Lokala förutsättningar Halland 2018/2019

Lokala förutsättningar 2018/2019

Kapitel och paragrafindelning åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser

 

KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 5. Distriktsmästerskap
Hallands Innebandyförbund bjuder årligen in till distriktsmästerskap i klasserna, senior, 16/15 år, 14/13 år, 12 år. Erforderligt antal lag ska ha anmält sig för att arrangemang ska genomföras.

Spelplats och spelordning fastställs av Tävlingskommittén.

I samtliga DM klasser äger förening rätt att deltaga med valfritt antal lag. Spelare får endast representera ett lag i samma åldersklass. Inga dispenser tillåts i DM. Segraren och tvåan erhåller pokal och 20 plaketter vardera.

Speltiden är, om inget annat anges i inbjudan, 2 x 15 minuter. Vid oavgjort i finalspel tillämpas 5 minuter sudden death, är matchen därefter inte avgjord tillämpas straffslag enligt regelhandboken.

 

KAPITEL 2 REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 

§ 1. Spelbehörighet 
Spelare född 2003 eller senare får inte deltaga i seriespel i Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. Särskild dispens kan sökas för spelare född 2003 som anses vara långt fram i sin utveckling. Ansökan görs via hemsidan. 

Förening får ansöka om maximalt fem (5) dispenser per serier (Damer Division 1, Herrar Division 2 och Herrar Division 3). Förening får använda maximalt 2 dispensspelare per match.

Spelare som är född 2003 eller senare som spelar i ovanstående serier utan dispens anses okvalificerad, SIBF:s Tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4.

Maximalt tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, från senaste representations-lagsmatch får deltaga i reservlag/utvecklingslag. 

Föreningar som har två eller fler lag placerade i utvecklingsserier, Damutveckling och Herrutveckling, får fritt flytta spelare mellan lagen i utvecklingsserierna.

 

KAPITEL 3 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

§ 3.  Anmälan till tävling
Anmälan till samtliga aktiviteter så som kurser, spelarutveckling, uttagningar, träffar, seriespel och distriktsmästerskap är bindande. Finns fordringar på en förening vid anmälan ska en, av Hallands Innebandyförbunds styrelse, godkänd avbetalningsplan vara framtagen. Förening som inte betalt skulder och avgifter äger inte rätt att deltaga i distriktets verksamhet. Samtliga avgifter fastställs av Hallands Innebandyförbunds styrelse.

Samtliga föreningar ska närvara vid de obligatoriska föreningsträffar som arrangeras av Hallands Innebandyförbund, vid frånvaro åläggs föreningen en administrativ merkostnad enligt gällande tariffer.

Seriesammansättningen fastställs av Tävlingskommittén. 

Reservlag får deltaga i seriestrukturen upp till och med Damer Division 1 och Herrar Division 2. Förening har rätt att deltaga med ett eller flera reservlag, dock endast ett reservlag per serie, undantaget lägsta serien där det är tillåtet med fler än ett lag. Har förening flera reservlag kommer dessa benämnas som lag 2 och lag 3 enligt fallande divisionstillhörighet. Ett andralag kan aldrig passera eller spela i samma serie som föreningens representationslag. Ett andralag kan aldrig bli uppflyttat till en serie där föreningens representationslag kommer att spela kommande säsong. Samma förhållande gäller tredjelaget, gentemot representationslag och andralag.

Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten, att ändra på förutsättningarna om särskilda skäl föreligger. Vid slutspel eller kvalspel lottas alltid hemma och bortalag. Reservlag ingår i seriespel på samma villkor som övriga lag, men får inte flyttas upp till förbundsserier.

Spelordningen fastställs av Tävlingskommittén och meddelas föreningarna. Det åligger föreningen att efter spelordningen fastställts lägga sina matchtider i IBIS enligt utsända direktiv. Av distriktsförbundet fastställd, och på hemsidan publicerad, spelordning gäller som kallelse till match från distriktsförbundet. Särskild matchkallelse kan ske. 

För varje serie finns en fastställd serieperiod från datum för första match i serien till datum för den sista matchen i serien (1 oktober – 31 mars om inget annat anges). Alla seriens matcher ska spelas inom denna period. Enstaka matcher kan placeras utanför en serieomgång. Samtliga matcher i serien ska vara genomförda innan seriens sista omgång.

Att deltaga i seriespel i närliggande distrikt kan tillåtas i ungdomsserier på röd nivå (15-18 år) om synnerliga skäl föreligger och om föreningen har samma lag i distriktet. Förening som önskar deltaga i seriespel i annat distrikt ska inkomma med skriftlig ansökan till Tävlingskommittén. 

Efter beslut kontaktar Tävlingskommittén det distrikt förfrågan gäller och den ansökande föreningen och meddelar beslut. För att lag ska tillåtas deltaga i annat distrikts seriespel ska Hallands Innebandyförbund inte erbjuda seriespel i aktuell åldersgrupp, alternativt, ska föreningen deltaga med samma lag i Hallands Innebandyförbunds serie/serier i aktuell åldersgrupp.

Det lag som anmäls för dubbelt spel i Halland och närliggande distrikt får maximalt innehålla 25 licenser i aktuell åldersgrupp och dessa spelare ska spela matcher i båda distriktens serier. Innefattar laget fler licenser ska två lag anmälas i Halland och ett i närliggande distrikt för att dispens ska medges. Förening som deltager i annat distriktsförbunds seriespel betalar anmälningsavgift till Hallands Innebandyförbund. Domartariffer enligt Hallands Innebandyförbunds reglemente gäller.

Förening ansvarar för administration av sina föreningsuppgifter, kontaktuppgifter, ledare, dräktfärger mm i IBIS. Senast den 15 september ska uppdatering av uppgifterna vara gjorda i IBIS. Förening som inte fullgör detta kan åläggas en administrativ merkostnad.

Förening ska själva lägga sina matchtider i IBIS innan fastställt datum. Förening som inte fullgör detta kan åläggas en administrativ merkostnad.

I samtliga serier ska laguppställningen för bortalaget vara inlagd i IBIS senast 24 timmar innan matchstart.

Seriepriser delas ut vid årsmöte eller avhämtas efter överenskommelse. Seriepriser erhålls för slutserier, ej kvalserier som genomförs under hösten. Seriesegraren erhåller pokal/platta i samtliga serier. I ungdomsserier erhåller segraren, tvåan och trean 20 plaketter vardera.

 

§ 6. Kombinerade lag
I kombinerade lag deltar spelare från två föreningar och tillåts i samtliga serier i distriktet. Ansökan om spel med kombinerade lag sker skriftligt till Tävlingskommittén i samband med anmälan. 

Kombinerade lag får ej delta i förbundsserierna eller i kval till förbundsserie.

 

§ 8 a. Åldersdispens i av SDF administrerade tävlingar
Tänk på att dispenser är till för individens utveckling för att kunna flyttas till en lämplig spelnivå. Dispenser är ej till för att toppa lag. Missbrukas dispenshanteringen av en förening kan Hallands Innebandyförbund ta bort möjligheten till dispensen.

Målvakten får vara ett år äldre än serien målvakten deltager i, utan att ansöka om dispens.

Gällande dispens för överårig målvakt innebär:

1. Överårig målvakt får under inga omständigheter bli utespelare under matchen.

2. Finns det målvakt i aktuell åldersgrupp ska denna spelare alltid ha platsen i mål.

3. Finns yngre målvakt i föreningen ska denne spelare få chansen att stå i den äldre serien.

Lag som har blandad åldersstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens, 00-03 och en *. Se även seriekrav för de olika nivåerna.

 

§ 9. Könsdispens
Flick- och damspelare kan söka dispens för spel i pojk- och herrserier.

Flickor, födda 2003 eller senare, äger fritt rätt att deltaga i pojklag i samma åldersklass inom sin förening. Flickspelare får vara två år äldre än den rekommenderade åldern på klassen.

§ 12. Matchändring
Efter spelprogram fastställts av Tävlingskommittén åligger det föreningar att ansöka om matchändring. Bekräftelse på matchändring skickas till berörda föreningar/lag och publiceras på Hallands Innebandyförbunds hemsida. Det åligger alltid både hemma- och bortalag att kontrollera så att matchflytten genomförts på ett korrekt sätt.

Tävlingskommittén äger rätt att ändra matchdag, tid och spelplan om skäl föreligger över vilka inblandade lag ej råder över. Det är alltid hemmalaget som står för eventuella hallkostnader i samband med matchflyttningar. 

Förening som skriftligt framfört önskan om matchflytt till motståndare inom tio dagar (efter fastställd och publicerad spelordning) har rätt till matchflytt. Lagen ska komma överens om nytt datum och speltid för matchen och skicka in detta till förbundet. När förening kan påvisa att önskan om matchflytt framställts och inte genomförts av motståndarna förbehåller sig Hallands Innebandyförbund rätten att placera matchen.

 

12 a. Flytt av match där Hallands Innebandyförbund tillsätter domare
Flytt av tävlingsmatch får endast göras av berörda föreningar i samråd med Hallands Innebandyförbund. Ansökan till Hallands Innebandyförbund, om flytt av match, ska återföljas av fastställd flyttavgift, som återbetalas om ansökan avslås. Ansökan om matchflytt ska skickas in via hemsidan innan ansökan om matchflytt behandlas.

Ansökan måste vara kansliet tillhanda senast en (1) arbetsdag innan fastställt matchdatum för att ansökan ska behandlas (vid helg, senast 08.00 på fredagen). Vid matchflytt måste båda de inblandade lagen vara överens och giltiga skäl ska föreligga, samt att ett nytt speldatum och ny speltid ska inkomma i samband med ansökan. Lag som flyttar match utan samråd med Hallands Innebandyförbund bestraffas med fastställd administrativ merkostnad (gäller båda de inblandade lagen). Ansökan om matchflytt samma dag medför att föreningen debiteras matchflyttningsavgift, samt hälften av det domararvode som skulle utgått vid matchen.

 

12 b. Flytt av match där förening själv tillsätter domare
Match, där föreningen själv tillsätter domare, får flyttas fram till (3) timmar innan matchstart om föreningarna är överens. Vid denna typ av matchflytt ska en ny speltid inkomma till Hallands Innebandyförbund senast 1 vecka efter matchens ordinarie speldatum. Matchen måste dock spelas senast en vecka innan den aktuella serien sista omgång. Kan föreningarna inte komma överens beslutar Tävlingskommittén när matchen ska spelas. Flyttavgift utgår enligt gällande tariffer.

 

12 c. Flytt av match som berörs av SM/Distriktslagsverksamhet
Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att flytta matcher i samband med Distriktslags-verksamhet eller vid förenings avancemang i SM.

 

12 d. Inställd match vid otjänlig väderlek
Om något lag anser att väglaget är olämpligt (klass 2 varning) ska kontakt tas med motståndarlaget, samt Hallands Innebandyförbunds domarjourtelefon. Kontakten tas tidigast 6 timmar före matchstart och senast 3 timmar före matchstart. Skulle match bli inställd åligger det hemmalaget att kontakta domarjourtelefonen. Inställd match meddelas av hemmalaget till Hallands Innebandyförbunds kansli. Ny matchtid meddelas första vardagen efter inställd match till kansliet. Matchen ska, om möjlighet finns, genomföras inom en vecka.

 

§ 16 a. Förenings utträde eller uteslutning ur serie
Förening vars lag på egen begäran avstår direkt uppflyttning alternativt att delta i kval till förbundsserie ska meddela detta enligt gällande bestämmelser. Denna förening ska vid beslut om sammansättningen av nästkommande spelårs serier behålla sin plats i den serie föreningen senast var kvalificerad för.

Förening i distriktet har ej rätt att tacka nej till uppflyttning (inom distriktet) vid serieseger. Skulle förening vid serieseger tacka nej till uppflyttning, placeras laget i lägsta serien kommande säsong. Lag placerade tvåa eller sämre, har rätt att avstå uppflyttning och behålla aktuell serietillhörighet. Seniorlag som placerar sig sist i serie har rätt att begära nedflyttning.

 

KAPITEL 4 MATCHENS GENOMFÖRANDE

§ 4 Matchstart
Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid och/eller inte har tillräckligt antal spelare ska matchen ställas in och administrerande myndighet informeras. Innan beslut tas om att ställa in matchen ska minst 20 minuter ha förflutit.

Om lag hinner infinna sig till match inom denna tid, samt fyllt i matchprotokollet och har tillräckligt med spelare (fem utespelare och en målvakt) på planen ska matchen spelas, annars ska matchen ställas in. Det är endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in matchen.

Domarna ska omedelbart efter matchen rapportera händelsen till administrerande myndighet.

 

§ 10 a. Domare
I alla av Hallands Innebandyförbunds administrerade matcher, cup- och seriespel, tillämpas tvådomarsystem med utbildade och godkända domare. 

Vid matcher på blå nivå, administrerade av Hallands Innebandyförbund, räcker det med en utbildad och godkänd domare. Förening har möjlighet att söka om dispens hos Tävlingskommittén när det gäller domare för blå nivå. Denna dispens kan beviljas domare med lång domarerfarenhet, som inte genomgått utbildning under aktuell säsong. 

Vid matcher på grön nivå, administrerade av Hallands Innebandyförbund, räcker det med en utbildad och godkänd domare, alternativt en vuxen med god regelkunskap.

Klassificering av domare görs genom ranking kontinuerligt under säsongen.

Hallands Innebandyförbunds domare bjuds årligen in till fortbildning; Temadomare, GU3, GU2, GU1, Licensdomare, Licensdomare utveckling och Matchledare. Dessa domare godkänns och legitimeras av Hallands Innebandyförbund, enligt dokumentet ”Domare i Halland”. Domare legitimeras genom godkänd utbildning för ett år i taget. Godkända och legitimerade domare finns under aktuell förteckning/klassificering i IBIS.

 

§ 10 b. Tillsättning av domare
Hallands Innebandyförbund tillsätter domare till samtliga senior- och juniormatcher i distriktet. Hallands Innebandyförbund tillsätter domare till vissa, av förbundet angivna, matcher på röd nivå, övriga matcher tillsätts av föreningen. Lag som deltager i seriespel i annat distrikt ansvarar för att lämplig tillsättning av domare sker, alternativt kontaktar Hallands Innebandyförbund för hjälp med tillsättning.

Hemmaföreningen tillsätter domare till de matcher som anges. Hemmaföreningen äger vid dessa matcher rätt att använda föreningens egna domare, vilka ska vara utbildade och godkända av Hallands Innebandyförbund. Om det inte finns utbildade domare/matchledare ska minst en (1) domare tillsättas av Hallands Innebandyförbund efter förfrågan från föreningen. Domare till övriga cup- och seriematcher tillsätts av DomargruppenHallands Innebandyförbund.

Varje match (gäller ej grön nivå) ska dömas av två (2) domare. Om tillsatt domare ej infinner sig till match, kan match spelas med en utbildad och godkänd domare, om båda lagen och domaren skriftligt godkänner detta på matchprotokollet. Ordinarie arvode till ensam domare gäller. 

Domare som ska döma match ska vara på plats 30 minuter innan matchstart. Är detta inte möjligt ska domare i god tid anmäla sen ankomst till arrangerande förening eller till domarjouren om försening uppkommer samma dag som match.

 

§ 10 c. Utrustning för domare
Hallands Innebandyförbunds domare ska använda av förbundetgruppen anvisad utrustning. Domarutrustningen består av domartröja, domarshorts och svarta strumpor av idrottsmodell. I domarnas utrustning ska regelbok, tävlingsbestämmelser, lokala förutsättningar, visselpipa, rött kort, mätutrustning och övrig utrustning enligt Hallands Innebandyförbunds rekommendationer finnas.

Domare får inte bära reklam på någon utrustning utan särskilt godkännande från Hallands Innebandyförbund. Domare får ej heller bära pannband, keps eller annan huvudbonad. 

 

§ 10 d. Matchprotokoll
Hallands Innebandyförbunds matchprotokoll ska användas vid samtliga matcher, även tränings- och vänskapsmatcher. Dessa protokoll skapas och skrivs ut från IBIS.

Varje lag, från blå nivå och uppåt, ska koppla sina spelare till laget inför varje match och ta ut spelarna till match via sidan ”Matchuppställning” i IBIS.

Matchprotokollet som skrivs ut från IBIS ska godkännas av respektive ansvarig ledare och därefter användas för händelserapportering av hemmalaget. 

Före match
Domarna ska före match kontrollera att laguppställningar är korrekt ifyllda samt bekräftade med respektive lagledares underskrift. Protokollet får innehålla maximalt 20 spelare och 5 ledare och ska vara undertecknat av respektive lagledare, samt att lagkapten och målvakt/er är markerad. Division, serienamn, datum, matchnummer, hemma-, bortalag, spelplats ska vara korrekt ifyllt innan matchstart. Domare ska kontrollera eventuella dispenser, samt gällande åldersstruktur i ungdomsserierna och för de deltagande lagen. Misstänker domare felaktigheter ska detta noteras på protokollet. Minst en ledare i båset på röd, blå och grön nivå ska inneha ledarlicens. 

Under match
Domare ska under match tala om för sekretariatet vilka händelser som ska noteras på matchprotokollet samt försäkra sig med hjälp av protokollföraren om att aktuell spelare finns noterad på matchprotokollet. 

Alla representationsserier, utvecklingsserier, Pojkar Röd 1-4 och Flickor 1-2 ska liverapporteras i IBISdatasystemet. I övriga ungdomsserier är matcherna låsta för händelserapportering i IBIS. 

Det åligger domare att kontrollera så att samtliga ovan nämnda matcher liverapporteras i IBIS. Om föreningen inte liverapporterar, ska domaren notera detta på protokollet som anmärkningsvärda förhållanden.

Efter match
Domare ska efter match invänta att sekretariatet har fyllt i alla uppgifter. Därefter kontrollera att noteringarna för samtliga händelserna under matchen och att protokollet är korrekt ifyllt, samt att protokollföraren har signerat protokollet och skrivit sitt telefonnummer. Därefter ska domarna signera protokollet samt texta namnförtydligande.

Domare ska efter matchen dokumentera eventuella anmärkningsvärda förhållanden, matchstraff eller liknande. 

Domare som tillsätts av Hallands Innebandyförbund ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.

När domare som tillsatts av föreningen dömt, är det föreningen som ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.

Vid spel på grön nivå används speciella protokoll. Dessa protokoll ska skickas in, av arrangerande förening, till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg. Dessa protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförda matcher.

Domare är skyldig att rapportera/anmäla alla händelser som bryter mot Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser och Hallands Innebandyförbunds Lokala förutsättningar. Matchstraff, rapport och anmärkningsvärda förhållanden ska i brådskande fall anmälas omgående till jourtelefonen, eller första vardagen efter spelad match till Hallands Innebandyförbunds kansli, 0340-192 55.

 

§ 10 e. Utbetalning av domararvoden
Hemmalaget ska utbetala domararvode, reseersättning och eventuell restidsersättning i samband med aktuell match. Betalningen kan ske kontant i direkt anslutning till matchen, via Swish eller via bankkonto enligt nedan gällande regler. 

Möjlighet till betalning via bankkonto gäller samtliga föreningar som tillhör Hallands Innebandyförbund.

 

Regelverk för betalning via bankkonto
Förening ansöker på fastställd blankett om att domares ersättning ska få utbetalas ut via bankkonto. 

Hallands Innebandyförbund behandlar ansökan och godkänner/publicerar de föreningar på hemsidan som har rätt till betalning via bankkonto.

Hela arvodet och övrig ersättning ska betalas vid ett och samma tillfälle. 

Senast tio (10) dagar efter match (matchdagen räknas ej) ska hela beloppet vara insatt på domarens bankkonto. Om dagen för betalning infaller på en helgdag ska beloppet vara insatt på domarens bankkonto närmast följande bankdag. (T.ex. måndag är matchdag, tisdag är dag 1, onsdag är dag 2 osv. Om dag 10 är en helgdag, ska beloppet vara insatt på kontot under måndagen).

Vid betalning via bankkonto ska ENDAST matchnumret vara referens/ meddelandenummer.

Om utbetalning ej skett inom korrekt tid, ska detta rapporteras av domaren till förbundet. Förening åläggas att betala fastställd administrativ kostnad. Föreningen kan förlora sin rätt att använda betalning till domare via bankkonto när betalning missköts vid upprepade tillfällen.

 

Betalning vid inställd match, alternativ 1
Om match ställs in samma dag innan domare är på väg till match utgår ett halvt arvode. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att kvitto inkommit till förbundet. Hallands Innebandyförbund debiterar sedan förening som förorsakat den inställda matchen.

 

Betalning vid inställd match, alternativ 2
Om match ställs in när domare är på väg till match eller på plats för match utgår ersättning för resa och arvode enligt gällande tariffer. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att kvitto inkommit till förbundet. Hallands Innebandyförbund debiterar sedan förening som förorsakat den inställda matchen.

 

Betalning vid inställd match, alternativ 3
Om lag lämnar WO till match utgår ersättning med halvt arvode. Lämnas WO samma dag som matchen skulle spelats ersätts domarna med helt arvode. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att kvitto inkommit till förbundet.

 

§ 10 f. Reseersättning 
Domare ska välja det billigaste resealternativet och samåkning till match ska ske. Om domare inte har några kostnader för att ta sig till match utgår ingen reseersättning.

Då domare har två eller flera matcher efter varandra ska detta räknas som ett uppdrag. Om en domare dömer dubbelmatcher med två olika arrangerande föreningar ska antal mil och eventuell restid fördelas mellan de båda föreningarna. Resväg kortare än en mil från domares bostad till hall ersätts inte.

 

ANMÄLNINGSAVGIFTER

Administrativ avgift, 5 500 kr

Administrativ lagavgift per deltagande lag 1-7 lag, 500 kr

Administrativ lagavgift 8 lag eller fler,  4 000 kr

Damer Div 1, 12 500 kr

Damutveckling, 5 000 kr

Flickor Röd Nivå, 2 700 kr

Flickor Blå Nivå, 1 900 kr

Flickor Grön Nivå, 800 kr

Herrar Div 2,  16 000 kr

Herrar Div 3,  12 500 kr                             

Herrutveckling, 5 000 kr                              

Pojkar Röd Nivå, 2 700 kr

Pojkar Blå Nivå,  1 900 kr

Pojkar Grön Nivå, 800 kr

 

ADMINISTRATIVA MERKOSTNADER

Urdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D1, H2, H3), 8 000 kr

Urdragningsavgift efter seriestart (övriga), 6 000 kr

Urdragningsavgift DM,  2 000 kr

WO avgift seriespel senior (per match),  3 000 kr + merkostnader

WO avgift seriespel röd nivå 1 500 kr + merkostnader

Ej deltagande vid Sammandrag (blå och grön nivå), 500 kr

Protestavgift (per match), 2 000 kr

Matchflytt efter 1 oktober, 100 kr

Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare, 4 arbetsdagar eller senare,  1 000 kr

Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare, 1 arbetsdag eller senare, 3 000 kr + merkostnader

Sen matchflytt där förening tillsätter domare, 4 arbetsdagar eller senare, 500 kr

Flytt av match utan ansökan (per förening), 2 000 kr

Försummad resultatrapport (per missat resultat), 500 kr

Ej inlagd laguppställning i IBIS (bortalag), 500 kr

Ej liverapporterad match, 1 000 kr

Misskötsel av domarutbetalning, 2 000 kr

Uppenbart nonchalerande av licensförfarandet, 3 000 kr + per spelare 500 kr

Ej inlagda uppgifter i IBIS, 1 000 kr + 500 kr per lag

Saknad ledarlicens/tillfälle, 1 000 kr

Ansökan om spelardispens/spelare, 200 kr

Okvalificerad spelare/tillfälle,  1 000 kr

Domare som inte fullgör uppdrag/tillfälle, 500 kr

 

DOMARARVODEN 

Damsenior Division 1, 620 kr/domare

Damutveckling, 500 kr/domare

Flickor Röd Nivå,  380 kr/domare*

Flickor Blå Nivå, 160 kr/domare*

Flickor Grön Nivå, 50 kr/domare*

Herrsenior Division 2, 750 kr/domare

Herrsenior Division 3, 620 kr/domare

Herrutveckling, 500 kr/domare

Pojkar Röd Nivå, 380 kr/domare*

Pojkar Blå Nivå, 160 kr/domare*

Pojkar Grön Nivå, 50 kr/domare*

Distriktslagsmatch, 450 kr/domare

*Dessa arvoden gäller om föreningen anlitar domare utifrån eller om matcher tillsätts av Hallands Innebandyförbund. Vid domartillsättning inom föreningen är det föreningen själv som beslutar om arvode.

 

Träningsmatcher
Arvodet för träningsmatcher, mellan lag i halländska serier, gäller 75 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet.

Arvodet för träningsmatcher där ett av lagen är förbundsserielag är arvodet 50 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet. 

Övriga träningsmatcher, exempelvis vänskapsmatch eller utländska klubblag, är det upp till arrangerande förening och domare att innan match komma överens om lämpligt arvode.

Reseersättning
Domarnas reseersättning, vid färd i egen bil, är 26,50 kronor/mil.
Samåkning till match ska alltid ske, om inte synnerliga skäl föreligger (så som exempelvis annat domaruppdrag med annan kollega i direkt anslutning till aktuell match).

Maximal sträcka som kan ersättas; Domares hemadress, via eventuell upphämtning av kollega på hemadress, till hallens adress (den väg som är mest tidseffektiv gäller vid beräkningen). Resväg kortare än en mil från domares bostad till hall ersätts inte.

Restidsersättning
5-8 timmar, 100 kronor
8-24 timmar, 200 kronor

Enskild match som spelas inom 4 mil enkel resa från domarens bostad kan aldrig berättigas till restidsersättning. 

Dömer domare flera matcher i anslutning till varandra ska resa och restidsersättning delas lika mellan hemmalagen.

 

 

SERIEKRAV SENIOR

Damer Div 1: 3 x 20 min, effektiv speltid, sudden 5 min, straffslag 

Herrar Div 2: 3 x 20 min, effektiv speltid, sudden 5 min, straffslag 

Herrar Div 3: 3 x 20 min, effektiv speltid, sudden 5 min, straffslag 

 

Förutsättningar
I samtliga seniorserier ska alla matcher som ingår i seriens sista spelomgång spelas på samma dag och starta på gemensamt klockslag. Undantag kan endast göras om matchen inte är av större betydelse. I sådant fall kan match få spelas tidigare än utsatt sista omgång.

Lagen ska ha tillgång till 30 minuter uppvärmning på plan, hemmalaget ska bistå bortalaget med minst 20 bollar för uppvärmningsbruk. Lagen har rätt till tio (10) minuters paus. Om tidsbrist råder har lagen rätt till minst fem (5) minuters paus, domarna avgör om pausen behöver kortas ner.

Samtliga matcher skall ha en segrare. Straffslagsavgörande sker genom 5 straffslag per lag, därefter suddenstraffar.

 

Matchstartstider
Samtliga matcher administrerade av Hallands Innebandyförbund ska, i största möjligaste mån, startas;

Måndag – Fredag 18.00 – 20.00
Lördag och Söndag 09.00 – 18.00 

 

Representationslagsspelare i lag 2 och lag 3 (reservlag)
Maximalt tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, från senaste representationslagsmatchen får deltaga i reservlag/utvecklingslag. 

Om föreningen har ett lag 3 gäller följande för lag 3; max tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt från senaste spelade matcherna (sammanlagt från representationslag och lag 2) får deltaga i lag 3. Målvakten förutsätts vara målvakt i båda matcherna.

Glasögon ska alltid användas av de spelare som är födda 2003 eller senare.

Spelare född 2003 eller senare får inte deltaga i seriespel i Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. Särskild dispens kan sökas för spelare född 2003 som anses vara långt fram i sin utveckling. Ansökan görs via hemsidan. 

Förening får ansöka om maximalt fem (5) dispenser per serier (Damer Division 1, Herrar Division 2 och Herrar Division 3). Förening får använda maximalt 2 dispensspelare per match.

Spelare som är född 2003 eller senare som spelar i ovanstående serier utan dispens anses okvalificerad, SIBF:s Tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4.

 

Seriedelning/Upp och nedflyttningar/Vakanser
Damer Div 1 kommer efter höstens möte att delas i två grupper efter placering. Samtliga lag tilldelas en placeringspoäng (bäst placerade lag erhåller 5 poäng) och målskillnaden nollställs. Den nya serien med trippelmöte ligger till grund för upp och nedflyttningar.

Herrar Div 2 kommer att spelas med dubbelmöte över säsongen och ett slutspel med lag placerade 1-6.

Upp och nedflyttningar för innevarande säsong presenteras på www.hallandsibf.se. Förening har rätt att anmäla flera lag i divisionssystemet för damer och herrar. Förening får spela med ett lag per division (undantaget utvecklingsserierna).

Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval. Ett kvalspel avgörs med förenklade Europacupregler med ett hemma och ett borta möte. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt. Skulle det vara oavgjort totalt i poäng och antal mål efter andra matchen ska 10 minuter sudden death spelas. Därefter straffar enligt Regelhandboken.

 

Matchprotokoll
Sekretariatet ska i god tid före matchstart lämna ut matchprotokoll för kontroll och komplettering av lagledare. Detta för att kontrollera att laguppställning i IBIS är korrekt. 

Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkaptenen och målvakt/er är markerad. 

Under matchen ska protokoll och liverapportering i IBIS föras över mål, straffslag, timeout och utvisningar, period och tid när situationen inträffat, samt målskytt, passningsläggare till mål, utvisad spelares eller ledares nr och utvisningskoder. Protokollföraren ska endast notera uppgifter om målskytt, passningsläggare, utvisad spelare eller ledare, utvisningstid och orsak, meddelad från domaren. Ledare ska noteras som L1 till L5 om dessa blir utvisade.

Protokollföraren ska omedelbart efter denne har fått spelarens/spelarnas nummer, kontrollera att dessa finns noterade på matchprotokollet och ge klartecken till domarna.

Sekretariat ska efter match fylla i matchresultat, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet. Sekretariat ska även se till så att domarna skriver under protokollet och tar med sig detta från matchen.

 

Rapportering av matchresultat
Samtliga matcher i damsenior och herrsenior serier ska liverapporteras (händelserapportering) i IBIS. Särskilda direktiv för detta gäller. Förening som missköter liverapportering åläggs fastställd administrativ merkostnad.

 

SERIEKRAV UTVECKLINGSSERIER

Damer Utveckling: 3 x 20 min, effektiv speltid, ej sudden 

Herrar Utveckling: 3 x 20 min, effektiv speltid, ej sudden

 

Förutsättningar
I samtliga utvecklingsserier ska alla matcher som ingår i seriens sista spelomgång spelas på samma dag och starta på gemensamt klockslag. Undantag kan endast göras om matchen inte är av större betydelse. I sådant fall kan match få spelas tidigare än utsatt sista omgång.

Lagen ska ha tillgång till 20 minuter uppvärmning på plan, hemmalaget ska bistå bortalaget med minst 20 bollar för uppvärmningsbruk. Lagen har rätt till tio (10) minuters paus, om tidsbrist råder har lagen rätt till minst fem (5) minuters paus, domarna avgör om pausen behöver kortas ner.

 

Matchstartstider
Samtliga matcher administrerade av Hallands Innebandyförbund ska, i största möjligaste mån, startas;

Måndag – Fredag 18.00 – 20.00
Lördag och söndag 09.00 – 18.00 

 

Representationslagsspelare i lag 2 och lag 3 (reservlag)
Maximalt tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, från senaste representations-lagsmatchen får deltaga i reservlag/utvecklingslag. 

Om föreningen har ett lag 3 gäller följande för lag 3; max tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt från senaste spelade matcherna (sammanlagt från representationslag och lag 2) får deltaga i lag 3. Målvakten förutsätts vara målvakt i båda matcherna.

Föreningar som har två eller fler lag placerade i utvecklingsserier, Damutveckling och Herrutveckling, får fritt flytta spelare mellan lagen i utvecklingsserierna.

I Damutveckling och Herrutveckling är alla åldrar på spelare välkomna att deltaga. Mixade lag spelar i Herrutveckling.

Glasögon ska alltid användas av de spelare som är födda 2003 eller senare.

 

Seriedelning/Upp och nedflyttningar/Vakanser
Upp och nedflyttningar för innevarande säsong presenteras på www.hallandsibf.se. Det lag som vinner Damutveckling och Herrutveckling erbjuds plats i Damer Div 1 och Herrar Div 3. Uppflyttning från Damutveckling gäller förutsatt att föreningen inte redan har lag i Damer Div 1.

 

Matchprotokoll
Sekretariatet ska i god tid före matchstart lämna ut matchprotokoll för kontroll och komplettering av lagledare. Detta för att kontrollera att laguppställning i IBIS är korrekt. 

Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkaptenen och målvakt/er är markerad. 

Under matchen ska protokoll och liverapportering i IBIS föras över mål, straffslag, timeout och utvisningar, period och tid när situationen inträffat, samt målskytt, passningsläggare till mål, utvisad spelares eller ledares nr och utvisningskoder. Protokollföraren ska endast notera uppgifter om målskytt, passningsläggare, utvisad spelare eller ledare, utvisningstid och orsak, meddelad från domaren. Ledare ska noteras som L1 till L5 om dessa blir utvisade.

Protokollföraren ska omedelbart efter denne har fått spelarens/spelarnas nummer, kontrollera att dessa finns noterade på matchprotokollet och ge klartecken till domarna.

Sekretariat ska efter match fylla i matchresultat, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet. Sekretariat ska även se till så att domarna skriver under protokollet och tar med sig detta från matchen.

 

Rapportering av matchresultat
Samtliga matcher i damutveckling och herrutveckling ska liverapporteras (händelserapportering) i IBIS. Särskilda direktiv för detta gäller. Förening som missköter liverapportering åläggs fastställd administrativ merkostnad.

 

 

SERIEKRAV RÖD NIVÅ 

Ålder på spelare som spelar på röd nivå är 12-16 år.

 

Flickor Röd 1
Födda 2000 eller senare
Personlig dispens kan beviljas.

 

Flickor Röd 2
Födda 2002 eller senare
Generell dispens för två (2) överåriga, födda 2001.

 

Flickor Röd 3
Födda 2004 eller senare
Generell dispens för två (2) spelare födda 2003.

 

Flickor Röd 4
Födda 2005/2006

 

Pojkar Röd 1
Födda 2000 eller senare
Personlig dispens kan beviljas.

 

Pojkar Röd 2
Födda 2002 eller senare
Generell dispens för två (2) överåriga, födda 2001.

 

Pojkar Röd 3
Födda 2003 eller senare
Generell dispens för två (2) spelare födda 2002.

 

Pojkar Röd 4
Födda 2004 eller senare
Generell dispens för två (2) spelare födda 2003.

 

Pojkar Röd 5
Födda 2005 eller senare
Generell dispens för två (2) spelare födda 2004.

 

Pojkar Röd 6
Födda 2006
Generell dispens för två (2) spelare födda 2005.

 

Förutsättningar
Lag markerade med * i serien undantas de dispensregler som gäller och har fått speciella förutsättningar för sitt lag i serien när det gäller åldersstrukturen. 

Målvakten har generell dispens att vara ett år äldre än vad serien avser, utan att räknas in i de generella dispenserna.

Match spelas med 5 utespelare och målvakt.

Planstorlek 20 meter x 40 meter (lägsta nivån på mått 18 meter x 36 meter).

Ordinarie målbur ska användas.

Matchtiden i Röd 1 är 3 x 20 minuter (rullande speltid), med de tre sista minuterna som effektiv speltid.

Matchtiden i övriga Röda matcher är 3 x 15 minuter (rullande speltid), med de tre sista minuterna som effektiv speltid. 

Periodvila är alltid 5 minuter.

Uppvärmningstid på plan är minst 10 minuter.

Samtliga matcher i Hallands Innebandyförbunds seriesystem ska, i största möjligaste mån, startas inom tiderna;

Måndag – Fredag 18.00 – 20.00
Lördag och Söndag 09.00 – 18.00

Samtliga spelare som deltager i seriespel ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS.

Senast 24 timmar innan match ska bortalag ha lagt in sin laguppställning i IBIS. 

Förening som ställer upp med lag i samma serie har rätt att avstå inbördes möte. Då tilldelas båda lagen 0 poäng och målskillnaden 0-0.

 

Spelare
Flickor får fritt deltaga i pojklagsmatcher utan dispens.

Glasögon ska alltid användas av de spelare som är födda 2003 eller senare på röd nivå.

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.

Det är tillåtet för lag på röd, blå och grön nivå, att spelare som markerats som målvakt, även får delta som utespelare med klubba i samma match. Detta gäller inte de målvakter som är överåriga. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats eller blivit utvisad. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet. 

 

Ledare
Vid samtliga matcher på röd nivå ska någon av ledarna i båset inneha en giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs även ut på matchprotokollet. 

Ledare som missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.

 

Spelschema
Det är alltid hemmalaget som är arrangerande lag vid seriematcher. 

På www.hallandsibf.se hittar du aktuellt spelschema, håll dig uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsongen. 

 

Innan seriematch på röd nivå
Arrangerande lag (hemmalaget) ska:

• Tillsätta domare i de matcher som döms av Föreningsdomare. 

• Bemanna sekretariat med minst 2 personer. 

• Skriva ut och ta med matchprotokoll till matchen.

• Se till att det finns uppvärmningsbollar, varje lag har rätt till 20 bollar.

• Bygg sargen i rätt storlek och upprätta sekretariatet.

• Kom i tid så att det gästande laget blir välkomnat. 

• Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkaptenen och målvakt/er är markerad. Protokollförare ska också kontrollera att en ledare i varje lag har giltig ledarlicens. 

 

Under seriematch på röd nivå
Arrangerande lag ansvarar för att matcher liverapporteras i serierna Flickor Röd 1 och 2, samt Pojkar Röd 1, 2, 3 och 4. Övriga serier är låsta för händelserapport.

 

Efter seriematch på röd nivå
Arrangerande lag (hemmalaget) ansvarar för att sekretariat under/efter match fyller i händelser på matchprotokollet, matchresultat, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet.

Sekretariatet ska se till att domarna skriver under protokollet.

Vid matcher där domare tillsatts av Hallands Innebandyförbund ska domarna ersättas med kontant betalning, Swish eller enligt de direktiv som gäller för bankbetalning.

 

Protokoll
Domare som tillsätts av Hallands Innebandyförbund ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.

När domare som tillsatts av föreningen dömt, är det föreningens ansvar att matchprotokoll och eventuella rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.

 

Resultatrapport
Hemmalaget ansvarar alltid för att rapportera in resultat i IBIS eller via telefon 08-51 90 91 92, senast 24 timmar efter avslutad match.

 

Omlottning
Flickserierna kommer efter hösten delas upp i fyra nya serier, där de tre bäst placerade lagen i serierna 2-4 flyttas upp en nivå. De nya serierna (våren) spelar enkelmöte efter omlottningen.

Pojkserierna kommer efter hösten ligga kvar med en viss omflyttning/uppflyttning. De tre bäst placerade lagen i serie Röd 2-3 flyttas upp en nivå och de två bäst placerade lagen i Röd 4 flyttas upp och spelar ett enkelmöte (våren).

I serien Pojkar Röd 4-6 Norra och Södra, kommer kommer serier 1 och 2 bildas av norra och södra grupperna (bortsett från 1:an och 2:an i Röd 4 som flyttas upp till Röd 3).

 

 

SERIEKRAV BLÅ NIVÅ – SAMMANDRAG

Ålder på spelare som spelar på blå nivå är 9-12 år.

Svår födda 2006 eller yngre
Medel födda 2007 eller yngre
Lätt födda 2008 eller yngre

 

Förutsättningar 
Match spelas med 5 utespelare och målvakt.

Planstorlek 15 meter x 30 meter (högsta nivån på mått 18 meter x 36 meter).
Blå nivå svår spelar på fullplan, 20 meter x 40 meter.

Juniormål ska användas (90x120). Målvaktsområde får tejpas upp, med tejp som är godkänd av hallägaren. Blå nivå svår spelar med ordinarie mål.

Matchtiden är 2 x 15 minuter (rullande speltid).

Det är tillåtet för lag på blå nivå att spelare som markerats som målvakt, även får deltaga som utespelare med klubba i samma match. Detta gäller inte de målvakter som är överåriga. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet. 

Senast 24 timmar innan match ska bortalag ha lagt in sin laguppställning i IBIS.

Resultat får inte visas i hallen under match eller publiceras på hemsidor/sociala medier.

 

Spelare
Flickor får spela i pojkgrupper utan dispens.

Glasögon ska alltid användas av spelare på blå nivå.

Samtliga spelare som deltager i Sammandrag ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha individuell licens.

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.

Överårig spelare (född 2005) kan godkännas för spel, men då måste föreningen ansöka om dispens via halland@innebandy.se.

 

Ledare
Vid samtliga matcher på blå nivå ska minst en ledare på matchprotokollet inneha giltig ledarlicens.

Ledare som missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.

 

Spelschema
På www.hallandsibf.se hittar du aktuellt spelschema, håll dig uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsongen. Skulle ni inte kunna deltag i något Sammandrag erläggs föreningen en administrativ avgift. Detta måste meddelas via mail, halland@innebandy.se, senast en veckan innan utsatt speldatum.

 

Innan Sammandrag på blå nivå

Arrangerande lag ska:

• Bjuda in alla lag som ingår i Sammandraget en vecka innan.

• Tillsätta domare, matcherna döms av Föreningsdomare (2 stycken). 

• Skriva ut och ta med matchprotokoll till alla matcher som spelas i Sammandraget.

• Se till att det finns uppvärmningsbollar, varje lag har rätt till 20 bollar.

• Bygg sargen i rätt storlek, eventuellt tejpa upp målvaktsområde och upprätta sekretariat.

• Bemanna sekretariat med minst 2 personer. 

• Kom i tid så att de gästande lagen blir välkomnade.

 

Under Sammandrag på blå nivå
Matcher i Sammandrag på nivå blå nivå spelas 2 x 15 minuter. Tiden stoppas vid mål, utvisning och timeout. Sammandrag får genomföras med västar.

Sammandrag spelas alltid med rullande tid, dvs. inga 3 effektiva minuter i sista perioden.

Sammandrag spelas med något förenklade regler. På blå nivå tillämpas frislag i stället för utvisning i flera situationer. Domarna förklarar för spelarna vad som är rätt och hjälper under matchspelet till att utbilda spelarna. Döms utvisning sitter spelaren av denna utvisning på bänken med sina lagkamrater och ledaren ansvarar för spelaren. Laget fortsätter att spela med 5 spelare på planen och ledaren ansvarar för att den utvisade spelaren inte byts in under "utvisningstiden".

Se till att ha en bra dialog mellan ledare och domare under matchspelet. Stötta varandra och var där för spelarnas bästa.

På blå nivå fyller sekretariatet inte i målgörare utan skriver bara in matchresultatet på protokollet. Glöm inte att domaren ska skriva under protokollet.

 

Efter Sammandrag på blå nivå

Arrangerande lag ansvarar för att protokollen skickas in till förbundet; Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg eller halland@innebandy.se.

Rapporterar till Hallands Innebandyförbund om något lag inte kommit till Sammandraget, eller om deltagande lag på något sätt misskött sig under Sammandraget.

 

 

SERIEKRAV GRÖN NIVÅ – SAMMANDRAG

Ålder på spelare som spelar på grön nivå är 6-9 år.

Svår födda 2009
Lätt födda 2010

 

Förenklade regler
Match spelas med 3 utespelare och målvakt eller 3 utespelare utan målvakt (anges på spelschemat). Om något lag leder matcher med 5 mål eller fler får det lag som ligger under spela med en extra utespelare tills matchen är oavgjord igen.

Planstorlek 10 meter x 20 meter (högsta nivån på mått 12 meter x 22 meter).

Juniormål (90x120) ska användas vid spel med målvakt. Vid spel utan målvakt, används den lilla målburen. Målvaktsområde får tejpas upp, med tejp som är godkänd av hallägaren.

Matchtiden är 1 x 15 minuter (rullande speltid), med avbrott för byten som sköts av domaren.

Det är tillåtet för lag på grön nivå att spelare som markerats som målvakt, även får deltaga som utespelare med klubba i samma match. Byte av målvakt får endast ske vid de byten som domaren blåser av för, såvida inte målvakten skadats. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet. Överårig målvakt får ej deltaga som utespelare.

När målvakten har bollen ska samtliga spelare i motståndarlaget backa hem till defensiv planhalva.

För att flytta fokus till spel, så godkänns enbart de mål som görs när spelare befinner sig på offensiv planhalva.

Resultat får inte visas i hallen under match eller publiceras på hemsidor.

 

Spelare
Flickor får spela i pojkgrupper utan dispens.

Glasögon ska alltid användas av spelare på grön nivå.

Samtliga spelare som deltager i Sammandrag ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha en individuell licens.

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.

Överårig spelare (född 2008) kan godkännas för spel, men då måste föreningen ansöka om dispens via halland@innebandy.se.

 

Ledare
Vid samtliga matcher på grön nivå ska minst en ledare på deltagarprotokollet inneha giltig ledarlicens.

Ledare som missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.

Hallands Innebandyförbund tar inte in resultat utan behöver bara få in vilka som spelat matcher via deltagarprotokollen. Deltagarprotokoll finns på hemsidan, www.hallandsibf.se.

 

Spelschema
På www.hallandsibf.se hittar du aktuellt spelschema, håll dig uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsongen. Skulle ni inte kunna deltag i något Sammandrag erläggs föreningen en administrativ avgift. Detta måste meddelas via mail, halland@innebandy.se, senast en veckan innan utsatt speldatum.

 

Innan Sammandrag på grön nivå

Arrangerande lag ska:

• Bjuda in alla lag som ingår i Sammandraget en vecka innan.

• Tillsätta matchledare, en vuxen eller äldre ungdom med god regelkunskap. 

• Bemanna sekretariat med minst 2 personer. 

• Skriva ut, och ta med, deltagarprotokoll till alla lag som spelar i Sammandraget.

• Se till att det finns uppvärmningsbollar, varje lag har rätt till 20 bollar.

• Bygg sargen i rätt storlek och upprätta sekretariatet.

• Kom i tid så att de gästande lagen blir välkomnade.

 

Under Sammandrag på grön nivå
Matcher i Sammandrag på nivå grön nivå spelas 1 x 15 minuter. Tiden stoppas vid mål och byten (ungefär varannan minut).

Sammandrag på grön nivå spelas med mycket förenklade regler. På grön nivå tillämpas frislag i stället för utvisning i ALLA situationer. Matchledaren förklarar för spelarna vad som är rätt och hjälper till att utbilda våra spelare. 

Se till att ha en bra dialog mellan ledare och matchledare, fråga matchledaren om något är oklart under matchen.

På grön nivå fyller sekretariatet inte i målgörare eller matchresultatet på protokollet.

 

Efter Sammandrag på grön nivå
Arrangerande lag ansvarar för att protokollen skickas in till förbundet; Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg eller halland@innebandy.se.

Rapporterar till Hallands Innebandyförbund om något lag inte kommit till Sammandraget, eller om deltagande lag på något sätt misskött sig under Sammandraget.