2017-09-29 06:58

Så jobbar Svensk Innebandy med jämställdhet

I helgen träffas nätverket IBkvinnor i Stockholm. Inför den träffen tog vi ett snack med Hanna Sandberg, som arbetar med jämställdhetsfrågor på Svensk Innebandy.

- Vi jobbar aktivt med frågan om jämställdhet. Vi strävar mot att det ska genomsyra all vår verksamhet.  Ska vi få flera aktiva tjejer inom svensk innebandy så måste vi se till helheten i vår verksamhet och vilka delar som påverkar tjejers och kvinnornas möjlighet att vara aktiva, säger Hanna Sandberg.

Svensk Innebandy har tagit fram en strategi där man har kopplat på aktiviteter inom fyra områden för att nå målen – men även Riksidrottsförbundets mål kring jämställdhet.

  • Föreningsutveckling - För att skapa optimala förutsättningar för tjejerna räcker det inte att bara se över deras möjligheter att delta och stanna kvar. Föreningen måste se över sina stadgar, policys och andra styrdokument. Detta är ett viktigt led för att minska hindren för tjejers fortsatta deltagande. Det är ett led i att ändra de rådande strukturerna.
  • Varannan damernas - Vid 2017 års RF-stämma antogs nya jämställdhetsmål som Svensk Innebandy har att ta hänsyn till. Delmålen innebär att idrottsrörelsen på alla nivåer ska arbeta målmedvetet så att det till RF-stämman 2025 råder minst 60/40 mellan könen. En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gynnar inte demokratin, rättvisan, effektiviteten och utvecklingen att i första hand premiera ena halvan av befolkningen. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.
  • Utbildning – Kunskap kring jämställdhet har en hög prioritet. För att nå målen och ändra rådande strukturer så behöver Svensk Innebandy utbilda våra ledare, tränare, domare och förtroendevalda i ämnet. I första hand kommer fokus läggas på att få in kunskap kring jämställdhet, och skapa en förståelse för de jämställdhetsmål som finns. Fokus läggs även på ledarskap.
  • Regelverk - En del i att få fler aktiva tjejer inom Svensk Innebandy är att se över regelverket och tävlingsstrukturen och att vid regeländringar göra en behovsanalys för att se om ändringarna leder till att det blir flera aktiva tjejer. För att få det arbetet att fungera behöver en remissinstans skapas med mål att se över om de regler som finns och se om de regler som tas fram når målet kring att Svensk Innebandy ska behålla fler tjejer inom idrotten.

 

- Vi ser att genom att jobba med de här områdena så kommer vi att få till en bra strukturell förändring samtidigt som vi höjer kunskapsnivå kring ämnet, säger Hanna Sandberg.

Vad gör Svensk Innebandy bra redan nu?
- Jag tycker att vi gör många bra saker redan nu. Svensk Innebandy ligger i framkant när det gäller både vår landslagsverksamhet och bland förtroendevalda på förbundsnivå. När det gäller våra landslag har de samma förutsättningar både ekonomiskt och tidsmässigt för att nå framgång.  I vår förbundsstyrelse och valberedning når de upp till RF:s krav på 40/60 med bravur, då det är 50/50 kvinnor och män om man tar ordförande i båda grupperingarna.

- Jag tycker även att det är positivt att så många tycker att det här är en viktig fråga och inte bara enbart ser det som en värdegrundsfråga, utan även som en fråga som är viktig för att utveckla verksamheten.  En inkluderade verksamhet, utan begränsande normer, attraherar människor att vilja vara med i den.


Vad kan Svensk Innebandy bli bättre på?
- Jag ser förbättringsområden när det gäller bland annat antalet kvinnor som har ett ledar- och tränaruppdrag och förtroendeuppdrag på distrikts- och föreningsnivå. Det är ytterst få kvinnor som är ledare och tränare på elitnivå. Här behöver vi fundera på vad det är för strukturer som gör att kvinnor inte har ett tränaruppdrag. Hur jobbar föreningarna med att fånga upp de tjejer och kvinnor som slutar och erbjuda ett annat uppdrag än som spelare. När det gäller förtroendevalda ger en bred representation, med en mångfald av erfarenheter och kompetenser, en ökning av styrelsens förmåga och möjlighet att utveckla en verksamhet.   

En del av det Svensk Innebandy gör redan nu för att förändra är genom nätverket #IBkvinnorleder. Det är ett nätverk för kvinnor som ska utbilda, motivera och inspirera nuvarande och framtida kvinnliga ledare inom innebandyn. Det som en del i arbetet att få fram flera kvinnor på ledande positioner i sporten.

- Vi har även brutit ner det här nätverket på distriktsnivå. Där går det under namnet Framtidens Ledarskap. Vi kan se att bland de kvinnor som var med under första året av #IBkvinnorleder så har flera av dem valts in i distriktsstyrelserna. De här nätverken är en del av en strategi som Svensk Innebandy har tagit fram för att jobba med jämställdhet på alla nivåer, säger Sandberg.

Vad betyder nätverket för dem som är med, tror du?
- Av dem som är med och har varit med skulle jag säga att det betyder mer än vad man kan tro. Nätverket ger en kunskapsplattform att stå på, men även en möjlighet att utbytta erfarenheter. De har fått inse att de inte är ensamma, utan de är många kvinnor som stöter på samma situationer. Och tillsammans kan de stärka varandra kring hur de ska hantera de här situationerna.   


Författare: Anton Rosenblad