SöIBF:s årsmöte genomfört - Innebandy.se
2008-06-12 23:25

SöIBF:s årsmöte genomfört

På tisdagen genomfördes SöIBF:s årsmöte på Rosvalla i Nyköping. Till ny ordförande för ett år valdes Ingela Bredenberg från Södertälje.

 

PROTOKOLL SöIBF:s Årsmöte 2008

Plats:            Nyköping Bissarnas lokal (rosvalla)
Datum:         Tisdagen 10 Juni  kl 18,30

§  1.               Årsmötets öppnande

Ordföranden Stefan Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§  2.               Upprop av ombud, fastställande av röstlängd. 

Röstlängden fastslogs till 7 röster, 3 närvarande föreningar:
3 röster: Onyx IBK, Nykvarns IF
1 röst: Listonhill IBK.

§  3.               Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

Årsmötet fastslog att mötet var behörigt utlyst. 

§  4.               Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes. 

§  5.               Val av ordförande för mötet.

Till Ordförande för mötet valdes Rolf Karlström.

§  6.               Val av sekreterare för mötet.

Till sekreterare för mötet valdes Aarre Hietanen.

§  7.               Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

Till justeringsmän att jämte Ordföranden justera protokollet valdes Kjell Byrsten och Guy Fromholz

§  8.               Val av erforderligt antal rösträknare.

Till rösträknare valdes Ingela Bredenberg. 

§  9.              

A) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 07/08

B) Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 07/08

A) Rolf Karlström redogjorde för SÖIBF:s verksamhetsberättelse 2007-2008 som godkändes.

B) Årsmötet godkände styrelsens förvaltningsberättelse 2007-2008.       

§ 10.              Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Kjell Byrsten läste upp revisionsberättelsen som godkändes.

§ 11.              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.

§ 12.              Val av ordförande i styrelsen, för tiden t o m nästkommande årsmöte.

Till SöIBF:s ordförande för en tid av ett år valdes Ingela Bredenberg Södertälje.

§ 13.             

A) Val av två ledamöter på 2 år.

Till ledamöter för en tid av 2 år valdes Kjell Larsson Södertälje och Stefan Johansson Oxelösund.

B) Val av två suppleanter på 1 år.

Till suppleanter för en tid av ett år valdes Guy Fromholz Nykvarn.

Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att jobba på ytterligare en suppleant. 

§ 14.              Val av revisorer och revisorsuppleant för en tid av ett år.

Till SöIBF:s revisor för en tid av ett år valdes Kjell Byrsten (omval)

(Södermanlands idrottsförbund har utsett Bertil Källevåg till att granska SöIBF:s räkenskaper för säs 08/09)

Till revisorssuppleant valdes Jonas Westerberg.

§ 15.              Val av ombud och suppleant till SIBF:s årsmöte.

SöIBF:s styrelse utser representant.

§ 16.              Val av ombud och suppleant till DF´s årsmöte.

SöIBF:s styrelse utser representant.

§ 17.              Val av valberedning för en tid av ett år (Ordf + 2 ledamöter).

Till valberedning för en tid av ett år valdes:
Ordförande: Kjell Byrsten
Ledamöter: Årsmötet beslutade att styrelsen samt de avgående Ove Karlsson och Arne Lundström hjälps åt att finna suppleanter till valberedningen. 

§ 18.              A) Beslut om Styrelsens arvoden 2008/2009

Årsmötet beslutade fastställa styrelsens arvoden enligt nedan:
Ordförande: 10 000 sek
Kassör:        15 000 sek
Övriga medlemmar i styrelsen: Totalt: 20 000 sek.

Årsmötet beslutade att Valberedningen får i uppdrag att till kommande årsmöte se över styrelsens arvoden.

B) Arbetsplan och budget för 2008/2009

Rolf Karlström redogjorde för SÖIBF:s verksamhetsplan/budget 2008-2009 som godkändes.

§ 19.              Behandling av inkomna motioner.

Inga inkomna motioner.

§ 20.              Årsmötets avslutande.

Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 


Författare: Jonas Olsson