Vänsterpartitet - Innebandy.se

Vänsterpartitet

Vänsterpartiet genom Johan Svensson (v)

Kommer Ni att utgå från RF:s strategi för Svensk idrott 2025?
Vår politik ligger i linje med RF:s strategi. Vi avser att genomdriva stora reformer gällande nybyggnation av idrottslig infrastruktur (Hockeyrinkar, idrottshallar och simhallar mm.) och stödjande insatser så som höjda bidrag och utökat stöd till föreningarna på olika sätt.

Hur ser Ni på att ordet idrott skrivs in i plan och bygglagen (PBL) och med det säkerställer att kommunen tar med idrotten i samhällsplaneringen och planerar in idrottsytor när nya bostadsområden byggs och befintliga utvecklas?
Det är mycket positivt och helt nödvändigt för att idrotten inte ska halka efter ytterligare i samhällsbygget så som skett de senaste decennierna.

a)       Hur ser Ni på en bättre intern kommunikation mellan de olika delarna i stadens organisation?
Vi har klart och tydligt uttalat att vi ska bygga fullmåttshallar då vi bygger nya skolidrottssalar. Det tjänar såväl skolan som föreningslivet på.

b)      I samma anda som ovanstående behöver vi er input kring idrottsaktivitetsytor, bollbingar och fotbollsplaner i nyplanerade områden.
Detta är en viktigt inspel som vi är positiva till. Stadsmiljön måste i ökad utsträckning stimulera till både spontanidrott och organiserad idrott i människors närmiljö.

Vill Ert parti ge löftet att verka för att det från 2018 alltid byggs fullmåttshallar när skolan ska ha en ”idrottssal”?
Ja, absolut


Författare: ulf widell