Reseersättning

Domare som reser till match kan ha rätt till ersättning enligt en fastslagen tariff.

Reseersättning utbetalas vid seriematch av det lag som står som hemmalag eller arrangör av sammandrag, vid domarens första match.

- Om domare först dömer match i Förbundsserien utgår ingen reseersättning från VIBF.

- Om domare först dömer ungdomsseriematch följt av distriktsseriematch så skall distriktsserielaget utbetala reseersättningen.

- Domare ska, i så stor utsträckning som möjligt, sträva efter att samåka till uppdragen.

Om domare ej meddelats vid utebliven match utgår ersättning (arvode/reseersättning) enligt gällande tariff. Anspråken riktas i dessa fall mot VIBF.

Domaren kan ha rätt till restidsersättning utöver den ordinarie reseersättningen.

Restidsersättning utgår endast vid resor längre än 150 km t.o.r.

* Vid resa längre än 150 km t.o.r. och bortavaro med mer än 6 timmar utgår 200 kr. * Vid resor längre än 200 km utgår ett extra tillägg på 150 kr.

Resetids-räkningen skickas till VIBF som betalar ut restidsersättningen.

Extra domarersättning utan lång resa:

Vid frånvaro från hemmet med mer än 6 timmar i sträck kan domaren/domarna lämna in kvitton på utlägg för mat och få ersättning för detta. Detta utbetalas av VIBF efter inskickade av kvitton. Detta gäller endast de tillfällena då reseavståndet understiger 150 km t.o.r.

 

Reglemente för restidsersättning.

Då domare är berättigade till restidsersättning skall denna beräknas enligt följande:

Restiden skall beräknas till 8 minuter / mil. Till detta skall läggas den tid som domaren skall vara på plats innan matchen samt 30 minuter efter matchen för att hinna duscha och byta om. Då domaren är borta längre än 6 timmar för ett uppdrag skall även 30 minuter läggas till för möjlighet att äta.

Vid flera matcher.

Då domaren har 2 eller fler matcher efter varandra skall detta räknas som ett uppdrag och restidsersättningen beräknas enligt ovan.

Då domare har 2 eller fler matcher efter varandra för olika föreningar skall detta räknas som ett uppdrag och restidsersättningen enligt ovan. Då domare har två eller fler matcher efter varandra som åtskiljs av två timmar eller mer, skall detta räknas som ett uppdrag endast i de fall där domarens resväg överstiger två mil enkel resa mellan hemmet och matcharenan. I annat fall räknas matcherna som skilda uppdrag. Det är domarens skyldighet att på kvittot uppge tidpunkt för både avresa från hemmet och beräknad hemkomst.