Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Valberedningen

Valberedningen
Valberedningens uppgift är att ge förslag på kandidater till styrelsen samt revisorer. Detta genom att tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid årsmötets slut om de vill kandidera för den kommande mandatperioden, samt att sammanställa inkommande förslag från distriktets föreningar.

Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillställa samtliga röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. Under verksamhetsåret för valberedningen en kontinuerlig dialog med den sittande styrelsen.

Upplands Innebandyförbunds valberedning
- Johan Gelin, sammankallande ordförande
- Magdalena Danielsson
- Tobias Ridderström