Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Tävlingskommittén summerar säsongen 2021-2022

Tävlingskommittén är oerhört nöjda över att äntligen få fullföra en innebandysäsong. Under säsongen sköts en stor mängd matcher upp, ofta på grund av sjukdom. Föreningarna har visat stor förståelse samt samarbetsvilja gentemot varandra för att tidsätta så många av dessa matcher som möjligt.

TK fattade beslut om att samtliga matcher på seniornivå skulle spelas klart. Men att junior, ungdom och barnmatcher inte behövdes tidsättas om lagen inte önskade detta, dock förlängdes säsongen för dessa nivåer till sista april för att möjliggöra så många innebandymatcher som möjligt.

TK har följt utvecklingen på Blå lättnivåerna som invigt den nya spelformen 4 mot 4 med målvakt. Spelformen har tagits emot på ett positivt sätt av verksamheten. Till kommande säsong fortsätter implementeringsplanen med 4 mot 4 plus
målvakt på Blå nivå.

I samband med Tävlingskonferensen i november i Uppsala påpekade vi vikten av att målbursutredningen på Blå nivå, görs med unga målvakters intresse som huvudfokus och inte fastna i tekniska detaljer.

Silverdals IF inkom med en motion till årsmötet 2021 ”Genomföra en utredning kring om Stockholms Innebandyförbunds spelformer kan justeras och förändras för att tillmötesgå de spelare som ej kommit så långt i sin utveckling eller som ej finner sin plats i nuvarande seriesystem”. Styrelsen gav TK i uppdrag att hantera utredningen. Via enkäter och referensgruppsmöten för flick- och pojkledare inom de aktuella nivåerna, har en bild av hur verksamheten upplever frågeställningen utkristalliserats.

Utredningens sammanfattning visar bl.a. på:

  • Att det råder ett mycket samstämmig bild ute i verksamheten av att själva seriestrukturen med de olika SIU-nivåerna är bra.
  • Utmaningarna ligger snarare i ledarnas och föreningarnas förmåga att applicera SIU-tänket på laguttagningarna i större utsträckning.
  • Ledarna anser även att förbundet bör skapa forum för dialog mellan ledarna innan seriestart och tydligare uppmaning om dialog innan varje match.
  • Att i större utsträckning dela upp serierna i höst- och vårsäsong baserat på resultaten under hösten lyfts även fram som en åtgärd som borde ge jämnare matcher över tid.

Slutsats: TK anser inte att tävlingsstrukturen som baserar sig på SIU-modellen ska ändras. Snarare jobba med ovanstående slutsatser för att fortsatt utveckla nuvarande tävlingsstruktur.

TK kan meddela att man har för avsikt att till kommande säsong introducera en lokal Tävlingskonferens för distriktets föreningar. Målsättningen är att konferensen ska diskutera aktuella tävlingsfrågor, konferensen kommer att ske i november månad.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-06-27, kl 09:21