2008-06-23 11:03

Studie pekar på fortsatt tillväxt

Tillväxten för innebandyns klubbtillverkare är stabilt växande. Det slås fast i en uppsats av Uppsalastudenterna Love Hallerby och Peter Holback.

Love Hallerby och Peter Holback på företagseknomiska institutionen vid Uppsala Universitet gjorde sitt examensarbete med inriktning på innebandy.

– Det finns data på hur antalet aktiva och lag ständigt har ökat men det har saknats en beskrivning av hur den ekonomiska tillväxten sett ut, skriver man inledningsvis och förklarar bakgrunden till arbetet som initierades av Svenska Innebandyförbundet.


Peter Holback och Love Hallerby har studerat ekonomin för innebandyns klubbtillverkare.


Man har studerat den ekonomiska tillväxten för klubbtillverkare med försäljning i Sverige.

Ingen särredovisning av de faktiska företagen har gjorts. Siffrorna har i stället slagits ihop i ett fiktivt företag. Studien har gjorts för åren 2000 till 2006.

Under perioden har omsättningen i genomsnitt ökat med 6,5 procent per år.
2000 låg omsättningen på 53,8 miljoner kronor och det gjordes en vinst på 1,9 miljoner.

2001 hade omsättningen stigit till 57,8 miljoner. Vinsten var nästan halverad.

2002 visade en marginell ökning av omsättningen medan vinsten minskades ytterligare. Det egna kapitalet ökades vilket ledde till en ökad soliditet.

2003 ökades omsättningen till drygt 63 miljoner och man hade en vinst på 1,8 miljoner.

2004 växte tillgångssidan till följd av ett betydande ägartillskott. Nu omsattes 66,3 miljoner men vinsten var närapå obefintlig.

2005 var omsättningen drygt 70 miljoner medan vinsten blev 1,3 miljoner

2006 var sista året i studien och omsättningen hade nu stigit till 78,5 miljoner kronor. Vinsten var 1,4 miljoner.

Soliditeten är relativt låg, vilket förklaras med att stora delar av kapitalet hela tiden läggs på nya investeringar.

Man har också gjort en prognos för åren 2007-2011. Den pekar på en fortsatt ökad omsättning.

– En marknad i en tillväxtfas mättas förstås till slut, men prognosen visar att tillväxtfasen åtminstone kommer att hålla i sig några år framöver. När Sverigemarknaden för innebandy så småningom mättas kommer det dock inte att innebära någon större panik hos de stabila aktörerna, skriver Hallerby och Holback i sin slutsats och förklarar vidare att världsmarknaden kommer att vara på tillväxt i många år framöver.


Författare: Klas Pettersson