Stadgarna är senast reviderade av Årsmötet 2022

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift/Ändamål
Skånes Innebandyförbund (SkIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom SIBF:s regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

2 § Sammansättning
SkIBF omfattar de föreningar som är medlemmar i SIBF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

3 § Verksamhetsområde
SkIBF:s verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 7 kap. 2 § SIBF:s stadgar omfattar Skåne län.

4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SkIBF:s distriktsmöte och skall godkännas av SIBF.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av antalet avgivna röster vid mötet.

5 § Beslutande organ
SkIBF:s beslutande organ är SkIBF:s distriktsmöte, extra distriktsmöte och SkIBF:s styrelse.

SkIBF:s styrelse får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom styrelsens arbetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
SkIBF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 maj till och med den 30 april (1/5-30/4).

SkIBF:s styrelses arbetsår omfattar tiden från distriktsmötet t.o.m. påföljande ordinarie möte.

7 § Sammansättning av styrelse med mera
SkIBF skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att såväl jämställdhet som mångfald speglar såväl vår verksamhet som samhället. 

8 § Firmateckning
SkIBF:s firma ska tecknas av distriktets styrelse eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

9 § Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, specialidrottsdistriktsförbund eller SIBF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, SIBF:s stadgar eller Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.


2 Kap Distriktsmötet

1 § Tidpunkt och kallelse
SkIBF:s distriktsmöte, som är SkIBF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av juni månad på dag, som distriktsstyrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när Skånes Idrottsförbunds årsmöte, SIBF:s förbundsmöte eller RF:s stämma pågår.

Kallelse till distriktsmötet jämte förslag till föredragningslista skall av distriktsstyrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas föreningarna. Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för SkIBF eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för föreningarna senast två veckor före distriktsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsmötet skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.

Rätt att inge förslag tillkommer SkIBF tillhörande röstberättigad förening.

3 § Sammansättning och beslutsförhet
SkIBF:s distriktsmöte består av ombud för SkIBF:s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombudet får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SkIBF:s styrelse. SkIBF:s distriktsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i mötets beslut.

4 § Rösträtt
Rösträtten vid SkIBF:s distriktsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SIBF:s förbundsstyrelse att gälla från och med den 2 maj.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 2 maj har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SIBF, samt de förpliktelser mot SkIBF som kan ha beslutats av SkIBF:s distriktsmöte. Röstlängden gäller oförändrat till dess ny röstlängd har tillställts SkIBF.

Varje röstberättigad förening har en röst.

Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

5 § Ärenden vid Skånes Innebandyförbunds distriktsmöte.
Vid SkIBF:s distriktsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av röstlängd som SIBF:s förbundsstyrelse har upprättat för SkIBF.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) SkIBF:s styrelses verksamhetsberättelse för tiden 1 maj - 30 april.
b) SkIBF:s styrelses förvaltningsberättelse för tiden 1 maj - 30 april.
c) SkIBF:s revisorers förvaltningsberättelse för tiden 1 maj - 30 april.
8. Fråga om ansvarsfrihet för SkIBF:s styrelses förvaltning.
9. Val av ordförande i SkIBF, tillika ordförande i SkIBF:s styrelse, för en tid av två (2) år.
10. Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.
11. Beslut om att utse ett revisionsbolag med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SkIBF för en tid av ett år.
12. Val av ordförande och minst två ledamöter i valberedning för en tid av ett år.
13. Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till SIBF:s förbundsmöte. (Kan delegeras till styrelsen.)
14. Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till Skånes Idrottsförbunds årsmöte. (Kan delegeras till styrelsen.)
15. Behandling av förslag avseende:
a) SkIBF:s verksamhetsplan
b) Årsavgift till SkIBF
c) Arvoden för förtroendevalda inom SkIBF
d) SkIBF:s ekonomiska plan 

16. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges 2 kap. 2 §, samt av SkIBF:s styrelses förslag.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för SkIBF eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till distriktsmötet.

6 § Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till SIBF ansluten förening.

Ledamot av SkIBF:s styrelse är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.

Arbetstagare hos SkIBF eller hos SIBF får inte väljas till ledamot av distriktsstyrelsen eller valberedningen.

7 § Extra distriktsmöte
SkIBF:s styrelse får sammankalla extra distriktsmöte.

Distriktsstyrelsen är skyldig att kalla till extra distriktsmöte när en revisor begär det, eller när det begärs av föreningar som tillsammans har minst två tredjedelar (2/3) av antalet röster i upprättad röstlängd i frågor som kräver två tredjedels (2/3) majoritet för beslut enligt stadgarna. I övriga frågor krävs hälften (1/2) av antalet röster i upprättad röstlängd. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När distriktsstyrelsen mottagit en begäran om extra distriktsmöte skall den inom fjorton (14) dagar kalla till sådant möte, som skall hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra distriktsmöte skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.

Underlåter distriktsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra distriktsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Extra distriktsmöte får inte äga rum under tid då Skånes Idrottsförbund årsmöte, SIBF:s förbundsmöte eller RF:s stämma pågår.

8 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).

Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet angivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av distriktsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

3 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning med mera
Valberedningen ska, om möjligt, ha en sammansättning som innebär att såväl jämställdhet som mångfald speglar såväl vår verksamhet som samhället.

Valberedningen utgörs av ordförande och minst två (2) övriga ledamöter valda av SkIBF·s distriktsmöte. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter bestämmer. 

2 § Åligganden
Valberedningen skall senast åtta veckor före SkIBF:s distriktsmöte tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid SkIBF:s distriktsmötes slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.

Senast sex veckor före distriktsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

Senast två veckor före distriktsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande val enligt 2 kap. 5 § 9 - 11 punkterna, samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter distriktsmötet skall protokollet överlämnas till distriktsstyrelsen.

Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom distriktsstyrelsen. 

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid distriktsmötet
Röstberättigad förening får senast fyra veckor före distriktsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 9 - 11 punkterna.

Innan kandidatnominering börjar vid distriktsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap 5 § 9 - 11 punkterna. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.


4 Kap Revisorer, revision

1 § Revisorer och revision
SkIBF:s verksamhet samt styrelsens förvaltning och räkenskaper revideras av ett av distriktsmötet utsett revisionsbolag.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SkIBF:s distriktsmöte och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.


5 Kap Styrelsen

1 § Sammansättning
SkIBF:s styrelse ska, om möjligt, ha en sammansättning som innebär att såväl jämställdhet som mångfald speglar såväl vår verksamhet som samhället, och utgörs av ordförande och minst fyra (4) övriga ledamöter valda av SkIBF:s distriktsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av distriktsmötet, enligt 3 kap. 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 § Åligganden.
Styrelsen är SkIBF:s beslutande organ när distriktsmötet inte är samlat. SkIBF:s styrelse skall:

1. Verkställa SkIBF:s distriktsmötes beslut.
2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa.
3. Handha innebandyidrotten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för innebandyidrottens utveckling, samt i övrigt tillvarata dess intressen.
4. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SIBF:s bestämmelser samt godkänna DM-rekord.
5. Handha och ansvara för SkIBF:s medel.
6. Bereda ärenden, som skall föreläggas SkIBF:s distriktsmöte.
7. Förelägga distriktsmötet förslag till SkIBF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan.
8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå Riksidrottsstyrelsen, Riksidrottsnämnden, SIBF:s förbundsstyrelse och Skånes Idrottsförbunds styrelse med upplysningar och yttranden.
9. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15 kap. av RF:s stadgar med förbehåll för vad som anges i 5 kap. 4 § SIBF:s stadgar.
10. Bestämma om organisationen av, och tjänster vid, SkIBF:s kansli samt i förekommande fall anställa SkIBF:s arbetstagare.
11. Föra protokoll och erforderliga böcker med mera, samt sköta löpande ärenden i övrigt.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.

Beslut som fattas av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.


Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS