Integration - Startpaketen

Startpaketens innehåll (läs mer om alla nedan) och utformning vilar på dels den beslutade projektplanen för integrationsarbetet, dels Svensk Innebandys verksamhetsmål för 2016–2017 och FN:s konvention om barnets rättigheter. Svensk Innebandys kärnvärden utgör värdegrunden i arbetet.

Den här texten innehåller en bakgrundsinformation hämtad från styrande dokument samt en detaljerad beskrivning av de tre startpaketen. Dokumenten är var för sig självständiga och kan användas så. 

Först måste det slås fast att integration per definition betyder att barn och ungdomar ska mötas och delta/vara aktiva i gemensamma aktiviteter vid samma tillfälle. Det är således bara inledningsvis och under kortare tid som enskild verksamhet planeras för de asylsökande och ensamkommande barnen. Annars sker ingen integration.

SIBF:s kärnvärden

 • Inkluderande; innebandyn är till för alla, vilket också ska prägla vårt sätt att möta andra oavsett plats och nivå
 • Enkelt; innebandy ska kunna förstås lika lätt innanför sargen som utanför, steget att börja spela eller engagera sig som ledare ska vara smidigt.
 • Roligt; det enkla är nyckeln till det roliga, att vara en del av en grupp ska ge energi och möjlighet att utvecklas oavsett nivå.

Ur verksamhetsplanen 2016/2017

Övergripande mål, punkt 1
”Innebandy ska vara en sport som alla ska kunna välja att delta i.”

 • Flera ska spela högre upp i åldrarna
 • Mångfalden ska öka
 • Andelen kvinnor ska öka
 • Andelen ledare och funktionärer ska öka

 

Viljeinriktning
Svensk Innebandys organisation ska formas så att den på ett optimalt sätt möter de ambitioner och behov som beskrivs i de övergripande målen. Förbund och distrikt ska vara öppna för förändring och utveckling av den egna verksamheten i egen regi eller tillsammans med andra aktörer.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)

I verksamhetsplanen står att Svensk Innebandys arbete med och för barn och ungdom på alla nivåer ska genomsyras av budskapet i barnkonventionen. Särskilt artiklarna 12 och 31 ska beaktas.

Enligt artikel 12 ska barn som är i stånd att bilda egna åsikter ha rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Enligt artikel 31 har barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Ur projektplanen på vilken Idrottsstiftelsen beviljat bidrag

 • Att nyanlända, asylsökande, och/eller ensamkommande barn och ungdomar, upp till 25 år, erbjuds möjlighet att delta i idrotts-/fritidsverksamhet.
 • Att idrottsrörelsen i Sverige fungerar som en bred folkrörelse, med kunskap om samhället och med möjlighet att erbjuda rekreation och vila.
 • Att motverka främlingsfientlighet genom att skapa kunskap och förståelse för nyanländas situation och bakgrund.

 

Startpaketens bakgrund

För att underlätta för föreningarna att starta verksamhet inom området integration har tre olika så kallade startpaket utformats. I paketen beskrivs bland annat översiktligt målgruppen, metod, verksamhet och möjliga samarbetspartners.

Det är viktigt att understryka att paketen ska tjäna som stöd, hjälp och/eller inspiration. Förutsättningarna är olika för föreningarna exempelvis tillgång till ledare, hallar, ekonomi. Det finns därför stora möjligheter för nödvändiga lokala anpassningar.

De tre startpaketen är åldersindelade och anpassade till de ensamkommande barnens och ungas ålder.

Majoriteten av mottagna utländska medborgare ligger i åldersspannet:

 •   7 – 12 år                 Startpaket 1 (Läs mer)
 • 13 – 16 år                 Startpaket 2 (Läs mer)
 • 17 – 24 år                 Startpaket 3 (Läs mer)

Innebandyn arbetar huvudsakligen med följande åldersgrupper och mål:

 •   6 –  9 år                  rörelseglädje
 •   9 – 12 år                 lära sig att träna
 • 12 – 16 år                 träna för att träna
 • 16 – 21 år                 träna för att tävla
 • 21 – 24 år                 motions/breddinnebandy

 

Som tidigare sagt kan det vara svårt att fullt ut följa de redan etablerade åldersindelningarna som presenteras ovan. Men den föreslagna åldersindelningen skulle utan större problem kunna inlemmas i det ordinarie ålderssystemet. Det bästa resultatet kommer att uppnås om varje grupp kan hanteras av en ordinarie innebandyledare och en mentor/lagförälder som rekryterats från målgruppen. Dessa två i förening kan effektivisera integrationsarbetet inom föreningen.

Föräldrapaket
Även föräldrar till barnen kan aktiveras och få möjlighet att prova på innebandy i samband med barnens aktiviteter. Prova på-aktiviteterna kan i samråd med befintliga deltagare utökas till mer planerad verksamhet. Medverkan ökar deltagarnas självkänsla och förståelse för samhället samt ökar kvaliteten i verksamheten.

Samarbetsplattformar med andra aktörer kommer att byggas på nationell nivå för att underlätta arbetet.

Förslagsvis byggs likande plattformar på lokalnivå. Samverkan är nyckeln i arbetet. Helhetsperspektiv i integrationsarbetet är ett helhetsperspektiv på individen. Varje aktör ska göra det den är bra på, men i samverkan med varandra. De ideella organisationerna kan bidra med meningsfulla fritidsaktiviteter och sociala sammanhang. De samverkande myndigheterna ska i enligt med respektive myndighets lag ta sitt ansvar.

Ekonomi
Medel till integrationsverksamhet kan finnas dels hos berörd kommunen, dels hos berört DF. Förenklade ansökningsförfaranden och korta beslutstider. Ta kontakt med dem. Visst ekonomiskt stöd, framför allt till förberedelse- och startkostnader kan sökas från förbundet. 

Prova på-verksamhet är ett utomordentligt bra sätt att närma sig innebandy och för föreningarna att nå nyanlända. Men det är angeläget att det i planeringen finns med hur man sedan länkar vidare till ordinarie verksamhet. Att stanna i prova på-verksamhet leder inte till integration.

För att öka möjligheten för unga vuxna, föräldrar eller andra invandrade vuxna att så snart som möjligt få en inblick i SIU-modellen utvecklad inom Svensk Innebandy eller annan funktionärsutbildning föreslås att befintligt material på svenska översätts till de 3-4 vanligaste språken. Materialet kommer sedan att ligga på nätet fullt möjligt att ladda ner.

Var uppfinningsrik och kreativ och tänk kvalitet hela tiden.

Läs om olika utbildningar kopplat till integration här.


Kontaktperson: Gry Andersson