2014-03-07 13:30

Beslut från Juridiska Nämnden

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd (JN) har den 4 mars 2014 fattat beslut i ärende D13/14-28 gällande Jim Canerstam, ledare Warberg IC.

Det var efter matchen mellan FC Helsingborg och Warberg IC den 26 februari 2014 i SSL Herr som Jim Canerstam anmäldes till bestraffning av matchdomarna Edvin Simonian och Peter Hagelin. Anmälan inkom den 28 februari.

Enligt anmälan ska Jim Canerstam efter matchen kommit fram för att tacka domarna. I samband med detta missfirmar Canerstam domarna och kritiserar deras insats. Trots att domarna vid upprepade tillfällen ber Canerstam gå därifrån kvarstannar Canerstam och upprepar sin kritik och missfirmelser.

Jim Canerstam har beretts tillfälle att yttra sig över anmälan. Jim Canerstam har anfört att han efter matchen varit upprörd över domarnas insats och agerande under matchen. Han tillstår att ha kritiserat domarnas insats så som det beskrivits i anmälan men förnekar att han skulle använt de ord som missfirmat domarna.

JN konstaterar att det saknas skäl för att ifrågasätta uppgifterna i domarnas anmälan och anser att denna ska ligga till grund för bedömningen. JN konstaterar att det är en skillnad i att kritisera matchdomarnas personer respektive deras insats. Enligt JN måste det inom idrotten likväl finnas utrymme för att framföra kritik mot en insats på ett sakligt vis utan att riskera bestraffning.

JN finner emellertid att Jim Canerstam dels framfört kritik men att han i samband med detta även missfirmat domarna. När den anmälde vid åtminstone två tillfällen ombetts gå därifrån har han upprepat missfirmelser mot domarna.

Omständigheter som särskilt legat till grund för nämndens bedömning har varit att Canerstam uppträtt otillbörligt mot domarna efter matchen och att han därför borde haft möjlighet att besinna sig. Därutöver har domarna vid upprepade tillfällen bett den anmälde att gå därifrån vilket han underlåtit att göra.

JN gör sammantaget bedömningen att Jim Canerstam gjort sig skyldig till sådant otillbörligt uppträdande mot domare som avses i RF:s stadgar 14 kap 2 § 7 punkten (jfr. JN:s beslut 11/12-13).

JN anser att böter lämpligen ska väljas som påföljd och beslutar att sätta bötesbeloppet till 3 000 kr. 

Beslutet kan överklagas till Riksidrottsnämnden inom två veckor.