under tid då ÖIF- eller SIBF-möte pågår.

 

8 § Beslut om omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för det i 1 Kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär att mer än hälften av antalet angivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet, om ordförande är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslutet bekräftas med klubbslag.

 

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av ÖIBF-möte gäller från mötets avslutande om inget annat bestäms.

 

 

 1. KAP. VALBEREDNING

 

1 § Sammansättning mm.

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av ÖIBF-mötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.

 

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter bestämmer.

 

 

2 § Åligganden.

Valberedningen skall senast 15 mars tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid ÖIBF-mötets slut om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

 

Senast 10 april skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgiften på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

 

Senast en vecka före ÖIBF-mötet skall valberedningen tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande val enligt 2 Kap. 5 § p. 11-14 samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt föreslagits till valberedningen.

 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad de i denna egenskap fått kännedom om.

 

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter ÖIBF-möte skall protokollen överlämnas till ÖIBF-styrelsen.

 

 

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid ÖIBF-möte

Föreningar får senast 1 maj till valberedningen avge förslag på personer för val enligt 2 Kap. 5 § p.11-14.

 

Innan kandidatnomineringen börjar vid ÖIBF-mötet skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 Kap. 5 § p. 11-14. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat som inte är närvarande vid mötet bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

 

 1. KAP. REVISORER, REVISION

 

1 § Revisorer och revision.

ÖIBF:s revisorer skall granska ÖIBF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.

 

ÖIBF-styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast tre veckor före ÖIBF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara ÖIBF-styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

 

 

 1. KAP. ÖIBF-STYRELSEN

 

1 § Sammansättning

ÖIBF-styrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, består av ordförande samt 4 – 8 ledamöter valda av ÖIBF-möte. ÖIBF-styrelsens sammansättning ska eftersträva jämställdhet och jämlikhet.

 

ÖIBF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare samt kassör.

 

ÖIBF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt samt får utses till befattning inom styrelsen. En av ÖIBF-mötet, enligt 1 Kap. 11 utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

 

 

2 § Åliggande.

ÖIBF-styrelsen är ÖIBF:s beslutande organ när ÖIBF-mötet inte är samlat. ÖIBF-styrelsen skall:

 

 • Verkställa ÖIBF-mötets beslut.

 

 • Följa och stödja verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa.

 

 • Handha innebandyidrotten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för innebandyidrottens utveckling samt i övrigt tillvarata dess intressen.

 

 • Samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets verksamhet samt marknadsföra innebandyidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänheten.

 

 • Anordna DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SIBF:s bestämmelser.

 • Utse medarrangör för Östergötlands Innebandyförbunds eller nationella/internationella tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande tävlingsregler.

 

 • Handha och ansvara för ÖIBF:s medel och material samt verka för att stärka förbundets ekonomi.

 

 • Bereda ärenden som skall föreläggas ÖIBF-möte.

 

 • Upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt verksamhetsplan med ekonomisk plan.

 

 • Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandahålla Riksidrottsstyrselsen (RS), Riksidrottsnämnden (RIN), SIBF-styrelsen och ÖIF-styrelsen upplysningar och yttranden.

 

 • Utöva prövningsrätt i ärende, om vilka i 14 och 15 Kap. RF:s stadgar med förbehåll för vad som anges i 5 Kap. 4 § i Svenska Innebandyförbundets stadgar.

 

 • Besluta om utdelning av Östergötlands Innebandyförbunds utmärkelser

 

 • Bestämma om organisationen av och tjänster vid ÖIBF:s kansli samt i förekommande fall anställa samt entlediga ÖIBF:s arbetstagare.

 

 • Föra protokoll och ansvara för förbundets bokföring samt sköta löpande ärenden i övrigt.

 

 

 

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

ÖIBF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordförande finner det erforderligt kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde.

 

4 § Kommittéer/Arbetsgrupper

Vid konstituerande sammanträdet efter ordinarie ÖIBF-möte, tillsätter ÖIBF-styrelsen erforderliga kommittéer, grupper och utskott.

 

5 § Överlåtelse av beslutanderätten

ÖIBF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

 

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.

 

 

 1. KAP. TÄVLINGSKONFERENS

 

1 § Sammansättning

Tävlingskonferensen består av ombud utsedda av föreningar i distriktet, som uppfyller villkoren enligt 1 Kap. 2 §.

 

Föreningen får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges.

 

Ombud får företräda max en förening på Tävlingskonferensen.

 

2 § Rösträtt

Vid Tävlingskonferensen har föreningarna en (1) röst i vardera kategori där de har lag i enligt nedan och ÖIBF-styrelsen sju (7) röster.

 

Kategori

Antal röster

Herrseniorlag

1

Damseniorlag

1

Ungdomslag

1

 

Har föreningen fler än ett (1) lag i någon kategori berättigar detta ej till fler röster än en (1) för denna kategori. En förening kan max få 3 röster.

 

Beräkningen sker på innevarande säsongs antal lag i seriespel. Förening kan ej tillgodoräkna sig röst för lag som dragit sig ur eller uteslutits före 15 februari.

 

 

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Omröstning sker öppet. Vid omröstning ska beslut fattas med absolut majoritet vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad annars avgör lotten.

 

Vid val tillämpas relativ majoritet, det innebär att den person som fått flest antal röster skall anses vald oavsett hur de förhåller sig till antalet avgivna röster. I händelse av lika röstetal skall lotten avgöra.

 

 

3 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt

Tävlingskonferensen är beslutsmässig med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i konferensens beslut.

 

Yttrande- och förslagsrätt vid Tävlingskonferensen tillkommer –  förutom ombuden –ÖIBF-styrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i Östergötlands Innebandyförbunds kommittéer och utskott samt motionärer i vad avser egen motion.

 

Yttranderätt tillkommer SIBF:s, RF:s, DF:s representant, Östergötlands Innebandyförbunds arbetstagare och, med Tävlingskonferensens enhälliga samtycke, annan närvarande.

 

4 § Tidplan och kallelse till Tävlingskonferensen

Tävlingskonferensen hålls årligen i mars månad på tid och plats som ÖIBF-styrelse föreslår.

 

Kallelse till Tävlingskonferensen utfärdas av ÖIBF-styrelsen, dels genom kungörelse på Östergötlands Innebandyförbunds officiella hemsida senast två månader innan Tävlingskonferensen, dels genom e-post till röstberättigade föreningar senast tre veckor innan konferensen.

 

5 § Ärenden vid Tävlingskonferensen

Vid Tävlingskonferensen skall följande ärenden förekomma:

 

 1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för konferensen enligt 2 §, detta kapitel.
 2. fastställande av föredragningslista för konferensen,
 3. fråga om konferensens behöriga utlysande,
 4. val av ordförande för konferensen
 5. val av sekreterare för konferensen,
 6. val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte konferensordföranden justera konferensens protokoll,
 7. behandling av inkomna motioner och förslag,
 8. val av ledamöter i eventuella utskott och/eller arbetsgrupper,
 9. konferensens avslutande,

 

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 2 Kap. 6 §.

 

6 § Förslag till ärenden att behandla vid Tävlingskonferensen

Tävlingskonferensens syfte är att behandla distriktets tävlingsfrågor och fastställa de lokala förutsättningarna för kommande säsong.

 

Förslag till ärende/motion att behandla vid Tävlingskonferensen skall vara ÖIBF tillhanda senast 15 februari. Östergötlands Innebandyförbund tillser att motionerna/propositionerna kommer berörda parter tillhanda senast en vecka innan Tävlingskonferensen.

 

Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening, röstberättigad medlem i sådan förening samt ÖIBF:s styrelse. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess yttrande undertecknat av för föreningens ordförande/annan formellt utsedd representant.

 

 

7 § Extra konferens

ÖIBF-styrelsen får sammankalla extra Tävlingskonferens om sådan behövs.

 

Vidare är ÖIBF-styrelsen skyldig att kalla till extra Tävlingskonferens när det begärs av föreningar som tillsammans representerar minst 2/3 av antalet röster i upprättad röstlängd.

 

Underlåter ÖIBF-styrelsen att inom 14 dagar kalla till extra Tävlingskonferens får den/de som krävt extrakonferensen kalla till denna.

 

Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före konferensen

 

Vid extra Tävlingskonferens får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

 

8 § Ekonomi

Östergötlands Innebandyförbund arrangerar Tävlingskonferensen. Inget ekonomiskt bidrag utgår till föreningarna för dess medverkan.