SIU-modellen

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, SIU, gör det möjligt för alla att utvecklas och lyckas. På sin nivå, utifrån sina förutsättningar. För att nå dit krävs att alla vi som leder innebandyn, oavsett roll, måste anamma SIU och låta det styra vår idrottsliga verksamhet. SIU är vår filosofi.

Läs mer ingående om SIU (pdf).

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU):

  • är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar.
  • säkerställer utvecklingen av allsidiga motoriska färdigheter hos barn och ungdomar, vilket ligger till grund för att uppnå maximal prestationsförmåga och en god hälsa.
  • säkerställer att program för träning, tävling och återhämtning skapas och finns tillgängligt under hela idrottsutövarens karriär.
  • integrerar elit-, tävling-, bredd-, barn- och motionsidrott.
  • bygger på Svensk Idrotts riktlinjer och värderingar.
  • förespråkar en hälsosam livsstil med ett livslångt idrottande.

SIU är helt baserat på idrottsvetenskaplig litteratur, men är skrivet för alla tränare och föreningar inom Svensk Innebandy. Modellen bygger på olika stadier i människans utveckling och stödjer sig på teorier från den kanadensiska LTAD-modellen.

LTAD står för Long-Term Athlete Development och är en modell som förespråkar både elitidrott och en hälsosam livsstil med ett livslångt idrottande. (Canadian Sport Centres 2010).

När unga människor växer, utvecklas och mognar, sker fysiologiska, kognitiva och emotionella förändringar som inte är så uppenbara och lätta att observera. Alla är lika viktiga för tränare att förstå och ta hänsyn till.

Att stötta den långsiktiga utvecklingen för idrottsutövare på ett effektivt sätt är en tränares stora utmaning, vilket kräver alla tillgängliga verktyg.

SIU är ett verktyg som på ett positivt sätt påverkar kvalitén i träning och tävling, genom att ta hänsyn till faktorer som utvecklingsålder och extra gynnsamma perioder kring trä-
ningsbarheten. Den bygger atletisk förmåga genom att fokusera på grundmotoriska färdigheter i början, för att sedan introducera idrottsspecifika färdigheter i rätt utvecklings-ålder.

SIU-modellen främjar individers livslånga intresse för idrottsutövande. Barn och ungdomar som får sin idrottsutbildning inom Svensk Innebandy kommer att känna sig trygga och bli uppmuntrade att fortsätta utvecklas genom tävlings- och motionsidrott. Vidare upptäcker individerna också en väg mot maximal prestationsförmåga och internationell elit.

 

Integreringen mellan nivåerna i modellen åskådliggörs i figur 1.

Modellen bygger på tio nyckelfaktorer och består av sex nivåer. En idrottsutövare avancerar mellan nivåerna i samband med mognad och tillväxt, samtidigt som vägen till motion och livslångt idrottande uppmuntras.

Under de första tre nivåerna handlar det om att utveckla "idrottaren". Det innebär en tydlig fokus på grundläggande motoriska färdigheter på grön nivå, grundläggande idrottsspecifika färdigheter på blå nivå, samt att skapa och befästa fysisk och mental kapacitet på röd nivå.

En idrottare som genomgår de tre första nivåerna i modellen, ska ges möjlighet att skapa och utveckla kvaliteér som också krävs för att bli duktig och framgångsrik i en annan idrott.

Det är också viktigt att poängtera att det går bra att börja spela innebandy både på grön, blå och röd nivå. De tre första nivåerna ska alltid vara öppna för nybörjare inom idrotten.

Om idrottaren sedan väljer att fortsätta sträva mot en idrottskarriär inom innebandyn, så handlar det om att utveckla "spelaren" på svart och guldnivå. Det görs genom att optimera de idrottsspecifika färdigheterna och maximera prestationsförmågan.

När som helst kan idrottaren välja att gå över till brun nivå, d.v.s. bredd- eller motionsnivån. Då anpassas verksamheten utifrån hälsofrämjande målsättningar snarare än idrottsliga.


10 nyckelfaktorer:

1. 10-årsregeln
Om idrottare börjar specialisera sig tidigt i idrotten kan det medverka till att en del blir utbrända, väljer bort idrotten eller blir skadade. Allsidig träning i tidiga år leder till betydligt färre skador och bättre resultat.
 
2. Fysisk grund
Alla idrottare måste lära sig grundläggande motoriska färdigheter vid rätt tillfälle i utvecklingen. Om barn inte lär sig dessa färdigheter vid rätt tillfälle i sin utveckling, är det inte säkert att de når sin fulla potential i framtiden.

3. Utvecklingsålder
Barns tillväxthastighet har stor betydelse för träningen eftersom barn som mognar tidigt har en stor fördel jämfört med de som mognar sent. Det är därför viktigt att individualisera träningen efter idrottsutövarens behov. Många idrottsutövare som mognar sent, slutar idag med att idrotta innan de fått en chans att lyckas.

4. Träningsbarhet
Människans kropp är gjord för fysisk aktivitet och är alltid träningsbar, vilket är mycket viktigt att komma ihåg. Det finns dock extra gynnsamma perioder i utvecklingen då träningsbarheten är som bäst. Denna period är olika beroende på vad det är man ska träna.

5. Fysisk, kognitivt och emotionell utveckling
Spelarutveckling handlar inte bara om fysik. Alla områden hos en idrottare måste ses över. Det gäller att se hela människan. Detta är grunden för att kunna utveckla en spelare.

6. Periodisering
De resultat man uppnår inom idrotten avspeglar i de flesta fall kvalitén på förberedelserna.
För att få ut maximalt av en idrottares potential, krävs rätt planering. Alla behöver lära sig att  planera sin tid. Planeringen behövs både gällande träning och återhämtning.

7. Tävlingsplanering
För att ge idrottare möjlighet att utvecklas inom alla områden, behövs det tid för träning.
I vår modell vill vi utbilda våra ledare i vikten av rätt träning i förhållande till rätt mängd tävling. Tävling ska vara en morot inte en piska i den dagliga träningen.

8. Medveten utveckling
Vänta med specialisering av idrott till rätt tillfälle.
Det har visat sig att tidig specialisering, med ensidig och resultatfokuserad träning minskar den inre motivationen, vilket i sin tur leder till att fler barn och ungdomar slutar med idrott helt och hållet.

9. Integrering av Svenssonmodellen
En av de stora frågorna man som ledare ställer sig är ”När ska man träna på vad”?
För att kunna svara på detta utgår SIU ifrån Svenssonmodellen.

10. Kontinuelig utveckling
SIU-modellen är en levande och växande process som måste utvecklas konstant så att den inte ska bli ytterligare ett dokument i bokhylla.