Övergångspolicy - Innebandy.se

Övergångspolicy

Bakgrund

Vid en ordförandeträff våren 2008 enades Västerbottens Innebandyförbund tillsammans med de då närvarande föreningarna om en värvningspolicy. Föreningarna ansåg att unga spelare värvades i allt för tidig ålder och oftast då av elitlagen. Den policy man då kom överens om var att ingen ungdomsspelare skulle kontaktas i värvningssyfte innan man slutat grundskolan. Man bestämde också att moderföreningen alltid ska kontaktas då övergångar/värvningar sker, allt för att undvika missförstånd och oklarheter mellan föreningarna.

Värvningspolicyn har fungerat ganska bra, åtminstone under den första tiden. I takt med att ledare och ordföranden bytts ut och nya föreningar tillkommit, verkar den tyvärr ha hamnat lite i skymundan. Framförallt har vi sett att övergångar och värvningar gjorts på allt yngre spelare. Orsaken verkar vara att spelare och föräldrar söker sig till bra och framgångrika lag för att man tror på en bättre utveckling i en "bra miljö". Ibland görs värvningar av ledare som gärna vill förstärka laget med ”duktiga” spelare från andra föreningar. Oavsett vad orsaken är till övergången eller värvningen, så medför det oftast stora problem för laget/föreningen som drabbas. Det har i vissa fall inneburit att lag har fått lägga ner då deras ”bästa spelare” gått till något av de bättre lagen i åldersklassen. Förutom det tråkiga med att spelare kanske slutar allt för tidigt, så gör spelarkoncentrationen till färre lag, att konkurrensen minskar i åldersklassen och att man därigenom får sämre förutsättningar till utveckling av spelare.

Syfte

Syftet med övergångspolicyn är att undvika värvningar och övergångar bland unga spelare innan de gått ut grundskolan. Att spelare ska byta förening i allt för unga år är sällan av godo. De flesta spelare mår bäst av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö, i sitt närområde tillsammans med sina kamrater, fram till dess att man börjar gymnasiet. Att några satsande föreningar tar de bästa spelarna i en årgång medför många gånger att lag tvingas lägga ner p g a spelarbrist och att konkurrensen minskar då det blir färre lag. Om vi låter våra ungdomar utvecklas i lugn och ro i en positiv och trygg miljö, kommer de, förutom att vara aktiva innebandyspelare under längre tid, också att vara mer mogna för en satsning på innebandy då de når junioråldern.

För att åter aktualisera värvningspolicyn vill Västerbottens Innebandyförbund att föreningarna i distriktet skriver under på att man ställer sig bakom policyn, och att man kontinuerligt arbetar för att sprida budskapet till varje ledare i föreningen.  Vi väljer också att hädanefter benämna den för övergångspolicy, eftersom det handlar om när det är acceptabelt för ungdomsspelare att byta förening. Det här vill vi att föreningarna ställer sig bakom:

Övergångspolicy – Västerbottens Innebandyförbund

● Att föreningen inte aktivt kommer att värva spelare innan de slutat grundskolan.
● Att föreningen kommer att verka för att ungdomsspelare från andra föreningar inte tas emot utan att en dialog med moderföreningen skett. Syftet är att undvika övergångar av andra orsaker än då:

▪ Spelaren flyttar
                             ▪ Spelaren inte har något lag att spela i
                             ▪ Eller då synnerliga skäl föreligger

● Att föreningen vid övergångar kontaktar styrelseordförande i spelarens moderförening.

● Att föreningen kommer att arbeta för att sprida övergångspolicyn till samtliga ledare i föreningen.