Vision 2025
Innebandy för alla, tillsammans!

Verksamhetsidé 2025
Vi jobbar i en positiv anda, tillsammans med våra föreningar, för att utveckla innebandyn i Halland och dess tillväxt.
Vi erbjuder kunskap i verksamhetsfrågor och stöd i att utveckla föreningen på hemmaplan.
Vi driver projekt inom våra fokusområden, bevakar vår omvärld och innebandyns intressen. Vi representerar den halländska innebandyn i officiella sammanhang.

Övergripande fokusområden 2025
Den halländska innebandyns bidrag till det livslånga idrottandet sammanfattas i fyra fokusområden mot 2025.

Innebandyn i framtiden
Nya arbetsformer för ledare och modernt ledarskap, i en modern förening. Förenkla/Service genom tillgänglighet.
Vara innovativa för att attrahera unga.


Medansvar
Att arbeta för ansvar på alla nivåer och få delaktiga att känna ett medansvar. Detta gäller alla verksamma inom förbund och förening, såväl ledare (organisation och aktivitet) och spelare, som domare.


Nätverk
Aktivt jobba med utbildning för att sprida kunskap och skapa kontaktytor. Att arbeta tillsammans med andra förbund, distrikt och föreningar. Rekommenderad förening implementeras mer i verksamheten, hitta en form av utvärdering för rekommenderade föreningar.

Arrangera träffar (ordförande, tävling, domare, ledare, föreningar, styrelser, spelare och föräldrar).


Vårt ansvar
Att bedriva ett inkluderande arbete och vara delaktiga i projekt som kan röra samsyn med andra idrotter, integration eller skola.

 

Verksamhetsplan 2022/2023 och 2023/2024

Hallands Innebandyförbunds verksamhetsplan visar hur vårt arbete  2022/2023 och 2023/2024 skapar en samsyn med Svensk Innebandys mål och strategier. Verksamhetsplanen innehåller därför strategiska områden, fokusområden och mål för 2022/2023 och 2023/2024.

Hallands Innebandyförbunds övergripande mål

Styrelsen för Hallands Innebandyförbund har en grundsyn att distriktets mål ska korrelera väl med Svensk Innebandys mål. Därför görs regelbundna avstämningar kring detta.

Hallands Innebandyförbunds övergripande arbete utgår från att vi vill:

​- Bli fler licensierade spelare ​

- Bli fler utbildade tränare

- Öka antal kvinnor som dömer och bredda toppen inom den halländska domarkåren

- Öka andel kvinnor i ledande positioner i våra föreningar

- Att bygga upp ett hållbart koncept för motionsinnebandy

 

Hallands Innebandyförbunds fokusområden

Ledarutveckling
Erbjuda den nationella utbildningsstegen på lokal nivå. 

Erbjuda ledare temakvällar och att träffas i nätverk och dela kunskap med varandra. Syftet är att skapa intresse och förutsättningar för ledare att ta steget vidare i sin ledarkarriär. 

Skapa en tillgänglighet genom att mixa fysiska och digitala utbildningar. 

 

Nätverksträffar
Skapa förutsättningar för föreningar och dess aktiva att mötas och utbyta erfarenheter. 

Stärka projektet Rekommenderad Förening genom uppföljning med hjälp av genomlysningar och fortsatt arbete i projektets nästa steg.

 

Domare
Fortsätta att bygga upp en hållbar verksamhet kring domarkåren och dess utveckling där förutsättningar för medansvar finns. 

Skapa en samsyn mellan domarverksamhet och tävlingsverksamhet där
vi jobbar
tillsammans. 

Stötta de domare som ska börja döma på högre genom mentorskap och observationer. 

Skapa nätverk, gärna digitalt, för att utveckla våra befintliga domare, samt för att rekrytera fler kvinnor till att bli domare.

Skapa förutsättningar för ett bättre nätverk av domarcoacher.

 

Vårt ansvar
Att stötta föreningarna i nyrekrytering genom skolsamverkan, dels genom besök och aktiviteter i skolor, samt att sprida materialet ”Innebandy i skolan”. 

Vårt ansvar är att skapa förutsättningar för att få fler i rörelse. Därför erbjuds olika aktiviteter som prova på, 60+ och motionsinnebandy. 

Vårt ansvar är att vara drivande i inkluderingsarbetet av parainnebandyn i Halland, genom samverkan med distriktets föreningar i uppstart av projekt som ”Alla kan” och utbildning av paradomare och paraledare.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS