Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Cuper

Alla föreningar i Västerbotten som ska arrangera cuper eller turneringar behöver ansöka om sanktion av oss. Detta för att bland annat licenser och försäkringarna på spelarna ska gälla.

Ansökan om internationellt serie- och cupspel görs på avsedd blankett och ansöks om hos Svenska Innebandyförbundet. Information om detta behandlas ej i nedanstående text.

Senast två månader innan cupen ska spelas måste sanktion ha sökts. Detta görs på avsedd blankett på denna sida. Cuper och turneringar som föreningen önskar arrangera under pågående säsong kan vara mycket svårt att få sanktion för, speciellt om det krockar med våra egna tävlingar. Att genomföra en cup eller turnering utan att söka sanktion kan medföra straffavgift för berörd förening.

Sanktionsavgiften varierar beroende på det antal lag man söker sanktion för och vilken typ av licens det avser. Avgiften sätts in på Västerbottens Innebandy-förbunds bankgiro 5006 – 0649 i samband med att blanketten skickas in.


Tariffer

Sanktionsavgifter:

A-licenser (Från 16 år)

3 - 8 lag 500 SEK
9 - 16 lag 1000 SEK
17 - 32 lag 1500 SEK
+ 33 lag 2000 SEK

B-licenser (T o m 15 år)

3 - 8 lag 0 SEK
9 - 16 lag 500 SEK
17 - 32 lag 750 SEK
+ 33 lag 1000 SEK


 

Följande gäller vid ansökan om cup- och turneringssanktion

·         Turnering med internationellt namn. Sanktionsansökan ska tillsändas SIBF för godkännande i denna del.

·         Internationella lag deltar i turneringen. Ansökan om en generell dispens, för alla deltagande föreningar anslutna till SIBF, att delta i turneringen ska tillsändas SIBF.

·         I klasserna F/P 11 och yngre får ej poängberäkning, tabell eller skytteliga förekomma. Arrangerar ni en turnering med dessa klasser ska ni kryssa i rutan och bekräfta att ni är medvetna om gällande regler.

·         Om ni begär avsteg från Tävlingsbestämmelserna ska ni kryssa i rutan, samt precisera omfattningen under punkten ansökan.

·         Ansökan för sanktion av turnering ska ställas till respektive SDF senast två månader innan turneringsstart, detta görs på fastställd blankett och i samband med inbetalning av sanktionsavgiften.

·         Domare till turneringen tas ut i samråd med berört SDF. Observera att domarna i god tid ska få reda på de avsteg som turneringen beviljats.

·         En tävlingsjury bestående av minst tre (3) personer varav minst en (1) ska vara SDF representant, dessa ska finnas tillgängliga om något problem skulle uppstå. Eventuella protester efter turneringen ska skickas till administrerande SDF.

·         Föreningar som inte är anslutna till SIBF äger ej rätt att deltaga i sanktionerad turnering.

·         Förening som beviljas sanktion åläggs att ta det fulla ekonomiska ansvaret för arrangemanget.

·         Om arrangemanget av någon anledning blir inställt så tar föreningen det fulla ekonomiska ansvaret gentemot de föreningar som redan anmält sig. Eventuellt inbetalda anmälningsavgifter skall återbetalas inom en vecka efter fattat beslut om inställt arrangemang.

All marknadsföring om arrangemanget skall vara sanningsenlig.