Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Årsmöte 20200630

Gästriklands Innebandyförbund bjuder in till årsstämma för verksamhetsåret 2019-2020.

Som tidigare kallat har årsmötet varit planerat att genomföras den 30:e juni enligt denna kommunikation utlyst den 2020-04-17.

Årsmötet kommer att genomföras i den 25 augusti men i samtliga handlingar kommer 30 juni vara arbetsdatumet. Det betyder konkret att samtlig handlingsföljd sker till 30:e juni, men mötet genomförs i augusti på grund av det rådande Covid-läget*.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finnas tillgängliga för föreningarna senast tre veckor (3) före distriktsmötet på förbundets hemsida.

ANMÄLAN: Fullmakt ska vara Gästriklands Innebandyförbundet tillhanda senast 25 juni 2020. Anmälan sker till gastrikland@innebandy.se​

Rösträtt på årsmötet har även föreningar i Älvkarleby kommun. För att förening skall ha rösträtt så skall man ha deltagande lag i seriespel i Gästriklands Innebandyförbund föregående säsong. Föreningen måste ha fullgjort sitt ekonomiska åtagande för att ha rösträtt på mötet.

Covid-läget*
Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

I och med vikten av kommande organisationsfråga anser distriktsstyrelsen att det är ett stort värde i att träffas och genomföra årets årsmöte fysiskt i den mån det är möjligt. Vi kan därför motivera för föreningar varför vi finner ett värde i att träffas. Ni kan läsa mer på RF:s FAQ om detta där de konstaterar att Folkhälsomyndighetens rekommendationer är överordnat en förenings stadgar samt att RF anser att årsmöten ska framflyttas.

Länk till RFS FAQ finns här-

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd är att föreningars årsmöten så långt det är möjligt skjuts upp eller genomförs digitalt. Utifrån detta föreslår RF att föreningsstyrelsen i första hand beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

Länk till FHMs rekommendationer.

Är det inte möjligt att även vid det läget genomföra årsmötet fysiskt kommer det att ske på samma dag men i digital form.

Ombud
Enligt 3 § Sammansättning och beslutförhet
Distriktsmöte består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av distriktsstyrelsen. Distriktsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

Ärenden att behandla
Ett (1) ärende har formulerats att DS-styrelsen.

På uppmaning av RF och mötesordförande vid årsmötet 2019 påtalades en redundans i föredragningslistan. Enligt 2 Kap Distriktsmötet, 1 § Tidpunkt och kallelse skall förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för distriktet eller dess föreningar utsändas tillsammans med kallelsen.

Redundansen bygger på att man vid två tillfällen i föredragningslistan godkänner först ekonomisk plan och sedan budget. Enligt RFs råd bör denna dubbelformulering formuleras enligt bifogat underlag vilket Distriktsstyrelsen uppmanar årsmötet att besluta för.

Övrig rapportering
En kommuniké om inforamtions frågan Gävleborgs IBF är formulerad av Gästriklands och Hälsinglands IBFs distriktsstyrelser, kommunikén innehåller inga beslutsunderlag men en presentation av läget kommer att genomföras i anslutning till årsmötet.

Länk till kommunikén finns här.

Senast Senast den 19/5, (6) veckor före distriktsmötet har föreningar möjlighet att skicka ärenden och motioner för årsmötet att behandla. Dessa skickas till gastrikland@innebandy.se.

Gästriklands IBF stadgar finns att tillgå här.

Valberedningen
Senast den fyra (4) veckor innan distriktsmötet kommer valberedningen via Gästriklands Innebandyförbund meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval. Detta görs via hemsidan.

Senast en (1) vecka före distriktsmötet kommer valberedningen via Gästriklands Innebandyförbund skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap.5 § 9 - 11 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som har föreslagits till valberedningen. Detta görs via hemsidan.

Förslag till valberedningen skickas till gastrikland@innebandy.se senast två (2) veckor före årsmötet.