2014-09-30 16:52

Beslut från Juridiska Nämnden - David Gillek

Det var efter matchen mellan Mullsjö AIS och AIK Innebandy den 16 september 2014 i SSL Herr som David Gillek anmäldes till bestraffning av en matchdomare samt företrädare för AIK Innebandy. Nu har Juridiska Nämndens (JN) beslut kommit.

Anmälarna har var för sig och i huvudsak anfört att man efter granskning av videomaterial funnit anledning att anmäla David Gillek för att ha slagit en motståndare i ansiktet då spelet varit avblåst. Anmälarna har dessutom anfört att angreppet sker oprovocerat. Anmälarnas uppgifter om vilken skada som uppstått har gått isär men slaget har i varje fall fällt motståndaren till golvet samt medfört en betydande smärta hos den denne.

En anmälare har dessutom funnit anledning att anmäla de uttalanden som David Gillek gör i en tv-intervju under en paus.

David Gillek har beretts tillfälle att yttra sig över anmälningarna och har gjort detta genom ett ombud. Gillek anför i huvudsak att det inträffade varit en olyckshändelse till följd av att han fått sin klubba fasthållen och försökt komma loss. I detta skede har motståndaren då i någon utsträckning träffats av Gilleks vänsterarm. Motståndarens reaktion har dessutom varit överdriven och inte speglat det verkliga förloppet. 

David Gillek anför vidare att man utifrån videomaterialet inte kan utröna huruvida det påstådda slaget varit uppsåtligt eller med knuten hand.

David Gillek har slutligen anfört att uttalandena i tv-intervjun inte ska ligga honom till last då de, fastän de möjligen varit olämpliga, saknat relevans och inte ska beaktas vid en disciplinär bedömning.

JN gör sammantaget bedömningen att Gillek med avsikt slår sin motståndare i ansiktet. Slaget har inneburit en smärta som inte varit alldeles obetydlig i varaktighet och intensitet. 

Utifrån vad som framgår av videomaterialet konstaterar JN att David Gillek uppsåtligen träffar sin motståndare i ansiktet med handen och att slaget utförs med tillräckligt betydande kraft för att fälla motståndare till golvet. JN konstaterar att Gillek hade kunnat avbryta sitt angrepp, men istället väljer att fullfölja. Med anledning av att spelat varit avblåst har motståndaren varit oförberedd på att slaget skall komma, något som vid bedömningen får anses som en försvårande omständighet. 

Vidare anser JN att David Gillek måste ha insett att hans handlande inneburit en risk för skada hos motståndaren. Enligt JN har David Gillek visat likgiltighet inför denna effekt.

Beträffande det anmälda yttrandet i tv-intervjun gör JN följande bedömning. I fråga om bestraffning, enligt Riksidrottsförbundets stadgar, finner JN att David Gillek skall vara fri från ansvar. Skälet är att otillbörliga uttalanden som görs i tv, tidningar och radio omfattas av grundlagsskydd enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Uttalanden som görs i sådan massmedia är enligt Riksidrottsnämndens beslut RIN 754/08-14 undantagna från bestraffning inom idrotten.

JN finner sammanfattningsvis att David Gillek därmed har gjort sig skyldig till våld mot motståndare enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 8 punkten. JN beslutar att stänga av David Gillek från all innebandy under en tid motsvarande sex seriematcher. David Gillek är därmed avstängd fr.o.m. den 6 oktober t.o.m. den 9 november 2014.

Påföljden ligger inom praxis för Svenska Innebandyförbundet.

Beslutet kan överklagas till Riksidrottsnämnden. 


Författare: Sebastian Nurmi