Årsmöte

Mötet hålls på Teknikparken, Gävle, Nobelsalen, måndagen den 4 juni kl. 18:30.

Mötet börjas med fika från 18:10.

Anmälda föreningar:

Tidplan inför Distriktsmötet 2018:

(Senast 30 april 2018)

- Förslag till ärenden att behandla vid Distriktsmötet skall vara distriktsstyrelsen tillhanda (genom gastrikland@innebandy.se).

- Valberedningen skall senast 30 april tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår vid distriktsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.

(Senast 7 maj 2018)

- Valberedningen meddelar skriftligen röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

(Senast 14 Maj 2018)

- Kallelse samt föredragningslista utskickas inkl. eventuella förslag till stadgeändringar.

- Förslag från föreningar på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 9 - 12 punkterna skickas till valberedningen på följande mailadresser:
kansliet@ggik.se
Sanna.stenberg86@gmail.com
mikael.funseth@ggik.se

(Senast 21 Maj 2018)

- Röstlängden upprättas och röstberättigade föreningar är de som senast den 31 maj fullgjorts sina stadgeenliga förpliktelser till SIBF och GIBF.

- Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på GIBF:s kansli (utskickas därefter innan Distriktsmötet).

- Valberedningen delger skriftligen röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande val enligt 2 kap. 5 § 9 - 12 punkterna, samt meddelar namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.