Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Svårt att förutse skador med 9+ screeningbatteri

En ny forskningsstudie, gjord av forskare vid Umeå universitet och Innebandyns kompetenscentrum (IKC), visar att resultat från undersökningen om 9+ screeningbatteriet inte är kopplat till framtida skadefrekvens.

Det är väl känt att riktningsförändringar och högt tempo inom innebandyn kan leda till skador. Forskare vid Umeå universitet har genomfört en studie som har undersökt om 9+ screeningsbatteriet kan identifiera elitinnebandyspelare med förhöjd skaderisk. Screeningsbatteriet är tänkt att avspegla idrottarens neuromuskulära kontroll, rörlighet, anatomiska asymmetrier och bålstabilitet. Låga testresultat har antagits vara kopplat till förhöjd risk för skador.

Övningarna som låg till grund för poängsättning i 9+ screeningbatteriet bedömdes av två fysioterapeuter. I studien ingick 84 manliga och kvinnliga elitinnebandyspelare som alla utförde testet i samband med studiestarten. Under efterföljande säsong registrerades eventuella skador hos studiedeltagarna.

Studien visade att det inte fanns någon koppling mellan 9+ screeningsbatteri-resultatet och den efterföljande säsongens skadefrekvens. På grund av studiens begränsade storlek kunde man inte dra säkra slutsatser om enskilda skadetyper kunde vara kopplade till testresultatet.

Studiens författare anser att det, inom innebandy, saknas vetenskapligt underlag för att 9+ screeningbatteritestet ska ligga till grund för individinriktad skadeprevention.

Länk till studien

Medverkande forskare i studien:
Taru Tervo, Innebandyns kompetenscentrum, Umeå universitet
Jenny Ermling, Umeå universitet
Anna Nordström, Umeå universitet
Fredrik Toss, Umeå universitet

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56