2008-05-27 10:45

Gemensam takt i årtagen

Lars-Gunnar Tjärnquist har nu snart varit ordförande för Svenska Innebandyförbundet i ett år. Här är hans summering av den händelserika säsongen. Han konstaterar med glädje att innebandyrörelsen har lyckats hålla gemensam takt i årtagen.

I sin text kommenterar L-G bland annat den stagnerande licensutvecklingen, behovet av hallar, TV4-avtalet och internationell utveckling.

 
Innebandy - en rörelse i ständig förändring under konstanta utmaningar!

Under en rad år har licensutvecklingen nått nya rekordsiffror, för att de senaste säsongerna plana ut. Det är viktigt att vi analyserar orsakerna till detta. Förklaringarna kan vara många.

En tydlig begränsning för fortsatt expansion är tillgången på bra tränings- och matcharenor. Problemen finns i stort sett över hela landet men är förmodligen mest påtaglig i storstadsregionerna. Det pågår många spännande och inspirerande aktiviteter ute i innebandysverige. Under våren har vi tagit de första stegen för att skapa ett nätverk för att samla erfarenheter. Målsättningen är att sjösätta ett projekt för att kunna stötta hela landet med konstruktiva idéer/hjälp för att stärka en nödvändig hallutbyggnad både för träning och match.

En annan förklaring till stagnationen avseende licensutvecklingen kan också vara utvecklingen av vår sport. Våra historiska framgångar beror delvis på enkelheten. Vi definierar SIBF:s uppgift som att "det skall vara enkelt att leka och spela innebandy". I takt med vår ökade professionalisering har strukturen och regelsystemen stärkts. Alla dessa nödvändiga krav för utveckling av fronten/eliten, genomsyrar även förutsättningarna ner genom hela seriesystemen.

Frågan om vi lyckats bibehålla enkelheten infinner sig - den väcktes även av många deltagare vid årets ordförandekonferens i Göteborg. Under året har ett antal utredningar, som berör dessa områden verkat: Licensutredningen, Övergångsutredningen och Serieutredningen. Kommande verksamhetsår kommer en rad förslag läggas och beslut fattas. Det kommer att vara en utmaning för svensk innebandy att kunna kombinera fortsatt utveckling av en underhållande arenaidrott med en enkel och inspirerande breddutveckling.

Skapandet av SSL och tecknande av tv-avtalet tillsammans med Svensk Elitinnebandy (SEI) och TV4 lägger grunden för en spännande utveckling av vår elitinnebandy. Här går innebandyn än en gång i spetsen för ett nytänkande inom idrotten. Initiativet har skapat uppmärksamhet, ställt nya krav på rörelsen och väckt en rad diskussioner. Kameravinklar, reklamrättigheter, golvtransporter, mm blev föremål för mångas livliga inlägg och engagemang. Efter en tuff men framgångsrik första säsong kan vi gemensamt glädja oss åt att TV4 Sport där SSL huserar under kommande säsong kommer att finnas i det digitala marknätet och därmed kunna ses av "hela" innebandytörstande svenska folket.  

Veckomatcher, arena/sändningskoncept, med mera ställer nya och tuffare krav på samtliga inblandande - SIBF, SEI och SSL-klubbarna. Med erfarenhet av premiäråret är jag övertygad om att vi tillsammans kommer att ytterligare flytta fram positionerna. Finalmatcherna sågs av 310 000 tittare, som fick idrottsunderhållning av högsta kvalité - vänta bara till 2008/2009! "Lapp på luckan" i Globen är en innebandymanifestation av rang!

Parallellt med satsningen på SSL är det viktigt att flytta fram positionerna för Elitserien. Tyvärr ännu inte lika kommersiellt intressant som herrinnebandyn, men dess utveckling är av vital strategisk betydelse för framtiden för hela innebandyrörelsen. Under året tecknades avtal mellan IFF, SIBF och Västmanlands Innebandyförbund om att förlägga 2009 års VM för damer i Västerås.

Detta kommer att kunna tjäna som ett delmål i en kraftsamling för att stärka innebandyn på damsidan. Vi måste öka antalet licensierade spelare från i dag "blygsamma" 25 procent av totala till mer jämlika siffror och att få spelarna att stanna kvar längre som aktiva. För att skapa goda förutsättningar krävs fortsatta aktiviteter för att stärka föreningarna avseende resurser - personella och ekonomiska. I detta ligger marknads- och medial uppmärksamhet. Under avslutad säsong visades fyra matcher i TV4 Sport. Ambitionen och behovet finns att lägga en strategi för 2008/09 som inkluderar VM-året.

Ett samlat begrepp för vår utveckling har varit och är likabehandling - för att stärka kompetens, konkurrens och ett förtroendefullt klimat.

I takt med att vi stärker vår närvaro i det svenska idrottslandskapet ställs nya krav och förväntningar. Innebandyn måste inte bara säkerställa tilldelningen/uppmärksamheten, med positionen kommer också skyldigheter. På olika sätt genom såväl förtroendevalda som anställda har vi utvecklat samarbetet med idrottsrörelsen och övriga samhällsfunktioner - RF:s organisationsutredning, SISU-samverkan, möten med såväl offentliga som privata aktörer.

Turbulensen kring Båstad, licenskontrollen, avstängningar, överklaganden, Disciplingruppen, Riksidrottsnämnden med mera har tydliggjort behovet av att öka kompetensen kring regelfrågor, behovet av att se över och effektivisera interna rutiner. Kort sagt inse att vi numera spelar i idrottens elitserie med alla dess krav och möjligheter.

Under året har internationella innebandyrörelsen ansökt om att tas upp i den olympiska familjen. Avgörandet kommer under hösten. För innebandys fortsatta segertåg skulle en positiv behandling redan i år innebära ytterligare draghjälp såväl internationellt som nationellt, ända ut i våra enskilda föreningar. Med vår starka position inom innebandyn är det viktigt att Sverige även i fortsättningen avsätter resurser och engagemang för fortsatt internationell utveckling.

Efter ett omtumlande förbundsmöte 2007 känns det fantastiskt att kunna blicka tillbaka på ett tufft, innehållsrikt, och framgångsrikt verksamhetsår med stärkt ekonomi. Ett år med en i stort sett ny förbundsstyrelse som tillsammans med ett engagerat och kompetent kansli genomfört de uppgifter som ett samlat innebandysverige lagt på vår axlar. Under året har nya arbetsformer etablerats mellan en strategisk förbundsstyrelse och ett operativt kansli. I det framtida utvecklingsarbetet finns en målmedveten strävan att engagera och involvera all den djupa och breda innebandykompetens som finns ute i landets distrikt och föreningar.

Ett ofta återkommande mantra under året har varit "vi sitter i samma båt"!

Det är med stolthet vi kan konstatera att vi under glädje lyckas hålla gemensam takt i årtagen.
Nu ökar vi farten!


Lars-Gunnar Tjärnquist
Förbundsordförande