Nu startar den stora RIG-utredningen - Innebandy.se
2015-09-03 12:28

Nu startar den stora RIG-utredningen


RIG Umeås elever har rönt framgångar genom åren. Senast på Innebandyfesten i mars, när damerna vann SM-guld. Foto: Calle Ström

I somras var det tio år sedan innebandyns första elever från Riksinnebandygymnasiet i Umeå tog studenten. Nu påbörjas arbetet för att utröna hur innebandyns framtida RIG-verksamhet ska se ut.

De Svensk Innebandy-relaterade innebandygymnasieverksamheterna är Riksinnebandygymnasiet (RIG) i Umeå och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). RIG har funnits sedan höstterminen 2002 och NIU sedan höstterminen 2011.

På RIG tas årligen in 14 elever, medan cirka 400 elever erbjuds plats på 30 NIU-skolor inför höstterminen 2016.

Syfte med RIG respektive NIU
Syftet med RIG är att samla de bästa och mest lämpade innebandyeleverna från hela landet på ett ställe, för att ge dem optimala möjligheter att kombinera elitsatsning och studier med målet att de som seniorer ska tillhöra världseliten. NIU:s syfte är att med ett lokalt och regionalt perspektiv samla de bäst lämpade eleverna med målet att de ska tillhöra nationell elit som seniorer.

Godkännande och dimensioneringsperioder
Båda verksamheterna bedrivs efter godkännande av Skolverket och bedrivs i RIG:s fall av Umeå kommun via avtal mellan Svensk Innebandy, Riksidrottsförbundet och Umeå kommun. I NIU:s fall genom huvudmännens (kommuns eller friskolas) förbindelse att hålla sig inom de kriterier och riktlinjer Svensk Innebandy fastställt för NIU-verksamheten.

RIG:s så kallade dimensioneringsperiod, det vill säga den tid staten godkänt verksamhet för, sträcker sig över tre år i taget. NIU-perioderna är sex år, men med tillåtelse att anta årskurs 1-elever fyra år innan ett nytt godkännande krävs.

En ny RIG-period inleds höstterminen 2017 och inför den ska framtidens RIG-verksamhet utredas, vilket sker under hösten 2015.

RIG i dag och i morgon
Tack vare långsiktigt och målmedvetet arbete har RIG-verksamheten utvecklats till en av de allra bästa i landet. Årligen rapporterar alla specialförbund (SF) till Riksidrottsförbundet (RF) med en RIG-verksamhetsplan enligt RF:s mall, som följs upp med ett RF-besök och en återföringsrapport.

I år är Svensk Innebandys vitsord goda och vid RF:s senaste besök fälldes positiva omdömen om RIG. Nuläget gör att Svensk Innebandy både kan känna glädje över en bra verksamhet och börja ställa frågor om hur framtidens RIG-verksamhet ska bedrivas.

Den fråga som ska utredas under hösten är därför den om innebandyns syn på framtida RIG-dimensionering. Det finns argument både för och emot en utökning av antalet elevplatser och RIG-orter. Svensk Innebandy behöver bestämma sig för vilken väg man ska välja, väl medvetna om att om man inte gör det här nu kommer det dröja till höstterminen 2020 innan verksamheten kan utvecklas.

Plus och minus
En utökad RIG-verksamhet kan ske både genom fler elevplatser till Umeå och genom ytterligare en RIG-ort. Om man utgår från att en utökning görs med en till RIG-ort finns potentiella för- och nackdelar för RIG.

Utökad RIG-verksamhet genom ytterligare en ort kan ge Svensk Innebandy:

  • Mer riktade statliga och kommunala resurser till utveckling av våra främsta talanger
  • Ytterligare ökad respekt hos RF och andra SF
  • En geografisk rekryteringsfördel genom att erbjuda RIG-studier på två ställen
  • Fler välutbildade RIG-instruktörer som kan användas även i annan verksamhet

...men kan också betyda att:

  • eleverna delas upp på två ställen med minskat internsporrande som följd
  • bilden av ett unikt innebandycentrum i Umeå försvagas
  • mer resurser från centralt håll behöver fördelas till RIG-verksamheten

Punkterna ovan är endast några exempel och det finns givetvis fler för- och nackdelar, eller möjligheter och hot, som kan följa på de olika beslut om RIG-verksamheten innebandyn behöver fatta inför dimensioneringen höstterminen 2017, som RF fattar beslut om redan 2016.

RIG-utredningen har startat
Svensk Innebandys utvecklingsenhet har redan inlett utredningen av dagens situation och önskade framtid för RIG. Där ingår ett brett perspektiv med allt från individuell elev- och spelarutveckling till Svensk Innebandys möjlighet att påverka skolämnet Specialidrott och RF:s elitutvecklingsarbete som viktiga parametrar. Målet är att i december ge RF besked om Svensk Innebandys önskemål kring fortsatt eller utökad RIG-verksamhet från höstterminen 2017.

Bland förutsättningarna kan även nämnas att av alla RIG-idrotter har innebandyn avgjort lägst antal elevplatser i förhållande till sin storlek. Förutsättningarna för ett ökat antal elever i Umeå alternativt ett till RIG någonstans i landet, är goda åtminstone ur den synvinkeln.

Hur påverkar det här NIU-verksamheten?
NIU-verksamheten har också utvecklats i önskad riktning sedan starten 2011, men nu är det tid för en generell kvalitetsgenomgång där några områden sticker ut. Instruktörernas utbildning, elevernas individuella utveckling och lagtillhörighet. Utmaningen Svensk Innebandy nu har framför sig är att få till stånd en likvärdig – men inte exakt likadan – utbildning på alla NIU-skolor, i allt från antagningsprocess till bedömning och betyg.

NIU-verksamheten påverkas inte direkt av RIG-utredningen, även om det sannolikt är så att ett eventuellt ytterligare RIG kommer hämtas från de befintliga NIU-skolorna. Oavsett vad beslutet blir om RIG-verksamheten kommer NIU fylla samma talangutvecklande funktion som i dag.

Tidplan och mer information
September-oktober:
- Samtal med Umeå kommun om förutsättningar för eventuell elevutökning i Umeå.
- NIU-orternas synpunkter om ett eller flera RIG, och om vilka som är intresserade av ett eventuellt RIG hos sig.

Oktober-november:
- Utgallring av NIU-huvudmän som kan komma ifråga för RIG-verksamhet vid en eventuell ny ort.
- Sammanfattning av förutsättningarna för elevutökning eller ej, samt av fler RIG-orter eller ej.

December:
- Svensk Innebandy beslutar om eventuell utökning (elevplatser och/eller ort) som ska sökas hos RF.

Januari 2016:
- Kommun/er ansöker om RIG-verksamhet hos Skolverket. Ansökan ska vara tillstyrkt av Svensk Innebandy.

För mer information, kontakta anders.jonsson@innebandy.se