2017-06-17 06:10

Ny omgång NIU-tillstyrkan under hösten

För att få bedriva NIU-verksamhet i innebandy på en gymnasieskola behövs tillstyrkan från Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och godkännande av Skolverket. Under hösten är det åter dags för skolornas huvudmän, kommuner och friskolor att ansöka hos SIBF om tillstyrkan av verksamheten.

Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, är en regional utbildning som riktar sig till elever som vill göra en elitmässig satsning på sin idrott i kombination med seriösa gymnasiestudier. Satsningen görs med hjälp av det elitinriktade och individuella skolämnet specialidrott, som eleven läser minst 400 poäng av och får betyg i.

Inom innebandyn finns drygt 30 sökbara NIU-skolor med plats för ca 400 elever/år fördelade över hela landet. För ungefär 2/3 av dem är det dags att ansöka om ny tillstyrkan för att kunna fortsätta att ta in årskurs 1-elever höstterminen 2019. Även skolor som inte är NIU i dagsläget kan ansöka om tillstyrkan med syfte att starta NIU-verksamhet höstterminen 2019.

SIBF kommer efter sommaren att fastställa hur många elevplatser och NIU-skolor som ska ingå i innebandyns NIU-nätverk. Det kommer troligen inte bli särskilt stora förändringar vad gäller elevantal eller skolenheter, men exakt hur många NIU-skolor som ska finnas och var de ska ligga geografiskt är ännu inte definitivt bestämt.

Preliminärt 15 september publicerar SIBF information på innebandy.se där NIU-ramverket och det formella ansökningsförfarandet kommer framgå. Sista ansökningsdag från huvudman till SIBF blir 15 november. Alla ansökande får tillstyrkan eller avslag omkring 20 januari 2018 och ska ansöka hos Skolverket senast 31 januari för att få starta eller fortsätta NIU-verksamhet höstterminen 2019. 

För att tillstyrkas ska huvudmannen dels uppfylla de krav SIBF ställer och vara verksam i ett område med en innebandymiljö som är utvecklande för den individuelle eleven och dels väljas före andra huvudmän i samma NIU-område, som är ett geografiskt område bestående av ett eller flera innebandydistrikt. 

SIBF:s ramverk och krav för NIU-tillstyrkan är således inte helt klara, men dess innehåll kommer ligga i linje med tidigare års ”Ansökningsordning för NIU” där en rad områden gås igenom, till exempel lärartäthet, programbredd, resursnätverk och skolans NIU- och RIG-verksamhet i andra idrotter. I väntan på att SIBF:s start på NIU-tillstyrkansprocessen i september är det värt att läsa RF:s riktlinjer för NIU-tillstyrkan som SIBF och några andra SF har varit delaktiga i att ta fram som en bas för respektive SF:s specifika NIU-tillstyrkansdokument. 

Läs RF-dokumentet.

Läs mer om innebandygymnasierna.


Kontaktperson: Anders Jonsson