2009-06-14 22:10

Lars-Gunnar omvald på två år

Förbundsmötet 2009 hölls under söndagen i förbundets lokaler i Solna. Ordförande Lars-Gunnar Tjärnquist omvaldes till ordförande för kommande två verksamhetsår. I övrigt noterades ett nytt namn i Förbundsstyrelsen.

Till mötet kom 22 distrikt och 12 elitföreningar.

Mötet leddes förtjänstfullt av Hans Hellquist, ledamot i Riksidrottsförbundet.

Förbundsmötet beslutade att omvälja Lars-Gunnar Tjärnquist till ordförande för Svenska Innebandyförbundet, detta för en tid av två år enligt motionen från Stockholms Innebandyförbund som gick igenom. Det beslutades att förändringen skulle genomföras med omedelbar verkan. 

 

Herbert Marcher avtackades av omvalde ordföranden Lars-Gunnar Tjärnquist. Foto: Bengt Söderström, Balrog.


Resterande val av tre ledamöter: Där beslutade förbundsmötet i enlighet med Valberedningens förslag, det vill säga att omvälja Martin Wolmhed, Magnus Nilsson och Stefan Johansson som ledamöter för en tid av två år. 

Det genomfördes även fyllnadsval för Herbert Marcher som valt att avgå i förtid. Tomas Engholm ersätter Herbert på fyllnadsval för ett år.

Tomas Engholm är 54 år och bor i Stockholm. Född och uppväxt i Småland där han var aktiv i många idrotter. Han är i sin dagliga gärning departementsråd och arbetar som kommunikationschef på Näringsdepartementet.

Även valberedningen fick fortsatt förtroende där förbundsmötet beslutade att välja Malin Andersson, Bjarne Hald, Roy Silverby, Stephen Selindh och Jan Willman som ledamöter av Valberedningen för en tid av ett år. Förbundsmötet beslutade också att utse Stephen Selindh till ordförande för Valberedningen.

Motioner och förslag:

Stockholms motion om att välja ordförande på två år bifölls av förbundsmötet. Mötet beslutade även att förändringen skulle börja gälla omgående. 

Även ett nytt system för uträkning av distriktens röster vann bifall av förbundsmötet.

Licensutredningen där jämförelser mellan olika idrotter visades lades till handlingarna där det även konstaterades att det är en för stor ekonomisk risk att göra förändringar i nuvarande system.

Arvodesutredningen som genomförts av valberedningen lades till handlingarna vilket även gav ett bifall från förbundsmötet under punkten arvoden till styrelsen.

Verksamhetsinriktning för svensk innebandy. En helt ny verksamhetsinriktning fastställdes av förbundsmötet för svensk innebandy. 

Avtackningar:

Herbert Marcher som avgår från förbundsstyrelsen i förtid avtackades för en fin arbetsinsats.

Den mångårige revisorn för Svenska Innebandyförbundet Mikael Brandstam fick ett stort tack som även skulle framföras till Pirjo Hellgren.

Magnus Fantenberg som gått vidare mot nya utmaningar avtackades för 11 år i tjänst hos Svenska Innebandyförbundet.

Text: Christer Johansson