2011-05-20 13:55

Kallelse till SEI:s årsmöte

KALLELSE TILL
FÖRENINGEN SVENSK ELITINNEBANDYS
ORDINARIE ÅRSMÖTE DEN 18 JUNI 2011

Nordic Sea Hotel Stockholm ( ligger vid centralstationen)

Lördag den 18 juni

Program
12.00 Fullmaktsregistering till SEI:s Årsmöte
13.00 SEI:s Årsmöte inleds

Bifogad fullmakt skall medtas till årsmötet och lämnas på plats till Svensk Elitinnebandys representanter.

- - - - -
 
UTDRAG FRÅN SEI:s STADGAR 2001/2002:
 
§2 MEDLEMSKAP
Medlemskap i SEI erhålls efter ansökan av förening som deltager i SIBF:s högsta förbundsserie för herrar eller damer eller båda förbundsserierna. Ansökan skall godkännas av styrelsen. Medlem skall förbinda sig att följa dessa stadgar och föreningsbeslut samt även i övrigt vinnlägga sig om ett hänsynsfullt och förtroendefullt samarbete. Medlemsavgift till SEI fastställs av årsmötet och skall erläggas innan medlemsföreningen inträder i SEI. För det fall medlemsförening har ett herr- och ett damlag i SIBF:s högsta förbundsserie för sådana lag skall sådan förening betala medlemsavgift för vardera laget. Medlemskap upphör automatiskt efter verksamhetsårets utgång om förening efterföljande säsong ej deltager med lag i SIBF:s högsta förbundsserie. Förening vars medlemskap upphör på detta sätt äger genom ombud rätt att närvara vid det efterföljande med närvaro- och yttranderätt för ett ombud vid det ordinarie årsmötet. Medlemskap kan efter ansökan av medlem även upphöra vid verksamhetsårets utgång. Sådan ansökan skall ställas till styrelsen senast 30 dagar före verksamhetsårets utgång.
 
- - - - -

§12 RÖSTRÄTT
Medlemsförening har rätt att närvara vid SEI:s årsmöten och medlemsmöte. Vid sådana möten har medlemsföreningar, vilka fullgjort sina stadgeenliga och övriga skyldigheter gentemot SEI och dessutom erlagt medlemsavgift, rösträtt med en röst vardera. Se även §2 medlemskap. Medlemsförening, som har både ett herr- och ett damlag som tillhör SIBF:s högsta förbundsserie, har två röster. Rösträtt utövas av ett befullmäktigat föreningsombud. SEI:s ordförande, ledamot eller suppleant i styrelsen kan inte vara föreningsombud. Medlemsförening som både har ett herr- och ett damlag som tillhör SIBF:s högsta förbundsserie skall representeras av två olika befullmäktigade föreningsombud med vardera en röst. Årsmöte eller medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal föreningsombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltager i mötets beslut. De på SEI:s årsmöte eller medlemsmöte närvarande ombuden skall vara befullmäktigade att föra sin förenings talan samt att för SEI bindande verkan träffa avtal och fatta beslut, allt inom ramen för SEI:s verksamhetsområde.

- - - - -


Välkomna!

Föreningen Svensk Elitinnebandy
Styrelsen

Jan Ögren Fjellestad
Ordförande