Socialdemokraterna

Socialdemokraterna genom Annika Funkqvist

Kommer Ni att utgå från RF:s strategi för Svensk idrott 2025?
Där slår de fast att utmaningarna fram till 2025 är att;
Behålla tonåringar
Hålla nere kostnader för klubbarna
Nå nya grupper t ex nyanlända och tjejer med utländsk bakgrund
Bygga bort kön till anläggningar i storstaden

Vi ser det som en absolut prioritet att arbeta för att behålla våra ungdomar inom idrottsrörelsen. Under kommande år kommer vi att lägga fokus på unga ledare särskilt i områden med särskilt låg föreningsaktivitet. Ett ungt och brett engagemang i föreningsliv och idrottsrörelse ser vi som mycket viktigt ur ett demokratiperspektiv. Vi vill bland annat att ett system som möjliggör arvodering av unga ledare utvecklas, vilket vi hoppas kommer att leda till en ökad aktivitet i föreningarna.

Socialdemokraternas långsiktiga idrottspolitiska mål i Göteborg är att föreningsaktiviteten i områden med i dagsläget mycket låg aktivitet ska fördubblas under kommande sjuårsperiod. För att kunna uppnå det målet spelar självklart idrottsföreningarna en väsentlig roll.

Att nå nya grupper, såsom nyanlända och tjejer med utländsk bakgrund, är viktigt både ur ett integrations – och jämställdhetsperspektiv och vi vill att Göteborgs Stad ska ställa krav på att alla föreningar som får föreningsbidrag ska arbeta inkluderande och bedriva jämställdhetsarbete.

Vi vill, under den kommande mandatperioden, även se en satsning på att rusta upp platser för spontanidrott, vilket vi ser som helt avgörande för att inspirera unga till att bli föreningsaktiva inom sin sport men även stanna kvar som lite äldre. Denna satsning är också viktig i arbetet att nå nya, mindre aktiva grupper.

Vad gäller klubbars resurser så har vi särskilt tagit fasta på två delar i kommande års arbete. Den första handlar om möjligheten för föreningar att på ett enklare sätt utnyttja stadens lokaler för sin verksamhet. Vi vill att det ska upprättas ett nytt system för lokalhantering, där föreningslivet på kvällstid ges större tillgång till stadens lokaler. Detta system skulle även ha en positiv inverkan när det gäller att bygga bort köer till anläggningar i Göteborg och underlätta för föreningar i lokalfrågan.

Att öppna upp stadens lokaler ser vi också som ett led i att föreningar lättare ska kunna engagera ungdomar direkt efter skolan och fritidsverksamhet, vilket är mycket viktigt speciellt i stadsdelar där familjer exempelvis är mer trångbodda.

Den andra delen som vi ser som särskilt viktig är att arbetet med föreningspooler, som är påbörjat i staden, ska utvecklas under nästkommande år då detta är till hjälp för föreningar inte minst för att minska det administrativa arbetet.

Hur ser Ni på att ordet idrott skrivs in i plan och bygglagen (PBL) och med det säkerställer att kommunen tar med idrotten i samhällsplaneringen och planerar in idrottsytor när nya bostadsområden byggs och befintliga utvecklas?

Idrottsytor är en del av en levande stadsmiljö och viktigt för att främja människors hälsa och välmående. Vi ser dock ett värde i att det i Plan- och Bygglagen finns en bred skrivning som

inbegriper såväl idrott som andra aktiviteter. Om PBL blir för specifik i detta avseende finns det risk för att lagens efterlevnad försvåras eftersom alla bostadsområden har så olika förutsättningar. Vi Socialdemokrater ser gärna att idrott och aktivitetsytor får en stor plats när nya bostadsområden planeras. Där kan tex Boverket spela en viktig roll genom att vara tydliga i sin vägledning till kommunerna.

Hur ser Ni på en bättre intern kommunikation mellan de olika delarna i stadens organisation?

Samordning av verksamheter är en utmaning i många sektorer och någonting som vi i nämnder och bolag alltid strävar efter att förbättra. Det är av största vikt att exempelvis den nya grundskolenämnden och Idrotts – och föreningsnämnden har en god kommunikation och i ett tidigare skede när det ska byggas ut eller byggas om.

Platsbrist är ett faktum inte minst i en tät stad och en optimering av användandet av stadens lokaler är självklart, såsom tidigare beskrivet, någonting vi måste sträva efter. Vi vill att fullmåttshallar byggs där behovet finns i växande stadsdelar. Fullmåttshallar kan användas av fler aktörer, dock måste alltid olika intressen vägas mot varandra vilket är utmanande inte minst i stadsplaneringsfrågor.

I samma anda som ovanstående behöver vi er input kring idrottsaktivitetsytor, bollbingar och fotbollsplaner i nyplanerade områden.

En stor del av den nyproduktion som byggs och planeras i Göteborg idag sker som tidigare nämnt genom förtätning av stadsmiljön. Därför är tyvärr bristen på yta många gånger avgörande. Det finns helt enkelt inte plats. Detta ser vi Socialdemokrater som en utmaning i samhällsplaneringen. Vi håller med om att det är viktigt att man tar hänsyn till detta tidigt i planeringen och tänker kreativt kring vilka lösningar som kan finnas när ytan är begränsad.

Vill Ert parti ge löftet att verka för att det från 2018 alltid byggs fullmåttshallar när skolan ska ha en ”idrottssal”?
Vi vill verka för att då en ny idrottshall ska byggas så ska föreningslivets, och inte enbart skolans, behov vägas in. Denna utgångspunkt borde leda till att ett större antal nybyggda hallar blir fullmåttshallar. Vi måste också tillgodose bättre möjligheter för de idrotter som inte använder en traditionell idrottshall och som idag växer.


Författare: ulf widell