2008-05-29 13:30

Kallelse till SöIBF:s årsmöte

SöIBF:s årsmöte kommer att äga rum i Nyköpings BIS´ klubblokal vid Rosvalla Event center tisdag 10 juni kl 18.30.

Dagordning

Plats:            Nyköping BIS klubblokal (Rosvalla Event Center)
Datum:         Tisdag 10 Juni kl 18.30

 §  1.     Årsmötets öppnande

 §  2.     Upprop av ombud, fastställande av röstlängd. 

 §  3.     Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

 §  4.     Fastställande av dagordning.

 §  5.     Val av ordförande för mötet.

 §  6.     Val av sekreterare för mötet.

 §  7.     Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera
             årsmötets protokoll.

 §  8.     Val av erforderligt antal rösträknare

 §  9.     A) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för 
             verksamhetsåret 07/08
             
B) Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse (balans och 
             resultaträkning) för 07/08

§ 10.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
             senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§ 11.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
             avser

§ 12.     Val av ordförande i styrelsen, för tiden t o m nästkommande
             årsmöte.

§ 13.     A) Val av två ledamöter på 2 år.
          B) Val av två suppleanter på 1 år.

§ 14.     Val av revisorer och revisorsuppleant för en tid av ett år.

§ 15.     Val av ombud och suppleant till SIBF:s årsmöte.

§ 16.     Val av ombud och suppleant till DF´s årsmöte.

§ 17.     Val av valberedning för en tid av ett år (Ordf + 2 ledamöter).

§ 18.     A) Beslut om Styrelsens arvoden 2008/2009
              B) Arbetsplan och budget för 2008/2009

§ 19.     Behandling av inkomna motioner.

§ 20.     Årsmötets avslutande.


Välkomna!

Motioner ska vara SöIBF tillhanda senast 1 juni.
 
 

 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson