2018-01-29 21:50

Extra Årsmöten 21-22 mars

Kallelse till extra årsmöte, Göteborg Innebandyförbund (GIBF) och Bohuslän-Dal Innebandyförbund

Utifrån den process som pågått i ett antal år med ett samarbete mellan GIBF och BDIBF och då det till säsongen 17/18 blev mer definitivt, då vi genomförde gemensamt kansli, gemensamma kommittéer, (tävling och domare). Nu anser båda styrelserna att vi nått det datum då vi vill konfirmera samarbetet mer formellt, vilket betyder ett sammangående. Det skulle underlätta arbetet inom många områden så som gemensam ekonomi (en bokföring, ett bokslut, en budget), en styrelse idag har vi två styrelser som nästan kopierar varandras möten (färre möten). Vi har redan idag ett gemensamt TK och ett gemensamt DK. Trots detta så skall alla rapporter i systemet göras dubbelt en för GIBF och en för BDIBF.

Vilka nackdelar finns med ett sammangående? Den lokala förankringen kan bli försämrad. Serieindelningen kan skapa långa resor på alla nivåer. TK kommer på den kommande ordförandeträffen/efter det extra årsmötet presentera ett förslag på hur man skulle kunna lösa detta med en indelning av våra föreningar i Zoner där man på de yngre åldrarna möter lag ifrån den egna zonen som då är geografisk indelad. På domarsidan saknar vi ny rekrytering av domare och detta är också något vi måste jobba med så att vi inte belastar föreningarnas ekonomi med att domarna har långa resor till sina matcher även här kommer vi titta på lösningar inom de zoner vi avser att bygga upp.

Med denna text som bakgrund kallar nu GIBF och BDIBF till ett EXTRA Årsmöte enligt följande:

Bohusländals Innebandyförbund
Onsdag 21 mars kl. 18.30 i Uddevalla (återkommer med exakt plats)

Dagordning (1 punkt)

 1. Upprop och fullmakts registrering samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Innebandyförbundets styrelse har upprättat för distriktet,
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet,
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande,
 4. Val av ordförande för mötet,
 5. Val av sekreterare för mötet,
 6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare,
 7. Samgående mellan BDIBF och GIBF
 8. Avslutning

Göteborgs Innebandyförbun

Torsdag 22 mars kl. 18.30 i Göteborg (återkommer med exakt plats)

Dagordning (1 punkt)

 1. Upprop och fullmakts registrering samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Innebandyförbundets styrelse har upprättat för distriktet,
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet,
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande,
 4. Val av ordförande för mötet,
 5. Val av sekreterare för mötet,
 6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare,
 7. Samgående mellan GIBF och BDIBF
 8. Avslutning

Vid ett JA vi detta extra årsmöte så kommer följande att ske:

 1. Distriktsförbundet motionera till Svenska Innebandyförbundets årsstämma om ett samgående.
 2. Svenskas årsstämma säger JA till samgående
 3. BDIBF har ordinarie årsstämma följer alla punkter till valen och där beslutar man att förbundet skall upphöra och ingå i Göteborgs Innebandyförbund. Och att alla medel förs över till GIBF
 4. GIBF har sin ordinarie Årsstämma och följer alla punkter enligt stadgarna dock kommer det tillkomma följande punkter (kanske någon mer):
  - Att GIBF tillåter att BDIBF ingår i verksamheten från säsong 2018-19 och att alla medel från BDIBF förs över till GIBF
  - att distriktet byter namn till XXXXXXXX
  - Eventuella ändringar i stadgarna för GIBF enbart utifrån konsekvensen av samgåendet

Anmälan om deltagande på detta det extra årsmötet skall ske på mejl innebandy@gibf.se senast 19 mars kl. 13.00

Fullmakt för BDIBF

Fullmakt för GIBF


Författare: ulf widell