Välkomna på SöIBF:s årsmöte - Innebandy.se
2011-06-07 16:55

Välkomna på SöIBF:s årsmöte

SöIBF:s årsmöte hålls torsdag 9 juni i Duveholmshallen i Katrineholm. Alla föreningar hälsas hjärtligt välkomna.

V g ta med fullmakt till mötet.

Dokument:
Dagordning (Word)
Beslutsunderlag (Word)
Fullmakt (Word)

Dagordning SöIBF:s årsmöte 2011

Plats: Duveholmshallen lokal NO Katrineholm
Datum: Torsdagen 9 juni kl 18:30

§  1.  Årsmötets öppnande

§  2.  Upprop av ombud, fastställande av röstlängd. 

§  3.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

§  4.  Fastställande av dagordning.

§  5.  Val av ordförande för mötet.

§  6.  Val av sekreterare för mötet.

§  7.  Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

§  8.  Val av erforderligt antal rösträknare

§  9.  A) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 10/11
        B) Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 10/11

§ 10.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§ 11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 12.  Val av ordförande i styrelsen, för tiden t o m nästkommande årsmöte.

§ 13.  A) Val av två ledamöter på 2 år.
B) Val av två suppleanter på 1 år.

§ 14.  Val av revisorer och revisorsuppleant för en tid av ett år.

§ 15.  Val av ombud och suppleant till SIBF´s årsmöte.

§ 16.  Val av ombud och suppleant till DF´s årsmöte.

§ 17.  Val av valberedning för en tid av ett år (Ordf + 2 ledamöter).

§ 18.  A) Beslut om Styrelsens Arvoden 2011/12
         B) Arbetsplan och budget för 2011/12

§ 19.  Behandling av inkomna motioner.
         Beslutsunderlag

§ 20.  Årsmötets avslutande.


 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson