2009-06-12 00:03

Dagordning årsmöte

 

DAGORDNING TILL  SÖIBF:s Årsmöte 2009

Tid: Lördagen den 13/6 kl.14.00.
Plats: Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.

§  1.  Årsmötets öppnande

§  2.  Upprop av ombud, fastställande av röstlängd. 

§  3.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

§  4.  Fastställande av dagordning.

§  5.  Val av ordförande för mötet.

§  6.  Val av sekreterare för mötet.

§  7.  Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

§  8.  Val av erforderligt antal rösträknare

§  9.  A) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 08/09
B) Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 08/09

§ 10.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§ 11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 12.  Val av ordförande i styrelsen, för tiden t o m nästkommande årsmöte.

§ 13.  A) Val av två ledamöter på 2 år.
 B) Val av en ledamot på 1 år.
C) Val av två suppleanter på 1 år.

§ 14.  Val av revisorer och revisorsuppleant för en tid av ett år.

§ 15.  Val av ombud och suppleant till SIBF´s årsmöte.

§ 16.  Val av ombud och suppleant till DF´s årsmöte.

§ 17.  Val av valberedning för en tid av ett år (Ordf + 2 ledamöter).

§ 18.  A) Beslut om Styrelsens Arvoden 2009/2010
B) Arbetsplan och budget för 2009/2010

§ 19.  Behandling av inkomna motioner.
 Inga motioner har inkommit.

§ 20.  Årsmötets avslutande.

 


 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson