Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Lokala förutsättningar Halland 2019/2020

KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

§ 5. Distriktsmästerskap
Hallands Innebandyförbund bjuder årligen in till distriktsmästerskap i klasserna, senior, 02/03, 04/05, 06/07. Erforderligt antal lag ska ha anmält sig för att arrangemang ska genomföras. Segraren och tvåan erhåller pokal och 20 plaketter vardera.

I samtliga DM klasser äger förening rätt att deltaga med valfritt antal lag. Spelare får endast representera ett lag i samma åldersklass under DM. Inga dispenser tillåts i DM.

Speltiden är, om inget annat anges i inbjudan, 2 x 15 minuter. Vid oavgjort i finalspel tillämpas 5 minuter sudden death, är matchen därefter inte avgjord tillämpas straffslag enligt regelhandboken.

Spelplats och spelordning fastställs av Tävlingskommittén.

 

KAPITEL 2 REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER


§ 1. Ungdomsspelare i seniorlag
Spelare född 2004 eller senare får inte deltaga i seriespel i Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. Särskild dispens, individuell och behovsprövad, kan sökas för spelare född 2004. Ansökan görs via hemsidan.
 

 

KAPITEL 3 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

 

§ 3.  Anmälan till tävling
Anmälan till samtliga aktiviteter så som kurser, spelarutveckling, uttagningar, träffar, seriespel och distriktsmästerskap är bindande. Finns fordringar på en förening vid anmälan till seriespel ska en, av Hallands Innebandyförbunds styrelse, godkänd avbetalningsplan vara framtagen. Förening som inte betalt skulder och avgifter äger inte rätt att deltaga i distriktets verksamhet. Samtliga avgifter fastställs av Hallands Innebandyförbunds styrelse.
 
Samtliga föreningar ska närvara vid de obligatoriska föreningsträffar som arrangeras av Hallands Innebandyförbund, vid frånvaro åläggs föreningen en administrativ merkostnad enligt gällande tariffer.

Seriesammansättning och spelordningen fastställs av Tävlingskommittén och meddelas föreningarna. Det åligger föreningen att efter spelordningen fastställts lägga sina matchtider i IBIS enligt utsända direktiv. Av distriktsförbundet fastställd, och på hemsidan publicerad, spelordning gäller som kallelse till match från distriktsförbundet. Särskild matchkallelse kan ske.

För varje serie finns en fastställd serieperiod för första match i serien till sista matchen i serien (1 oktober – 31 mars om inget annat anges). Alla seriens matcher ska spelas inom denna period. Enstaka matcher kan placeras utanför en serieomgång. Matcher, placerade i tidigare omgångar, ska vara genomförda innan seriens sista omgång.

Reservlag får deltaga i seriestrukturen upp till och med Damer Division 1 och Herrar Division 2. Förening har rätt att deltaga med ett eller flera reservlag, dock endast ett reservlag per serie, undantaget lägsta serien där det är tillåtet med fler än ett lag. Har förening flera reservlag kommer dessa benämnas som lag 2 och lag 3 enligt fallande divisionstillhörighet. Ett andralag kan aldrig passera eller spela i samma serie som föreningens representationslag. Ett andralag kan aldrig bli uppflyttat till en serie där föreningens representationslag kommer att spela kommande säsong. Samma förhållande gäller tredjelaget, gentemot representationslag och andralag.

Att deltaga i seriespel i närliggande distrikt kan tillåtas i ungdomsserier på röd nivå (15-18 år) om synnerliga skäl föreligger och om föreningen deltager med samma lag i distriktet (en enskild spelare skall representera sin förening i lika stor grad i Halland som i det andra distriktet). Förening som önskar deltaga i seriespel i annat distrikt ska inkomma med skriftlig ansökan till Tävlingskommittén. Efter beslut kontaktar Tävlingskommittén distrikt förfrågan gäller, därefter den ansökande föreningen och meddelar beslut.

Förening som deltager i annat distriktsförbunds seriespel betalar anmälningsavgift till Hallands Innebandyförbund. Domartariffer enligt Hallands Innebandyförbunds reglemente gäller.

Förening ansvarar för administration av sina föreningsuppgifter, kontaktuppgifter, ledare, dräktfärger mm i IBIS. Senast den 15 september ska uppdatering av uppgifterna vara gjorda i IBIS. Förening som inte fullgör detta kan åläggas en administrativ merkostnad.

Seriepriser/Slutspelspriser delas ut vid årsmöte eller avhämtas efter överenskommelse. Seriepriser/Slutspelspriser erhålls för slutserier, inte de kvalserier som genomförs under hösten. Segraren erhåller pokal/platta i samtliga serier, i ungdomsserier erhåller segraren, tvåan och trean 20 plaketter vardera.

 

§ 6. Kombinerade lag
I kombinerade lag deltar spelare från två föreningar. Kombinerade lag tillåts i samtliga serier i distriktet. Ansökan om spel med kombinerade lag sker skriftligt till Tävlingskommittén i samband med anmälan till seriespel eller DM. Kombinerat lag får omvandlas till enskilt lag och behålla sin seriestatus.
Kombinerade lag får ej delta i förbundsserierna eller i kval till förbundsserie.

§ 8 a. Åldersdispens i av SDF administrerade tävlingar
Tänk på att dispenser är till för individens utveckling för att kunna flyttas till en lämplig spelnivå. Dispenser är inte till för att toppa lag. Missbrukas dispenser av en förening kan Hallands Innebandyförbund ta bort möjligheten till dispens för föreningen.

§ 9. Könsdispens
Damspelare kan ansöka om dispens för spel i herrserier. Flickor, födda 2003 eller senare, äger fritt rätt att deltaga i pojkserier i samma åldersklass inom sin förening.


§ 12. Matchändring
Efter spelprogram fastställts av Tävlingskommittén åligger det förening att ansöka om matchändring. Bekräftelse på matchändring skickas till berörda föreningar/lag och publiceras på Hallands Innebandyförbunds hemsida. Det åligger alltid både hemma- och bortalag att kontrollera så att matchflytt genomförts på ett korrekt sätt.

Tävlingskommittén äger rätt att ändra matchdag, matchstarts tid och spelplan om skäl föreligger över vilka inblandade lag ej råder över. Det är alltid hemmalaget som står för eventuella hallkostnader i samband med matchflyttningar.

Förening som skriftligt framfört önskan om matchflytt till motståndare inom tio dagar (efter fastställd och publicerad spelordning) har rätt till matchflytt. Lagen ska komma överens om nytt datum och speltid för matchen och skicka in detta till förbundet. När förening kan påvisa att önskan om matchflytt framställts och inte genomförts av motståndarna förbehåller sig Hallands Innebandyförbund rätten att placera matchen.

12 a. Flytt av match där Hallands Innebandyförbund tillsätter domare
Flytt av tävlingsmatch får endast göras av berörda föreningar i samråd med Hallands Innebandyförbund. Ansökan till Hallands Innebandyförbund, om flytt av match, ska återföljas av fastställd flyttavgift, som återbetalas om ansökan avslås. Ansökan om matchflytt görs via hemsidan innan ansökan om matchflytt behandlas.

Ansökan måste vara kansliet tillhanda senast en (1) arbetsdag innan fastställt matchdatum för att ansökan ska behandlas (vid helg, senast 08.00 på fredagen). Vid matchflytt måste båda de inblandade lagen vara överens och giltiga skäl ska föreligga, samt att ett nytt speldatum och ny speltid ska inkomma i samband med ansökan. Lag som flyttar match utan samråd med Hallands Innebandyförbund åläggs fastställd administrativ merkostnad (gäller båda de inblandade lagen). Ansökan om matchflytt samma dag medför att föreningen debiteras matchflyttningsavgift, samt hälften av det domararvode som skulle utgått vid matchen.

 

12 b. Flytt av match där förening själv tillsätter domare
Match, där föreningen själv tillsätter domare, får flyttas fram till tre (3) timmar innan matchstart förutsatt att föreningarna är överens. Vid denna typ av matchflytt ska ny speltid inkomma till Hallands Innebandyförbund senast 1 vecka efter matchens ordinarie speldatum. Matchen måste dock spelas senast en vecka innan den aktuella seriens sista omgång. Kan föreningarna inte komma överens beslutar Tävlingskommittén när matchen ska spelas. Avgift för matchflytt utgår enligt gällande tariffer.

 

12 c. Flytt av match som berörs av SM/Distriktslagsverksamhet
Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att flytta matcher i samband med Distriktslagsverksamhet eller vid förenings avancemang i SM.

 

12 d. Inställd match vid otjänlig väderlek
Om något lag anser att väglaget är olämpligt (klass 2 varning) ska kontakt tas med motståndarlaget, samt Hallands Innebandyförbunds domarjourtelefon. Kontakten tas tidigast 6 timmar före matchstart och senast 3 timmar före matchstart. Skulle match bli inställd åligger det hemmalaget att kontakta domarjourtelefonen. Inställd match meddelas av hemmalaget till Hallands Innebandyförbunds kansli. Ny matchtid meddelas första vardagen efter inställd match till kansliet. Matchen ska, om möjlighet finns, genomföras inom en vecka.

 

§ 16 a. Förenings utträde eller uteslutning ur serie
Förening vars lag på egen begäran avstår direktuppflyttning alternativt att delta i kval till förbundsserie ska meddela detta enligt gällande bestämmelser. Föreningen ska vid beslut om sammansättningen av nästkommande spelårs serier behålla sin plats i den serie föreningen senast var kvalificerad för.

Förening i distriktet har ej rätt att tacka nej till uppflyttning (inom distriktet) vid serieseger. Skulle förening vid serieseger tacka nej till uppflyttning, placeras laget i lägsta serien kommande säsong. Lag placerade tvåa eller sämre, har rätt att avstå uppflyttning och behålla aktuell serietillhörighet. Seniorlag som placerar sig sist i serie har rätt att begära nedflyttning.

 

KAPITEL 4 MATCHENS GENOMFÖRANDE

 

§ 4 Matchstart
Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid och/eller inte har tillräckligt antal spelare ska matchen ställas in och administrerande myndighet informeras. Innan beslut tas om att ställa in matchen ska minst 20 minuter ha förflutit.

Om lag hinner infinna sig till match inom denna tid, samt fyllt i matchprotokollet och har tillräckligt med spelare (fem utespelare och en målvakt) på planen ska matchen spelas, annars ska matchen ställas in. Det är endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in matchen.

Domarna ska omedelbart efter matchen rapportera händelsen till administrerande myndighet.

§ 10 a. Domare
I alla av Hallands Innebandyförbunds administrerade matcher, cup- och seriespel, tillämpas tvådomarsystem med utbildade och godkända domare.

Vid matcher på blå nivå, administrerade av Hallands Innebandyförbund, räcker det med en utbildad och godkänd domare. Förening har möjlighet att söka om dispens hos Tävlingskommittén när det gäller domare för blå nivå. Denna dispens kan beviljas domare med lång domarerfarenhet, som inte genomgått utbildning under aktuell säsong.

Vid matcher på grön nivå, administrerade av Hallands Innebandyförbund, räcker det med en utbildad och godkänd domare, alternativt en vuxen med god regelkunskap.

Klassificering av domare görs genom ranking kontinuerligt under säsongen.

Hallands Innebandyförbunds domare bjuds årligen in till fortbildning; Fortbildning lokal, DD2 udda och jämn, DD1, Licensdomare och Matchledare. Dessa domare godkänns och legitimeras av Hallands Innebandyförbund, enligt dokumentet ”Domare i Halland”. Domare legitimeras genom godkänd utbildning för ett år i taget. Godkända och legitimerade domare finns under aktuell förteckning/klassificering i IBIS.

§ 10 b. Tillsättning av domare
Hallands Innebandyförbund tillsätter domare till samtliga senior- och juniormatcher i distriktet. Hallands Innebandyförbund tillsätter domare till vissa, av förbundet angivna, matcher på röd nivå, övriga matcher tillsätts av föreningen. Lag som deltager i seriespel i annat distrikt ansvarar för att lämplig tillsättning av domare sker, alternativt kontaktar Hallands Innebandyförbund för hjälp med tillsättning.

Hemmaföreningen tillsätter domare till de matcher som anges. Hemmaföreningen äger vid dessa matcher rätt att använda föreningens egna domare, vilka ska vara utbildade och godkända av Hallands Innebandyförbund. Om det inte finns utbildade domare ska minst en (1) domare tillsättas av Hallands Innebandyförbund efter förfrågan från föreningen. Domare till övriga cup- och seriematcher tillsätts av DomargruppenHallands Innebandyförbund.

Varje match (ej grön nivå) ska dömas av två (2) domare. Om tillsatt domare inte infinner sig till match, kan match spelas med en utbildad och godkänd domare, om båda lagen och domaren skriftligt godkänner detta på matchprotokollet. Ordinarie arvode till ensam domare gäller.

Domare som ska döma match ska alltid vara på plats 30 minuter innan matchstart. Är detta inte möjligt ska domare i god tid anmäla sen ankomst till arrangerande förening eller till domarjouren om försening uppkommer samma dag som match.


§ 10 c. Utrustning för domare
Hallands Innebandyförbunds domare ska använda av förbundetgruppen anvisad utrustning. Domarutrustningen består av domartröja, domarshorts och svarta strumpor av idrottsmodell. I domarnas utrustning ska regelbok, tävlingsbestämmelser, lokala förutsättningar, visselpipa, rött kort, mätutrustning och övrig utrustning enligt Hallands Innebandyförbunds rekommendationer finnas.

Domare får inte bära reklam på någon utrustning utan särskilt godkännande från Hallands Innebandyförbund. Domare får inte heller bära pannband, keps eller annan huvudbonad.


§ 10 d. Matchprotokoll
Hallands Innebandyförbunds matchprotokoll ska användas vid samtliga matcher, även tränings- och vänskapsmatcher. Dessa protokoll skapas och skrivs ut från IBIS.

Varje lag, från blå nivå och uppåt, ska koppla sina spelare till laget inför varje match och registrera spelarna till match via sidan ”Matchuppställning” i IBIS.

Matchprotokollet som skrivs ut från IBIS ska godkännas av respektive ansvarig ledare och därefter användas för händelserapportering av hemmalaget.

Före match
Domarna ska före match kontrollera att laguppställningar är korrekt ifyllda samt bekräftade med respektive lagledares underskrift. Protokollet får innehålla maximalt 20 spelare och 5 ledare och ska vara undertecknat av respektive lagledare, samt att lagkapten och målvakt/er är markerad. Division, serienamn, datum, matchnummer, hemma-, bortalag, spelplats ska vara korrekt ifyllt innan matchstart. Domare ska kontrollera eventuella dispenser, samt gällande åldersstruktur i ungdomsserierna och för de deltagande lagen. Misstänker domare felaktigheter ska detta noteras på protokollet. Samtliga ledare i båset ska inneha ledarlicens. Domare kan aldrig stoppa match eller enskild spelare när ledarlicens eller spelarlicens saknas. Detta rapporteras till administrerad myndighet som vidtar åtgärder i efterhand.

Under match
Domare ska under match meddela sekretariatet vilka händelser som ska noteras på matchprotokollet samt försäkra sig, med hjälp av protokollföraren, om att aktuell spelare finns noterad på matchprotokollet.

Alla representationsserier, Pojkar Röd 1-3 och Flickor 1-2 ska liverapporteras i IBISdatasystemet. I övriga ungdomsserier är matcherna låsta för händelserapportering i IBIS.

Det åligger domare att kontrollera så att samtliga ovan nämnda matcher liverapporteras i IBIS. Om föreningen inte liverapporterar, ska domaren notera detta på protokollet som anmärkningsvärda förhållanden.

Efter match
Domare ska efter match invänta att sekretariatet har fyllt i alla uppgifter. Därefter kontrollera att noteringarna för samtliga händelserna under matchen och att protokollet är korrekt ifyllt, samt att protokollföraren har signerat protokollet och skrivit sitt telefonnummer. Därefter ska domarna signera protokollet samt texta namnförtydligande.

Domare ska efter matchen dokumentera eventuella anmärkningsvärda förhållanden, matchstraff eller liknande.

Domare som tillsätts av Hallands Innebandyförbund ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund senast tre dagar efter genomförd match.

Vid matcher där domare tillsätts av föreningen, är det föreningen som ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund senast tre dagar efter genomförd match.

Vid spel på grön nivå används deltagarprotokoll (finns att ladda ner på hemsidan). Dessa protokoll ska skickas in, av arrangerande förening, till Hallands Innebandyförbund senast tre dagar efter genomfört sammandrag.

Domare är skyldig att rapportera/anmäla alla händelser som bryter mot Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser och Hallands Innebandyförbunds Lokala förutsättningar. Matchstraff, rapport och anmärkningsvärda förhållanden ska i brådskande fall anmälas omgående till jourtelefonen, eller första vardagen efter spelad match till Hallands Innebandyförbunds kansli, 0340-192 55.


§ 10 e. Utbetalning av domararvoden
Hemmalaget ska utbetala domararvode, reseersättning och eventuell restidsersättning i samband med aktuell match. Betalningen kan ske kontant i direkt anslutning till matchen, via Swish eller via bankkonto enligt nedan gällande direktiv.

Direktiv för betalning via bankkonto:

Förening ansöker på fastställd blankett om att domares ersättning ska få utbetalas via bankkonto.

Hallands Innebandyförbund behandlar ansökan och godkänner/publicerar de föreningar som har rätt till betalning via bankkonto på hemsidan.

Hela arvodet och övrig ersättning ska betalas vid ett och samma tillfälle.

Senast tio (10) dagar efter match (matchdagen räknas ej) ska hela beloppet vara insatt på domarens bankkonto. Om dagen för betalning infaller på en helgdag ska beloppet vara insatt på domarens bankkonto närmast följande bankdag. (T.ex. måndag är matchdag, tisdag är dag 1, onsdag är dag 2 osv.

Vid betalning via bankkonto ska ENDAST matchnummer vara referens.

Om utbetalning ej skett inom korrekt tid, ska detta rapporteras av domaren till förbundet. Förening åläggas att betala fastställd administrativ kostnad. Föreningen kan förlora sin rätt att använda betalning till domare via bankkonto när betalning missköts vid upprepade tillfällen.

Betalning vid inställd match, alternativ 1
Om match ställs in samma dag innan domare är på väg till match utgår ett halvt arvode. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att kvitto inkommit till förbundet. Hallands Innebandyförbund debiterar sedan förening som förorsakat den inställda matchen.

Betalning vid inställd match, alternativ 2
Om match ställs in när domare är på väg till match eller på plats för match utgår ersättning för resa och arvode enligt gällande tariffer. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att kvitto inkommit till förbundet. Hallands Innebandyförbund debiterar sedan förening som förorsakat den inställda matchen.

Betalning vid inställd match, alternativ 3
Om lag lämnar WO till match utgår ersättning med halvt arvode. Lämnas WO samma dag som matchen skulle spelats ersätts domarna med helt arvode. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att kvitto inkommit till förbundet.


§ 10 f. Reseersättning 
Domare ska välja det billigaste resealternativet och samåkning till match ska ske. Om domare inte har några kostnader för att ta sig till match utgår ingen reseersättning.

Då domare har två eller flera matcher efter varandra ska detta räknas som ett uppdrag. Om en domare dömer dubbelmatcher med två olika arrangerande föreningar ska antal mil och eventuell restid fördelas mellan de båda föreningarna. Resväg kortare än en mil från domares bostad till hall ersätts inte.

 


ANMÄLNINGSAVGIFTER

Administrativ avgift, 5 500 kr

Administrativ lagavgift per deltagande lag 1-7 lag, 500 kr

Administrativ lagavgift 8 lag eller fler, 4 000 kr                                                                                            

Damsenior Div 1, 12 750 kr      

Damsenior Div 2, 5 500 kr       

Damsenior Div 3, 5 500 kr       

Flickor Röd, 2 800 kr       

Flickor Blå, 2 000kr

Flickor Grön, 850 kr          

Herrsenior Div 2, 16 500 kr     

Herrsenior Div 3, 12 750 kr                            

Herrsenior Div 4, 5 500 kr                                    

Pojkar Röd, 2 800 kr       

Pojkar Blå Nivå, 2 000 kr      

Pojkar Grön Nivå, 850 kr                                                     

 

                                          
ADMINISTRATIVA MERKOSTNADER

Urdragningsavgift seniorserie innan seriestart (D1, H2), 6 000 kr

Urdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D1, H2), 12 000 kr

Urdragningsavgift seniorserie innan seriestart (D2, H3), 4 000 kr

Urdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D2, H3), 8 000 kr

Urdragningsavgift övriga serier innan seriestart, 3 000 kr

Urdragningsavgift övriga serier efter seriestart, 6 000 kr

Urdragningsavgift DM, 5 000 kr

WO avgift seriespel senior (per match), 3 000 kr + kostnader

WO avgift seriespel röd nivå, 1 500 kr + kostnader

Ej deltagande vid Sammandrag (blå och grön nivå), 500 kr

Protestavgift (per match), 2 000 kr

Matchflytt efter 1 oktober, 100 kr

Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare
4 arbetsdagar eller senare, 1 000 kr

1 arbetsdag eller senare, 3 000 kr + kostnader (halva domararvodet faktureras)                                                                            
1 arbetsdag eller senare (röd nivå), 1 000 kr + kostnader (halva domararvodet faktureras)                                                                            

Sen matchflytt där förening tillsätter domare
4 arbetsdagar eller senare, 500 kr

Flytt av match utan ansökan (per förening), 2 000 kr

Försummad resultatrapport (per missat resultat), 500 kr

Ej inlagd laguppställning i IBIS (bortalag), 500 kr

Ej liverapporterad match, 1 000 kr

Misskötsel av domarutbetalning, 2 000 kr

Uppenbart nonchalerande av licensförfarandet, 3 000 kr + 500 kr per spelare                                                                                                          

Ej inlagda uppgifter i IBIS, 1 000 kr + 500 kr per lag                                                                                                                                        

Saknad ledarlicens/tillfälle, 1 000 kr

Okvalificerad spelare/tillfälle, 1 000 kr

Ansökan om dispens (per spelare), 500 kr

Domare som inte fullgör uppdrag/tillfälle, 500 kr

Ej närvarande på obligatorisk föreningsträff, 1 000 kr

 


DOMARARVODEN

Damsenior Division 1, 700 kr/domare

Damsenior Division 2, 550 kr/domare

Damsenior Division 3, 550 kr/domare

Flickor Röd Nivå 1, 450 kr/domare*

Flickor Röd Nivå 2-4, 400 kr/domare*

Flickor Blå Nivå, 180 kr/domare*

Flickor Grön Nivå, 60 kr/domare*

Herrsenior Division 2, 800 kr/domare

Herrsenior Division 3, 700 kr/domare

Herrsenior Division 4, 550 kr/domare

Pojkar Röd Nivå 1, 450 kr/domare

Pojkar Röd Nivå 2-6, 400 kr/domare*

Pojkar Blå Nivå, 180 kr/domare*

Pojkar Grön Nivå, 60 kr/domare*

Distriktslagsmatch, 450 kr/domare


*Dessa arvoden gäller om föreningen anlitar domare utifrån eller om matcher tillsätts av Hallands Innebandyförbund. Vid domartillsättning inom föreningen är det föreningen själv som beslutar om arvode.


Träningsmatcher

Arvodet för träningsmatcher, mellan lag i halländska serier, gäller 75 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet.

Arvodet för träningsmatcher där ett av lagen är förbundsserielag är arvodet 50 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet.

Övriga träningsmatcher, exempelvis vänskapsmatch eller utländska klubblag, är det upp till arrangerande förening och domare att innan match komma överens om lämpligt arvode.


Reseersättning
Domarnas reseersättning, vid färd i egen bil, är 26,50 kronor/mil.

Resväg kortare än en mil från domares bostad till hall ersätts inte. Samåkning till match ska alltid ske, om inte synnerliga skäl föreligger (exempelvis annat domaruppdrag med annan kollega i direkt anslutning till aktuell match).

Maximal sträcka som kan ersättas; Domares hemadress, via eventuell upphämtning av kollega på hemadress, till hallens adress (den väg som är mest tidseffektiv gäller vid beräkningen).

 

Restidsersättning
5-8 timmar, 100 kronor

8-24 timmar, 200 kronor

Enskild match som spelas inom 4 mil enkel resa från domarens bostad kan aldrig berättigas till restidsersättning. Dömer domare flera matcher i anslutning till varandra ska resa och restidsersättning delas lika mellan hemmalagen.

 


SERIEKRAV DAMER DIV 1, HERRAR DIV 2 OCH HERRAR DIV 3

 

Serie/Speltid/Anmärkning  
Damer Div 1/3 x 20 min/Effektiv speltid, sudden 5 min
Herrar Div 2/3 x 20 min/Effektiv speltid, sudden 5 min
Herrar Div 3/3 x 20 min/Effektiv speltid, sudden 5 min

Förutsättningar
I seniorserier ska samtliga matcher som ingår i seriens sista spelomgång spelas på samma dag och starta på gemensamt klockslag. Undantag kan endast göras om matchen inte är av större betydelse, i sådant fall kan match få spelas tidigare än utsatt sista omgång.

Lagen ska ha tillgång till 30 minuter uppvärmning på plan, hemmalaget ska bistå bortalaget med minst 20 bollar för uppvärmningsbruk. Lagen har rätt till tio (10) minuters paus. Om tidsbrist råder har lagen rätt till minst fem (5) minuters paus, domarna avgör om pausen behöver kortas ner.

 

Matchstartstider
Samtliga matcher administrerade av Hallands Innebandyförbund ska, i största möjligaste mån, startas;

Måndag – Fredag, 18.00 – 20.00
Lördag och Söndag, 09.00 – 18.00


Dispens spelare född 2004
Spelare född 2004 eller senare får inte deltaga i seriespel i Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. Särskild dispens kan sökas för spelare född 2004. Denna dispens skall vara individuell och behovsprövad. Med det avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för litet, dvs. dispens ska beviljas för detta. Dispens kan inte beviljas baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.

Förening får använda maximalt 3 dispensspelare per match.

Spelare som är född 2004 eller senare som spelar i ovanstående serier utan dispens anses okvalificerad, SIBF:s Tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4.

Representation Herrar Div 3
Maximalt tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, från senaste representationslagsmatchen får deltaga i reservlag.


Seriedelning/Upp och nedflyttningar/Vakanser
Damer Div 1 spelare trippelmöten och därefter genomförs ett slutspel med lagen placerade 1-4.

Herrar Div 2 kommer att spelas med dubbelmöte över säsongen och ett slutspel med lag placerade 1-4.

Reservlag ges inte plats i slutspelen.

Upp och nedflyttningar för innevarande säsong presenteras på www.hallandsibf.se. Förening har rätt att anmäla flera lag i divisionssystemet för damer och herrar. Förening får spela med ett lag per division (undantaget lägsta serierna). Ett representationslag som vinner serie har inte rätt att tacka nej till uppflyttning. Vinner ett reservlag serien och laget inte kan flyttas upp (på grund av representation i serien ovan) går frågan till nästa bäst placerade representationslag på placering 2-4. Är inget representationslag intresserade kan frågan gå vidare till bäst placerade reservlag.

Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval. Ett kvalspel avgörs med förenklade Europacupregler med ett hemma och ett borta möte. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt. Skulle det vara oavgjort totalt i poäng och antal mål efter andra matchen ska 10 minuter sudden death spelas. Därefter straffar enligt Regelhandboken.

Matchprotokoll
I samtliga serier ska laguppställningen för bortalaget vara inlagd i IBIS senast 24 timmar innan matchstart.

Sekretariatet ska i god tid före matchstart lämna ut matchprotokoll för kontroll och komplettering av lagledare. Detta för att kontrollera att laguppställning i IBIS är korrekt.

Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkapten och målvakt/er är markerad. Samtliga ledare som befinner sig i båset ska inneha en giltig ledarlicens.

Under matchen ska protokoll och liverapportering i IBIS föras över mål, straffslag, timeout och utvisningar, period och tid när situationen inträffat, samt målskytt, passningsläggare till mål, utvisad spelares eller ledares nr och utvisningskoder. Protokollföraren ska endast notera uppgifter om målskytt, passningsläggare, utvisad spelare eller ledare, utvisningstid och orsak, meddelad från domaren. Ledare ska noteras som L1 till L5 om dessa blir utvisade.

Protokollföraren ska omedelbart efter denne har fått spelarens/spelarnas nummer, kontrollera att dessa finns noterade på matchprotokollet och ge klartecken till domarna.

Sekretariat ska efter match fylla i matchresultat, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet. Sekretariat ska även se till så att domarna skriver under protokollet och tar med sig detta från matchen.

 

Rapportering av matchresultat
Samtliga matcher i seniorserier ska liverapporteras (händelserapportering) i IBIS. Särskilda direktiv för detta gäller. Förening som missköter liverapportering åläggs fastställd administrativ merkostnad.

 

 


 

SERIEKRAV DAMER DIV 2, DAMER DIV 3,
HERRAR DIV 4 och HERRAR DIV 4 UNGDOM

 

Serie/Speltid/Anmärkning 
Damer Div 2/3 x 20 min/Effektiv speltid
Damer Div 3/3 x 20 min/Effektiv speltid
Herrar Div 4/3 x 20 min/Effektiv speltid


Förutsättningar
Damer Div 2, Damer Div 3 och Herrar Div 4 är serier med fri anmälan och blandad lagstruktur. Här erbjuds plats för ungdomslag, utvecklingslag, reservlag och blivande seniorlag.

I samtliga serier ska alla matcher som ingår i seriens sista spelomgång spelas på samma dag och starta på gemensamt klockslag. Undantag kan endast göras om matchen inte är av större betydelse. I sådant fall kan match få spelas tidigare än utsatt sista omgång.

Lagen ska ha tillgång till 30 minuter uppvärmning på plan, hemmalaget ska bistå bortalaget med minst 20 bollar för uppvärmningsbruk. Lagen har rätt till tio (10) minuters paus. Om tidsbrist råder har lagen rätt till minst fem (5) minuters paus, domarna avgör om pausen behöver kortas ner.

 

Matchstartstider
Samtliga matcher administrerade av Hallands Innebandyförbund ska, i största möjligaste mån, startas;

Måndag – Fredag, 18.00 – 20.00
Lördag och Söndag, 09.00 – 18.00


Representation Damsenior
I Damer Div 2 och Damer Div 3 är lägsta ålder för att deltaga född 2006.

Maximalt tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, från senaste representationslagsmatchen, Damer Div 1 får deltaga i Damer Div 2. Inga spelare från senaste matchen i Damer Div 1 får deltaga i Damer Div 3.

Spelare får fritt flyttas mellan Damer Div 2 och Damer Div 3.


Representation Herrsenior
I Herrar Div 4 är lägsta ålder för att deltaga född 2005.

Maximalt tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, från senaste representationslagsmatchen får deltaga i reservlag.

Om föreningen har ett lag 3 gäller följande för lag 3; max tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt från senaste spelade matcherna (sammanlagt från representationslag och lag 2) får deltaga i lag 3. Målvakten förutsätts vara målvakt i båda matcherna.

I Herrar Div 4 ungdom är högst tillåtna ålder 23 år (född 1996), max 5 överåriga spelare tillåts per match. Spelare som är 23 år eller yngre flyttar fritt till Div 4 ungdom, äldre spelare gäller 3+1 spelare från senaste representationslagsmatch och eventuellt lag 2 (tillsammans).

 

Seriedelning/Upp och nedflyttningar/Vakanser
Ett representationslag som vinner Herrar Div 4 har inte rätt att tacka nej till uppflyttning. Vinner ett reservlag serien och laget inte kan flyttas upp (på grund av representation i serien ovan) går frågan till nästa bäst placerade representationslag på placering 2-4. Är inget representationslag intresserade kan frågan gå vidare till bäst placerade reservlag.

Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval. Ett kvalspel avgörs med förenklade Europacupregler med ett hemma och ett borta möte. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt. Skulle det vara oavgjort totalt i poäng och antal mål efter andra matchen ska 10 minuter sudden death spelas. Därefter straffar enligt Regelhandboken.

 

Matchprotokoll
I samtliga serier ska laguppställningen för bortalaget vara inlagd i IBIS senast 24 timmar innan matchstart.

Sekretariatet ska i god tid före matchstart lämna ut matchprotokoll för kontroll och komplettering av lagledare. Detta för att kontrollera att laguppställning i IBIS är korrekt.

Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkapten och målvakt/er är markerad. Samtliga ledare som befinner sig i båset ska inneha en giltig ledarlicens.

Under matchen ska protokoll och liverapportering i IBIS föras över mål, straffslag, timeout och utvisningar, period och tid när situationen inträffat, samt målskytt, passningsläggare till mål, utvisad spelares eller ledares nr och utvisningskoder. Protokollföraren ska endast notera uppgifter om målskytt, passningsläggare, utvisad spelare eller ledare, utvisningstid och orsak, meddelad från domaren. Ledare ska noteras som L1 till L5 om dessa blir utvisade.

Protokollföraren ska omedelbart efter denne har fått spelarens/spelarnas nummer, kontrollera att dessa finns noterade på matchprotokollet och ge klartecken till domarna.

Sekretariat ska efter match fylla i matchresultat, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet. Sekretariat ska även se till så att domarna skriver under protokollet och tar med sig detta från matchen.

 

Rapportering av matchresultat
Samtliga matcher i serierna Damer Div 2, Damer Div 3, Herrar Div 4 och Herrar Div 4 ungdom ska liverapporteras (händelserapportering) i IBIS. Särskilda direktiv för detta gäller. Förening som missköter liverapportering åläggs fastställd administrativ merkostnad.


 

SERIEKRAV RÖD NIVÅ

 

Ålder på spelare som spelar på röd nivå är 12-16 år.

Flickor Röd 1
Födda 2003 eller senare
Generell dispens för två (2) överåriga, födda 2002.

Flickor Röd 2       
Födda 2004 eller senare 
Generell dispens för två (2) överåriga, födda 2003.

Flickor Röd 3
Födda 2005 eller senare    
Generell dispens för två (2) spelare födda 2004.

Flickor Röd 4
Födda 2006/2007                                  

Pojkar Röd 1
Födda 2003 eller senare
Generell dispens för två (2) överåriga, födda 2002.

Pojkar Röd 2
Födda 2004 eller senare 
Generell dispens för två (2) överåriga, födda 2003.

Pojkar Röd 3
Födda 2005 eller senare      
Generell dispens för två (2) spelare födda 2004.

Pojkar Röd 4
Födda 2006 eller senare  
Generell dispens för två (2) spelare födda 2005.

Pojkar Röd 5 och Pojkar Röd 6
Födda 2007 eller senare
Generell dispens för två (2) spelare födda 2006.

 

Förutsättningar
Lag som har blandad åldersstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens, 02-04 och en *”’”.

Målvakten får vara ett år äldre än serien målvakten deltager i, utan att ansöka om dispens.

Gällande dispens för överårig målvakt innebär:

1.      Överårig målvakt får under inga omständigheter bli utespelare under matchen.

2.     Finns det målvakt i aktuell åldersgrupp ska denna spelare alltid ha platsen i mål.

3.     Finns yngre målvakt i föreningen ska denne spelare få chansen att stå i den äldre serien.

Match spelas med 5 utespelare och målvakt.

Planstorlek 20 meter x 40 meter (lägsta nivån på mått 18 meter x 36 meter).

Ordinarie målbur ska användas.

Matchtiden i Röd 1 är 3 x 20 minuter (rullande speltid), med de tre sista minuterna som effektiv speltid.

Matchtiden i övriga Röda matcher är 3 x 15 minuter (rullande speltid), med de tre sista minuterna som effektiv speltid.

Periodvila är alltid 5 minuter.

Tid på plan för uppvärmning är minst 10 minuter.

Samtliga matcher i Hallands Innebandyförbunds seriesystem ska, i största möjligaste mån, startas inom tiderna;

Måndag – Fredag, 18.00 – 20.00

Lördag och Söndag, 09.00 – 18.00

Samtliga spelare som deltager i seriespel ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS.

Senast 24 timmar innan match ska bortalag ha lagt in sin laguppställning i IBIS.

Förening som ställer upp med lag i samma serie har rätt att avstå inbördes möte. Då tilldelas båda lagen 0 poäng och målskillnaden 0-0.

 

Spelare
Spelare som deltager i spel på röd nivå ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha individuell licens. Flickor får fritt deltaga i pojklagsmatcher utan dispens.

Glasögon ska alltid användas av spelare på röd nivå (gäller även överåriga spelare).

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.

Det är tillåtet för lag på röd att spelare som markerats som målvakt, även får delta som utespelare i samma match. Detta gäller inte de målvakter som är överåriga. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats eller blivit utvisad. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet.

 

Ledare
Vid matcher på röd nivå ska samtliga ledare i båset inneha en giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs även ut på match-protokollet.

Ledare som missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.


Spelschema
Det är alltid hemmalaget som är arrangerande lag vid seriematcher.

På www.hallandsibf.se hittar du aktuellt spelschema, håll dig uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsongen.


Innan seriematch på röd nivå
Arrangerande lag (hemmalaget) ska:

·       Tillsätta domare i de matcher som döms av Föreningsdomare.

·       Bemanna sekretariat med minst 2 personer.

·       Skriva ut och ta med matchprotokoll till matchen.

·       Se till att det finns uppvärmningsbollar, varje lag har rätt till 20 bollar.

·       Bygg sargen i rätt storlek och upprätta sekretariatet.

·       Kom i tid så att det gästande laget blir välkomnat.

·       Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkaptenen och målvakt/er är markerad.

 

Liverapportering under seriematch på röd nivå
Arrangerande lag ansvarar för att matcher liverapporteras i serierna Flickor Röd 1 och 2, samt Pojkar Röd 1, 2 och 3. Övriga serier är låsta för händelserapport.

 

Efter seriematch på röd nivå
Arrangerande lag (hemmalaget) ansvarar för att sekretariat under/efter match fyller i händelser på matchprotokollet, matchresultat, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet.

Sekretariatet ska se till att domarna skriver under protokollet.

Vid matcher där domare tillsatts av Hallands Innebandyförbund ska domarna ersättas med kontant betalning, Swish eller enligt de direktiv som gäller för bankbetalning.

 

Protokoll
Domare som tillsätts av Hallands Innebandyförbund ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.

När domare som tillsatts av föreningen dömt matchen, är det föreningens ansvar att matchprotokoll och eventuella rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.

 

Resultatrapport
Hemmalaget ansvarar alltid för att rapportera in resultat i IBIS eller via telefon 08-51 90 91 92, senast 24 timmar efter avslutad match.

 

Omlottning
Flickserierna kommer efter hösten delas upp i fyra serier, där de bäst placerade lagen i serierna 2-4 flyttas upp en nivå. De nya serierna (våren) spelar enkelmöte eller dubbelmöte beroende på antal lag efter omlottning och i Flickor Röd 1 spelas även ett slutspel mellan lag placerade 1-4.

Pojkserierna kommer efter hösten ligga kvar med en viss omflyttning/uppflyttning. De bäst placerade lagen flyttas upp en nivå och de serier som spelar Norra/Södra blir 1 och 2 serier, t.ex. Pojkar Röd 4:1 och Pojkar Röd 4:2. I Pojkar Röd 1 spelas även ett slutspel mellan lag placerade 1-4.

 

 

 


 

SERIEKRAV BLÅ NIVÅ – SAMMANDRAG

 

Ålder på spelare som spelar på blå nivå är 9-12 år.

Sammandrag på blå nivå
Svår, Födda 2007 eller yngre
Medel, Födda 2008 eller yngre
Lätt, Födda 2009 eller yngre


Förutsättningar
Match spelas med 5 utespelare och målvakt.

Planstorlek 15 meter x 30 meter (högsta nivån på mått 18 meter x 36 meter).
Blå nivå svår spelar på fullplan, 20 meter x 40 meter.

Juniormål ska användas (90x120). Målvaktsområde får tejpas upp, med tejp som är godkänd av hallägaren. Blå nivå svår spelar med ordinarie mål.

Matchtiden är 2 x 15 minuter (rullande speltid).

Det är tillåtet för lag på blå nivå att spelare som markerats som målvakt, även får deltaga som utespelare med klubba i samma match. Detta gäller inte de målvakter som är överåriga. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet.

Senast 24 timmar innan match ska bortalag ha lagt in sin laguppställning i IBIS.

Resultat får inte visas i hallen under match eller publiceras på hemsidor/sociala medier.

 

Spelare
Spelare som deltager i spel på blå nivå ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha individuell licens. Flickor får fritt deltaga i pojklagsmatcher utan dispens.

Glasögon ska alltid användas av spelare på blå nivå.

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.

Överårig spelare (född 2006) kan godkännas för spel, men då måste föreningen ansöka om dispens via halland@innebandy.se.

 

Ledare
Vid matcher på blå nivå ska samtliga ledare i båset inneha en giltig ledarlicens.

Ledare som missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.

 

Spelschema
På www.hallandsibf.se hittar du aktuellt spelschema, håll dig uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsongen. Skulle ni inte kunna delta i något Sammandrag erläggs föreningen en administrativ avgift. Uteblivet deltagande måste meddelas via mail, halland@innebandy.se, senast en vecka innan utsatt speldatum.

 

Innan Sammandrag på blå nivå
Arrangerande lag ska:

•        Bjuda in alla lag som ingår i Sammandraget en vecka innan.

•        Tillsätta domare, matcherna döms av Matchledare (2 stycken).

•        Skriva ut och ta med matchprotokoll till samtliga matcher som spelas i Sammandraget.

•        Se till att det finns uppvärmningsbollar, varje lag har rätt till 20 bollar.

•        Bygg sargen i rätt storlek, eventuellt tejpa upp målvaktsområde och upprätta sekretariat.

•        Bemanna sekretariat med minst 2 personer. 

•        Kom i tid så att de gästande lagen blir välkomnade.

 

 

Under Sammandrag på blå nivå
Matcher i Sammandrag på nivå blå nivå spelas 2 x 15 minuter. Tiden stoppas vid mål, utvisning och timeout. Sammandrag får genomföras med västar.

Sammandrag spelas alltid med rullande tid, dvs. inga 3 effektiva minuter i sista perioden.

Sammandrag spelas med något förenklade regler. På blå nivå tillämpas frislag i stället för utvisning i flera situationer. Domarna förklarar för spelarna vad som är rätt och hjälper under matchspelet till att utbilda spelarna. Döms utvisning sitter spelaren av denna utvisning på bänken med sina lagkamrater och ledaren ansvarar för att spelaren inte återgår i spel innan två minuter gått. Laget fortsätter att spela med 5 spelare på planen.

Se till att ha en bra dialog mellan ledare och domare under matchspelet. Stötta varandra och var där för spelarnas bästa.

På blå nivå fyller sekretariatet inte i målgörare utan skriver bara in matchresultatet på protokollet. Glöm inte att domarna ska skriva under protokollet.

 

Efter Sammandrag på blå nivå
Arrangerande lag ansvarar för att:

·       Protokollen skickas in till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg eller halland@innebandy.se

·       Rapporterar till Hallands Innebandyförbund om något lag inte kommit till Sammandraget, eller om deltagande lag på något sätt misskött sig under Sammandraget.

 

 

SERIEKRAV GRÖN NIVÅ – SAMMANDRAG

 

Ålder på spelare som spelar på grön nivå är 6-9 år.

Sammandrag på grön nivå
Svår, Födda 2010
Lätt, Födda 2011


Förenklade regler
Match spelas med 3 utespelare och målvakt eller 3 utespelare utan målvakt (anges på spelschemat). Om något lag leder matcher med 5 mål eller fler får det lag som ligger under spela med en extra utespelare tills matchen är oavgjord igen.

Planstorlek 10 meter x 20 meter (högsta nivån på mått 12 meter x 22 meter).

Juniormål (90x120) ska användas vid spel med målvakt. Vid spel utan målvakt, används den lilla målburen. Målvaktsområde får tejpas upp, med tejp som är godkänd av hallägaren.

Matchtiden är 1 x 15 minuter (rullande speltid), med avbrott för byten som sköts av domaren.

Det är tillåtet för lag på grön nivå att spelare som markerats som målvakt, även får deltaga som utespelare med klubba i samma match. Byte av målvakt får endast ske vid de byten som domaren blåser av för, såvida inte målvakten skadats. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet. Överårig målvakt får ej deltaga som utespelare.

När målvakten har bollen ska samtliga spelare i motståndarlaget backa hem till defensiv planhalva.

För att flytta fokus till spelet, så godkänns enbart de mål som görs när spelare befinner sig på offensiv planhalva.

Resultat får inte visas i hallen under match eller publiceras på hemsidor/sociala medier.

 

Spelare
Spelare som deltager i Sammandrag ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha en individuell licens. Flickor får spela i pojkgrupper utan dispens.

Glasögon ska alltid användas av spelare på grön nivå.

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.

Överårig spelare (född 2009) kan godkännas för spel, men då måste föreningen ansöka om dispens via halland@innebandy.se.

 

Ledare
Vid matcher på grön nivå ska samtliga ledare på deltagarprotokollet inneha giltig ledarlicens.

Ledare som missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.

Hallands Innebandyförbund tar inte in resultat utan behöver bara få in vilka som spelat matcher via deltagarprotokollen. Deltagarprotokoll finns på hemsidan, www.hallandsibf.se.

 

Spelschema
På www.hallandsibf.se hittar du aktuellt spelschema, håll dig uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsongen. Skulle ni inte kunna delta i något Sammandrag erläggs föreningen en administrativ avgift. Detta måste meddelas via mail, halland@innebandy.se, senast en vecka innan utsatt speldatum.

 

Innan Sammandrag på grön nivå
Arrangerande lag ska:

•        Bjuda in alla lag som ingår i Sammandraget en vecka innan.

•        Tillsätta en matchledare.

•        Bemanna sekretariat med minst 2 personer. 

•        Skriva ut, och ta med, deltagarprotokoll till alla lag som spelar i Sammandraget.

•        Bygg sargen i rätt storlek och upprätta sekretariatet.

•        Kom i tid så att de gästande lagen blir välkomnade.

 

Under Sammandrag på grön nivå
Matcher i Sammandrag på nivå grön nivå spelas 1 x 15 minuter. Tiden stoppas vid mål och byten (ungefär varannan minut).

Sammandrag på grön nivå spelas med mycket förenklade regler. På grön nivå tillämpas frislag i stället för utvisning i ALLA situationer. Matchledaren förklarar för spelarna vad som är rätt och hjälper till att utbilda våra spelare.

Se till att ha en bra dialog mellan ledare och matchledare, fråga matchledaren om något är oklart under matchen.

På grön nivå fyller sekretariatet inte i målgörare eller matchresultatet på protokollet.


Efter Sammandrag på grön nivå
Arrangerande lag ansvarar för att:

·       Deltagarprotokollen skickas in till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg eller halland@innebandy.se

·       Rapporterar till Hallands Innebandyförbund om något lag inte kommit till Sammandraget, eller om deltagande lag på något sätt misskött sig under Sammandraget.