2007-05-18 08:38

Information från valberedningen

Det är av största vikt för innebandyn i Södermanland att föreningarna bidrar till att forma en kompetent och handlingskraftig styrelse för Södermanlands Innebandyförbund.

Vi vill nu att ni nominerar personer ute i verksamheten som är lämpade för uppdrag inom Södermanlands Innebandyförbund.

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 22 maj. Förslag på kandidater skickas  på mejl till Valberedningen.

Valberedningens förslag på ny styrelse för Södermanlands Innebandyförbund säsongen 2007/08 utsändes till er två (2) veckor innan årsmötet den 12 juni. Har ni funderingar eller frågor, vänligen kontakta oss i valberedningen.

Nedan följer en sammanställning av ledamöterna i Södermanlands Innebandyförbunds styrelse, deras uppdrag och mandattid, samt vilka som accepterar/avböjer omval.

Ordförande  
Stefan Johansson  Mandattiden utgår  Accepterar omval
Vice ordförande 
Ingela Bredenberg  Vald på två år vid årsmötet 2006 – Kvarstår
Kassör    
Rolf Karlström  Mandattiden utgår  Accepterar omval
Ledamot   
Kjell Larsson  Vald på två år vid årsmötet 2006 – Kvarstår
Ledamot   
Lars Lundström  Mandattiden utgår  Accepterar omval
Suppleant
Anna Fällen  Mandattiden utgår  Accepterar omval
Suppleant   
Patrik Gillner  Mandattiden utgår  Accepterar EJ omval


Södermanlands Innebandyförbunds valberedning 2006-07
Kjell Byrsten kjell.byrsten@scania.com
Petri Liefvergren petri@soibf.nu
Ove Karlson ove.karlsson@scania.com

Södermanlands Innebandyförbund skall utveckla och administrera innebandyverksamhet i regionen. Idag omfattar verksamheten 5 400 licensierade spelare fördelade på ca 35 föreningar.
På Distriktskansliet, som är beläget Nykvarn arbetar 2 tjänstemän.

Södermanlands Innebandyförbund har årligen två beslutande organ, Årsmötet i juni och Ordförandekonferensen i mars, där medlemsföreningarna har rösträtt. Däremellan ansvarar den av föreningarna valda Distriktsstyrelsen för verksamheten.
 
Distriktsstyrelsen inom Södermanlands Innebandyförbund, som består av ordförande samt sex ledamöter, ansvarar för övergripande och strategiska frågor beträffande innebandyns utveckling i Södermanland. Distriktsstyrelsen sammanträder vid ca åtta tillfällen per verksamhetsår.
 
Löpande frågor som regleras av Stadgar, Tävlingsbestämmelser samt Verksamhetsplan och Budget har Distriktsstyrelsen tillsammans med Distriktskansliet.
 
Som stöd till kansliet har Distriktsstyrelsen även delegerat beslutsrätten i Tävlings-, Domar- och Disciplinfrågor till särskilt konstituerade kommittéer, där berörd tjänsteman är föredragande.
 
Även inom övriga verksamhetsområden (utbildning, distriktslag etc.) föreligger mer eller mindre ideellt arbetande personer som kompletterar Distriktskansliet.

 


Kontaktperson:
Författare: Jonas Olsson