Moderaterna

Moderaternas svar genom Mathias Bred

Kommer Ni att utgå från RF:s strategi för Svensk idrott 2025?

Där slår de fast att utmaningarna fram till 2025 är att;
Behålla tonåringar
Hålla nere kostnader för klubbarna
Nå nya grupper t ex nyanlända och tjejer med utländsk bakgrund
Bygga bort kön till anläggningar i storstaden

Svar:
Moderaterna ser idrottsrörelsen som en av det svenska samhällets starkaste tillgångar. Vi arbetar aktivt med att inte bara behålla utan även få fler tonåringar att engagera sig i svensk idrott. Vi oroas av tecknen på att unga människor delas upp i ett A- och ett B-lag när det gäller fysisk hälsa. En del ungdomar tränar mycket, medan andra är stillasittande. Den senare gruppen tycker vi att det är särskilt viktigt att nå. Moderaterna vill ha fler idrottstimmar i skolan och vi har föreslagit en särskild satsning på mer idrott i fritidsverksamheten. Vi tror att även föreningarna gynnas av idrott får större plats i ungas vardag.

Självklart skall kostnaderna för klubbarna hållas nere. Klubbarna ska känna stöttning och support från samhället. Det administrativa trycket på klubbar kan göras mindre. I Göteborg har Moderaterna tillsammans med övriga Alliansen varit emot det nya systemet med registrering av personnummer för varje medlem och allt det merarbete det har skapat. Det är inte konstigt att det har sökts mindre föreningsbidrag från stadens klubbar. I dagsläget vet vi att köerna som finns i Göteborg är ett stort problem för föreningarna, självklart vill vi minska köerna så mycket som möjligt.

Moderaterna prioriterar kampen mot utanförskapet. Detta utanförskap avspeglar sig även i barns och ungas idrottande. Idrottsrörelsen har en särskilt viktig roll när det gäller integration. Många som kommit till Sverige som invandrare vittnar om att idrotten snabbade på deras integration i det svenska samhället. Politiken kan göra sitt för att underlätta för idrotten att verka integrerande. Men de bästa initiativen kommer ofta ute i föreningarna. Moderaterna vill se ett handslag, en tydligare samverkan, mellan föreningsliv och politik, för att idrotten ska nå fler unga.

När det gäller tjejers idrottande vet vi genom forskning att det finns en ekonomisk snedfördelning kopplat till kön. Moderaterna vill stärka jämställdheten inom svensk idrott.

Hur ser Ni på att ordet idrott skrivs in i plan och bygglagen (PBL) och med det säkerställer att kommunen tar med idrotten i samhällsplaneringen och planerar in idrottsytor när nya bostadsområden byggs och befintliga utvecklas?

Moderaterna är medvetna om att idrotts- och folkhälsoaspekten ofta får för låg prioritet när en storstad som Göteborg växer. Bristen på anläggningar och köer hade ofta kunnat undvikas om idrotten planerats in i planerna. Men vi menar också att det överlag finns för många och för detaljerade regler som motverkar byggande i Sverige. Därför tror vi inte på att göra plan- och bygglagen mer specifik. Ytterligare regler att uppfylla skulle kunna hämma byggandet

Däremot tror vi på att oftare använda de lokala planprogrammen där riktlinjerna för byggande i ett visst område dras upp. Där går det att bättre än idag betona vikten av att idrottens- och folkhälsans intressen planeras in när nya områden bebyggs.

  1. Hur ser Ni på en bättre intern kommunikation mellan de olika delarna i stadens organisation?

Moderaterna menar att Idrotts och föreningsnämnden i Göteborg hittills ofta har fått se ärenden först då det varit för sent att komma med några större förbättringar. Vi vill att idrotts- och föreningsnämnden ska få säga sitt tidigare till exempel när nya områden i staden ska bebyggas.

b) I samma anda som ovanstående behöver vi er input kring idrottsaktivitetsytor, bollbingar och fotbollsplaner i nyplanerade områden.

Moderaterna vill se fler möjligheter till spontanidrott. Det är en viktig hörnsten för att stärka folkhälsan. Här finns utrymme för nytänkande. Det skulle till exempel vara intressant med anläggningar och platser som stimulerar äldre till mer spontanidrott.

Föreningslivet kan spela en viktig roll för att skapa fler ytor som lockar till spontanidrott. I Kanada är det till exempel vanligt att framgångsrika klubbar stöttar lokalsamhället genom att bygga och underhålla idrottsaktivitetsytor som är öppna för allmänheten.

Vill Ert parti ge löftet att verka för att det från 2018 alltid byggs fullmåttshallar när skolan ska ha en ”idrottssal”?

Det är svårt att lova då det råder generell brist på idrottshallar. Det viktiga är att det byggs fler anläggningar för motion och för skolidrott. Att det oftare ska vara fullmåttshallar är självklart en bra målsättning, men ibland kan en mindre hall vara att föredra framför ingen hall.

Bästa hälsningar


Mathias Bred


Författare: ulf widell